29
Jacob guu dau i baahi o Laban
Jacob e hanadu hua i golo i dono ala dela e hana gi nia henua ala i bahi i dua. I dono hanadu hua, geia gaa mmada gi di monowai geli i lodo di gowaa maalama, nia hagabuulinga siibi e dolu i baahi di maa, idimaa nia hagabuulinga siibi le e inu mai i di monowai deenei. Di hadugalaa dela e pono i di ngudu di monowai deelaa le e damana. Di madagoaa hua nia hagabuulinga siibi huogodoo ma ga dagabuli mai gi golo, gei digau hagaloohi siibi ga hagadaga gi daha di hadu deelaa, ga haga inu nadau siibi. Nomuli gei digaula ga hagadaga mai di hadu la gi dono lohongo.
Jacob ga heeu ang gi digau hagaloohi siibi aalaa, “Ogu duaahina nei, goodou digau o hee?”
Gei digaula ga helekai anga, “Gimaadou digau Haran.”
Jacob ge heeu adu, “Goodou e iloo Laban dela go tama a Nahor?”
Gei digaula ga helekai anga, “Uaa, gimaadou e iloo.”
Gei mee ga heeu labelaa, “Mee e humalia hua?”
Gei digaula ga helekai anga, “Uaa, mee e maaloo hua. Mmada, deenei dana dama ahina go Rachel e dagi mai di hagabuulinga siibi a maa.”
Jacob ga helekai, “Di laangi le e oodee hua i golo, digi dau mai di madagoaa e laha mai nia siibi gi lodo di abaaba. Haga inu godou siibi gaa lahi labelaa digaula gi di gowaa dela e miami ai digaula.”
Gei digaula ga helekai anga, “Gimaadou e deemee, gaa dae loo gi nia hagabuulinga siibi huogodoo la gu i ginei, gei gimaadou gaa mee di hagadaga gi daha di hadu deelaa, ga haga inu madau siibi.”
Di madagoaa hua Jacob dela e leelee hua igolo gi digaula, gei Rachel gu dau mai mo ana siibi. 10 Gei Jacob gaa mmada gi Rachel mo di hagabuulinga siibi o tamana o maa go Laban, gei mee ga hanadu gi di monowai, ga hagadaga di hadu la gi daha, ga haga inu nia siibi a maa. 11 Nomuli, gei Jacob ga hanadu gi mee ga hongihongi adu a mee mo di dangi i dono tenetene, 12 ga helekai gi Rachel, “Au tangada e dau gi do damana, di tama ni Rebecca.”
Rachel gaa hana gaa lele ga hagi anga gi dono damana. 13 Laban ga iloo ia bolo Jacob la di tama ni dono duaahina ahina go Rebecca, gei mee gaa hana gaa lele belee haga heetugi ang gi mee, ga bulubulu adu a mee mo di hongi adu a mee, ga laha mai a mee gi dono hale. Jacob ga hagi anga gi mee nia mee huogodoo ala ne hai. 14 Laban ga helekai, “E donu bolo goe la di todo ni oogu.” Jacob gaa noho i baahi o mee i di malama e dahi.
Jacob gu ngalua gi Laban i Rachel mo Leah
15 Laban ga helekai gi Jacob, “Idimaa goe dela tangada e dau mai gi di au, malaa goe hagalee belee ngalua mai gi di au ge doo hui ai. Dehee doo hui dela e hiihai ginai goe?” 16 Laban ana dama ahina dogolua i golo, tangada madua dono ingoo go Leah, gei tangada dulii la go Rachel. 17 Nia golomada o Leah la hagalee loo e madanga, gei Rachel la koia e madanga ge humalia.
18 Jacob e hiihai huoloo gi Rachel, dela gei mee ga helekai gi Laban boloo, “Au ga ngalua adu gi di goe i nia ngadau e hidu, gei au gaa hai dogu lodo gi Rachel.”
19 Laban ga helekai, “Uaa, au e hiihai e gowadu a mee gi di goe i dogu wanga a mee gi tangada i daha. Malaa, goe dela ga noho hua i kinei.”
20 Jacob ga ngalua gi Laban i Rachel i nia ngadau e hidu, gei nia ngadau e hidu la guu hai be nia laangi hua dulii ang gi deia, idimaa Jacob gu hiihai huoloo gi Rachel. 21 Jacob ga helekai gi Laban, “Goe dugua mai gi di au a Rachel au gaa lodo gi mee, idimaa di madagoaa la gu dau mai.” 22 Laban gaa hai dana hagamiami haga hai lodo, ga gahi mai digau huogodoo di guongo deelaa. 23 I di boo hua deelaa, gei mee ga laha mai a Leah hagammuni, gaa wanga gi Jacob e pono di lohongo Rachel, gei Jacob gaa kii i baahi o mee. 24 (Laban ga wanga dana hege ahina go Zilpah gi Leah e hai ai di hege ni mee.) 25 Ga hooaga luada, gei Jacob ga iloo ia bolo ma go Leah, gei Jacob gaa hana gi Laban ga helekai gi mee, “Dau maa di aha dela ne hai mai gi di au beenei? Au ne ngalua adu gi di goe bolo Rachel e hai dogu lodo. Goe ne halahalau au eiaha?”
26 Laban ga helekai anga, “Deenei di hai dela e hai i kinei. Gimaadou e deemee di hai di lodo tangada dulii i mua tangada madua digi hai dono lodo. 27 Noho taalia maalia tabu e dahi i muli di hagadabu o taga hai lodo, gei au ga gowadu laa Rachel, maa goe ga ngalua labelaa i nia ngadau e hidu i golo.”
28 Jacob guu baba ginai. I muli hua di tabu e dahi o di hagadabu di haga hai lodo la ne lawa, gei Laban gaa wanga a Rachel gi Jacob. 29 (Laban ga wanga dana hege ahina go Bilhah gi Rachel e hai ai di hege ni mee.) 30 Jacob gaa kii labelaa i baahi o Rachel. Mee koia gu hiihai huoloo gi mee i hongo Leah. Nomuli, gei Jacob ga ngalua gi Laban labelaa i nia ngadau e hidu i golo.
Nia dama ala ne haanau gi Jacob
31 Dimaadua gu iloo Ia bolo Jacob la hagalee aloho loo i Leah be dono aloho i Rachel, gei Mee gaa hai Leah gii mee di hai ana dama, gei Rachel gi dee huwa. 32 Leah ga hai dama ga haanau mai dana dama daane. Gei mee ga helekai, “Dimaadua gu iloo Ia dogu haingadaa, dolomeenei gei dogu lodo ga aloho i di au.” Gei mee gaa gahi di ingoo o dana dama bolo “Reuben”.* Reuben: di ingoo deenei le e hai dono lee be telekai Hebrew boloo, “Gu iloo ia dogu haingadaa” 33 Gei mee ga hai dama labelaa ga haanau mai dana dama daane, gei mee ga helekai, “Dimaadua gu gaamai labelaa dana dama daane deenei gi di au, idimaa Mee dela gu hagalongo bolo Jacob e dee moehoni loo mai gi di au.” Gei mee gaa gahi di ingoo o maa bolo “Simeon”. Simeon: di ingoo deenei le e hai dono lee be telekai Hebrew boloo, “Hagalongo” 34 Gei mee ga hai dama labelaa ga haanau mai dana dama daane, gei mee ga helekai, “Deenei laa gei dogu lodo ga noho mau i dogu baahi, idimaa dela au gu haanau agu dama dogodolu.” Gei mee gaa gahi di ingoo o dana dama bolo “Levi”. Levi: di ingoo deenei le e hai dono lee be telekai Hebrew boloo “Noho i dogu baahi” 35 Gei mee ga hai dama labelaa ga haanau mai dana dama daane, gei mee ga helekai, “Dolomeenei gei au ga hagaamu a Dimaadua.” Gei mee gaa gahi di ingoo o maa bolo “Judah”,§ Judah: di ingoo deenei le e hai dono lee be telekai Hebrew boloo, “Hagaamu” ga i nomuli gei Leah gu hagalee hai ana dama.

*29.32: Reuben: di ingoo deenei le e hai dono lee be telekai Hebrew boloo, “Gu iloo ia dogu haingadaa”

29.33: Simeon: di ingoo deenei le e hai dono lee be telekai Hebrew boloo, “Hagalongo”

29.34: Levi: di ingoo deenei le e hai dono lee be telekai Hebrew boloo “Noho i dogu baahi”

§29.35: Judah: di ingoo deenei le e hai dono lee be telekai Hebrew boloo, “Hagaamu”