34
Di kumi o Dinah
Dahi laangi hua, gei Dinah tama ahina Jacob mo Leah, ne madamada gi baahi hunu ahina o Canaan. Di madagoaa Shechem, tama daane a Hamor, tangada Hivite go di tagi o di gowaa deelaa, ne mmada gi mee, Shechem gaa lahi a mee, ga hagagila dono hiihai maaloo gi mee. Shechem gu gidee bolo mee tama ahina humalia huoloo, gu aloho i mee, gu hagamada belee hai a mee gi hiihai ang gi deia. Mee ga helekai gi dono damana, “Au e hiihai bolo goe gi laha mai Dinah e hai dogu lodo.”
Jacob gu longono bolo dana dama ahina la gu haga huaidu, gei mee digi hai dana mee, idimaa ana dama daane nogo i baahi nadau manu i lodo geinga, gaa dae loo gi di nadau loomoi. Tamana Shechem guu hana belee helekai gi Jacob, i di madagoaa hua nia dama daane a Jacob ne dau mai i lodo geinga. Di nadau longono bolo Shechem gu haga huaidu tama ahina Jacob, ge gu haga langaadia digau Israel, digaula gu homouli ge gu hagawelewele huoloo gi di hai Shechem ne hai. Hamor ga helekai gi Jacob, “Dagu dama daane go Shechem gu hiihai huoloo gi dau dama ahina, dumaalia heia a mee gi lodo gi mee. Gidaua e hai tau hagababa bolo e dumaalia gi tau daangada gi hai lodo nadau mehanga. 10 Gei goodou gaa mee di noho i di madau henua, i di ingoo hua di gowaa e hiihai ginai, ga moholo adu di huihui godou mee, ge hai mee gi nia gowaa.”
11 Shechem ga helekai gi tamana Dinah mo nia duaahina daane o maa, “Heia mai di hai deenei, gei au ga gowadu di ingoo hua di mee dela e hiihai ginai goodou. 12 Hagia mai nia wanga dehuia behee e hiihai ginai goodou, dugua di hui o maa gi nua loo be di godou hiihai, malaa au e gowadu di ingoo hua di mee dela e hiihai ginai goodou, maa goodou gaa dugu mai a mee e lodo ginai au.”
13 Idimaa Shechem dela ne hagahuaidu di nadau duaahina ahina Dinah, nia dama daane Jacob gu hui adu nnelekai Shechem mo dono damana go Hamor gi nnelekai halahalau dangada. 14 Digaula ga helekai gi mee, “Gimaadou e deemee di hai di madau duaahina ahina gi lodo gi tangada digi sirkumsais, e haga langaadia gimaadou. 15 Gimaadou e donu hua ginai, maa goodou ga sirkumsais godou daane huogodoo gaa hai goodou gii hai be gimaadou. 16 Gei gimaadou gaa donu laa bolo e lodo adu gi goodou. Gimaadou gaa noho i godou baahi gaa hai be di mee e dahi. 17 Maa goodou ga hagalee donu gi madau helekai bolo e sirkumsais, gimaadou gaa lahi a mee gaa hula gi daha.”
18 Nia hai aanei e hai be nia mee e humalia gi Hamor mo dana dama daane go Shechem, 19 gei tama daane deenei gu limalima hua guu hai gii hai be nnelekai ne hai, idimaa mee gu aloho i tama ahina Jacob. Shechem la koia e hagalabagau i lodo dono madahaanau.
20 Hamor mo dana dama daane go Shechem gaa hula gi di gowaa hai dagabuli di waahale, ga hagi anga gi nia daangada: 21 “Digau aanei la nia daangada humalia, goodou heia digaula gii noho i tadau baahi ge gi moholo ang gi nadau heehee. Tenua le e damana hua di noho digaula. Heia gidaadou gi lodo gi nadau dama ahina gaa wanga tadau dama ahina e lodo ginai digaula. 22 Gei digau aanei, la gaa donu bolo e noho i tadau baahi i di mee hua e dahi bolo tadau daane huogodoo e sirkumsais gii hai be digaula. 23 Gidaadou gii donu ginai bolo digaula e mee di noho i tadau baahi, gei nia manu mono mee huogodoo digaula gaa hai nia mee ni gidaadou!” 24 Nia daangada huogodoo o di waahale guu donu ang gi nnelekai Hamor mo Shechem, gei nia daane huogodoo gu sirkumsais.
25 Nia laangi e dolu nomuli, nia daane nogo mmae hua igolo i di nadau sirkumsais, gei nia dama daane dogolua Jacob, go Simeon mo Levi, nia duaahina Dinah, gaa kae nau hulumanu dauwa, gaa hula gi lodo di waahale hagammuni, ga daaligi nia daane huogodoo, 26 mo Hamor mo dana dama daane Shechem. Meemaa gaa lahi Dinah gi daha mo di hale Shechem, gaa hula. 27 I muli taaligi nia daane, nia dama daane Jacob ala i golo gaa oho di waahale deelaa e tala di hui o di hagalangaadia di nadau duaahina ahina. 28 Digaula gaa kae nia siibi, nia kau, nia manu ‘donkey’ mo nia mee huogodoo i lodo di waahale mo i lodo nia gowaa di waahale. 29 Digaula guu kae nia mee dahidamee huogodoo, go nia ahina mo nia dama huogodoo, mo nia mee huogodoo i lodo nia hale.
30 Jacob ga helekai gi Simeon mo Levi, “Goolua guu wanga au gi lodo di haingadaa. Dolomeenei digau Canaan, digau Perizzite mo nia daangada huogodoo ala i lodo tenua deenei ga de hiihai mai gi di au. Au agu daane dogologo ai; maa digaula ga hagapuni ga hai baahi mai gi di au, tadau madahaanau hagatau la ga mooho.”
31 Meemaa ga helekai, “Gimaua e deemee di dumaalia gi digaula e hai di mau duaahina ahina be di ahina huihui dono huaidina.”