40
Joseph e haga modongoohia nia midi o nia daangada galabudi
Mai gi nomuli, gei tangada dela e madamada humalia nia waini o di king o Egypt mo di tagi dunu palaawaa o di king guu hai nau mee hala gi di king. Di king gu hagawelewele gi meemaa, gaa lahi a meemaa gaa haa gi lodo di hale galabudi i lodo di hale o di tagi o digau hagaloohi, i di gowaa dela e noho ai a Joseph. Meemaa guu noho gu duai i lodo di hale galabudi deelaa, gei di tagi digau di hale galabudi ga hagi anga a meemaa gi Joseph e madamada humalia ai.
Dahi boo hua, gei tangada dela nogo madamada humalia nia waini o di king mo di tagi dunu palaawaa o di king gaa hai nau midi, nia midi meemaa e hai geegee. Luada dono daiaa, gei Joseph ga ulu gi baahi o meemaa gaa mmada gi meemaa e hai be nia daangada e manawa gee, ga heeu gi meemaa, “Ma di aha, goolua e aha ala e hai be nia daangada e manawa gee dangi nei?”
Meemaa ga helekai, “Gimaua guu hai mau midi anaboo, gei deai tangada i ginei belee haga modongoohia mai mau midi ai.”
Joseph ga helekai, “Ma go God hua dela e mee di haga modongoohia nia midi. Hagia mai malaa gulu midi.”
Tangada nogo madamada humalia nia waini o di king ga hagi anga dana midi, ga helekai, “Au ne hai dagu midi boloo: Di laagau ‘grape’ e duu i ogu mua, 10 e hai ono manga e dolu, ala ga daamada ga moholoholo ono lau, gaa huwa, gu mmaadua ono huwa. 11 Di ibu o di king le e daahi ko au i lodo dogu lima, malaa, au ga gaamai nia golee waini aalaa, gaa tau gi lodo di ibu gaa wanga gi mee.”
12 Joseph ga helekai gi mee, “Deenei tadinga o dau midi: Nia manga e dolu la nia laangi e dolu. 13 Nia laangi e dolu i golo, gei di king ga hagamehede goe, ga dumaalia adu gi di goe, ga haga ngalua labelaa goe i do lohongo. Goe ga wangawanga nia ibu a maa be dau hai dela nogo hai i mua i do madagoaa dela nogo hai tangada madamada humalia i nia waini a maa. 14 Goe gi langahia au i do madagoaa dela ma ga humalia adu gi di goe. Hagalangahia ina laa au gi di king, hagamaamaa ina au gi mehede au gi daha mo di hale galabudi deenei. 15 Idimaa, au tangada ne gaiaa mai i tenua o digau Hebrew, ga dau mai loo gi kinei, gei au digi hai dagu mee huaidu bolo gaa hidi iei au gaa hudu gi lodo di hale galabudi.”
16 Di tagi dunu palaawaa ne longono ia di haga modongoohia di midi deelaa le e humalia, gei mee ga helekai gi Joseph, “Au guu hai labelaa dagu midi. Dagu midi le e hai boloo: Au e kae agu gada palaawaa e dolu i hongo dogu libogo. 17 Di gada dela i muginua le e honu i nia hagadilinga meegai huogodoo, nia meegai ni di king, gei nia manu e gaigai nia maa.”
18 Joseph ga helekai gi mee, “Deenei tadinga o dau midi: Nia gada e dolu le e hai dono hadinga bolo nia laangi e dolu i golo. 19 Malaa, nia laangi e dolu i golo, gei di king gaa daa goe gi daha mo di hale galabudi, gaa tuu gi daha do libogo, ga daudau do huaidina gi tomo di laagau, gei nia manu gaa gai o goneiga.”
20 Malaa, nia laangi e dolu nomuli la go di laangi o di king ne haanau ai. Malaa, di king guu hai dana hagamiami damana ang gi ana gau aamua huogodoo, ga gahi mai dana dangada madamada humalia i nia waini, mo dana dagi dunu palaawaa, ga laha mai meemaa gi mua ana gau aamua aalaa. 21 Mee ga haga menege aga labelaa tangada dela e madamada humalia i nia waini gi dono lohongo, 22 gei ga daudau di tagi hai palaawaa gi nua. Nia mee huogodoo guu kila be nia helekai a Joseph ne hai. 23 Malaa, tangada madamada humalia i nia waini dela gu humalia ang gi deia, gei mee gu de langahia a Joseph.