38
Judah mo Tamar
Di madagoaa deelaa, Judah ga hagatanga i baahi ono duaahina daane, gaa hana gaa noho i baahi taane go Hirah, tangada di waahale Adullam. Judah ga heetugi gi tama ahina Canaan i golo, dono damana go Shua. Mee gaa lodo gi mee, gei mee ga haanau dana dama daane go Er. Mee ga hai dama labelaa, ga haanau dana dama daane go Onan. Mee guu hai labelaa dana dama daane go Shelah. Judah nogo i Achzib i di madagoaa di haanau o tama daane deelaa.
Judah gaa hai dana dama daane matagidagi gii lodo Tamar. Nia hagangalungalua o Er nogo huaidu gu haga manawa gee Dimaadua, gei Mee ga daaligi a Er gii made. Judah ga helekai gi tuaahina Er go Onan, “Hana, kii i baahi di lodo do duaahina, e hai do waawa gi do duaahina gii hai ono hagadili.” Onan gu iloo bolo nia dama ga hagalee hai nia dama ni aana, malaa, dono kii i baahi di lodo dono duaahina, mee digi hai a mee gi hai dama, malaa dono duaahina gu ana dama ai. 10 Di hai a mee deenei gu de hiihai labelaa ginai Dimaadua, gei mee gu daaligi labelaa. 11 Judah ga helekai gi di lodo dana dama daane go Tamar, “Hana gi muli gi do damana, gaa dae loo gi di tomo aga dagu dama daane go Shelah.” Mee ne helekai beenei i mee e madagu bolo Shelah ga daaligi labelaa be ono duaahina. Malaa, Tamar guu hana gi dono guongo.
12 Ga nohonoho hua, di lodo Judah gaa made. I muli di madagoaa manawa gee guu lawa, Judah mo dono ehoo go Hirah o Adullam, gaa hula gi Timnah, di gowaa e dahi ai nia huluhulu o ana siibi. 13 Tangada ga hagailoo gi Tamar bolo tamana dono lodo gaa hana gi Timnah e dahi ana siibi. 14 Gei mee ga koodai ono gahu ahina ala nogo uluulu iei mee i muli dono lodo ne made, gaa gahu ono golomada gaa noho i di ngudu di ala dela e hana gi Enaim, di guongo i di ala e hana gi Timnah. Tamar gu iloo ia bolo tama daane dulii a Judah go Shelah la gu madua, geia digi wanga ina gi mee e lodo ginai.
15 Di madagoaa Judah ne mmada gi mee, mee ga hagabau bolo mee di ahina huihui dono huaidina, i mee dela guu gahu ono golomada. 16 Judah gaa hana gi mee i taalinga di ala ga helekai, “Goe e hui e hia?” (Mee digi iloo bolo mee go di lodo o dana dama daane.)
Di ahina ga helekai, “Ma di aha e gaamai kooe gi di au?”
17 Mee ga helekai, “Au ga hagau adu tamaa kuudi i agu kuudi.”
Di ahina ga helekai, “E humalia maa goe ga gaamai dau mee e pono di lohongo i mua dau gaamai tamaa kuudi.”
18 Judah ga helekai, “Ma di aha e gowadu ko au e pono di lohongo gi di hagababa?”
Di ahina ga helekai, “Go do hagailongo mo dono daulagi, mo togodogo dela e dagidagi kooe.” Judah gaa wanga nia maa gi mee, gei mee guu kii i baahi o mee, gei mee gu hai dama. 19 Tamar gaa hana gi dono guongo, ga daa gi daha dono gahu golomada, ga ulu labelaa ono gahu ahina guu made dono lodo.
20 Judah ga hagau dono ehoo go Hirah e kae di kuudi, ga gaamai nia mee di ahina ne helekai ai, gei Hirah gu de gidee a mee. 21 Mee ga heeu gi hunu daane i Enaim, “Dehee di ahina huihui dono huaidina dela nogo i baahi di ala deenei?”
Digaula ga helekai, “Ma di ahina huihui dono huaidina nogo i kinei ai.”
22 Hirah ga hanimoi gi Judah ga helekai, “Au digi gidee a mee. Nia daane di gowaa deelaa e helekai bolo di ahina huihui dono huaidina nogo i golo ai.”
23 Judah ga helekai, “Dugua a mee gi hai mee gi nia mee aalaa. Gidaadou e de hiihai gi nia daangada e gadagada mai gi gidaua. Au gu hagamada belee hui a mee, gei goe dela digi gidee a mee.”
24 Nia malama e dolu nomuli, tangada ga hagi anga gi Judah, “Di lodo dau dama daane nogo hai be di ahina huihui dono huaidina, gei mee gu hai dama dolomeenei.”
Judah ga helekai, “Laha mai a mee, duungia gii made.” 25 Di nadau lahi di ahina deelaa, gei mee ga hagau mai dana helekai gi tamana dono lodo, “Au ne haga hai dama go taane dela ana mee aanei. Mmada be nia maa nia mee ni aai: go di hagailongo mo dono daulagi mo togodogo deenei.”
26 Judah ga modongoohia nia maa, ga helekai, “Mee e donu, gei au gu magedaa i dogu waawa ang gi mee. Au ne belee humalia e wanga a mee gi dagu dama daane go Shelah e lodo ginai.” Gei Judah digi kii labelaa i baahi o mee.
27 Dono madagoaa belee haanau, digaula gu iloo bolo mee ga haanau ana dama dogolua i di gowaa e dahi. 28 Di madagoaa a mee nogo mmae, di tama e dahi ga hanimoi dono lima, gei di ahina haga haanau gaa kumi di lima o maa, gaa nnoo gi teleedu, ga helekai, “Deenei la ne haanau matagidagi.” 29 Di tama gaa hudi dono lima gi muli, gei dono duaahina daane ga haanau matagidagi. Gei di ahina haga haanau ga helekai, “Deenaa dau hai e hagamahi gi ulu goe gi daha.” Mee gu hagaingoo bolo Perez.* Perez: Di ingoo deenei dono hadinga i nnelekai Hebrew boloo, “Hagamahi e Ulu gi daha”. 30 Dono duaahina gu haanau, gei teleedu mmee i dono lima, gei mee gu hagaingoo bolo Zerah. Zerah: Di ingoo deenei le e hai dono lee be di bida helekai i nnelekai Hebrew boloo, “di Maalama Mmee di Luada.

*38.29: Perez: Di ingoo deenei dono hadinga i nnelekai Hebrew boloo, “Hagamahi e Ulu gi daha”.

38.30: Zerah: Di ingoo deenei le e hai dono lee be di bida helekai i nnelekai Hebrew boloo, “di Maalama Mmee di Luada.