3
Jesus koia e aamua i Moses
Ogu duaahina dama Christ ala ne hilihili go God, mmada gi humalia gi di hai o Jesus dela ne hagau mai go God gi gidaadou, belee hai tadau Dagi Aamua Hai mee dabu o di hagadonu dela e hagadele go gidaadou. Mee nogo manawa dahi ang gi God dela ne hilihili Ia belee hai tegau deenei, gadoo be Moses dela nogo manawa dahi ang gi dana hegau dela ne hai ang gi di madawaawa a God.* Numbers 12.7 Tangada dela e hau dono hale, koia e kae dono hagalabagau laa hongo di hale dela ne hau go mee. E hai gadoo be Jesus, dela koia e tau anga di kae nia madamada laa hongo Moses. Nia daangada le e hau nia hale, gei God e hau nia mee huogodoo. Moses e manawa dahi i lodo di madawaawa a God, gei mee tangada hai hegau ni God, e haga iloo nia mee ala ma ga kila aga maalia. Gei Christ go Tama a God e manawa dahi, idimaa, go Mee dela e dagi di madawaawa a God, aalaa go gidaadou, maa gidaadou gaa lodo hagamahi mo di hagadagadagagee, gaa dae loo gi di hagaodi.
Di hagamolooloo nia dama a God
Di Hagataalunga Dabu e helekai,
“Maa goodou gu longono di lee o God dangi nei,* Pisalem 95.7-11
gei hudee haga hamaaloo ina godou lodo hai baahi gi God,
be godou maadua mmaadua
i di madagoaa dela nogo hai baahi gi God
i lodo di anggowaa i dahi laangi
ne hagamada a Mee.
God gu helekai boloo,
‘Ma e aha maa godou maadua mmaadua
guu mmada gi agu mee ala nogo hai
i lodo nia ngadau e madahaa,
gei digaula e hagamada hua Au.’
10 Gei Au gu hagawelewele gi digaula,
ga helekai,
‘Digaula e huli gi daha mo Au
i nia madagoaa huogodoo,
gei e hagalee hagalongo gi agu haganoho.’
11 Au gu hagawelewele,
guu hai dagu hagababa mau dangihi boloo,
‘Digaula hagalee loo e ulu gi lodo tenua
dela ne hagababa ko Au
belee hagamolooloo ai ginaadou.’ ”
12 Ogu duaahina nei, gii pula i goodou gi de hai gee hua dahi dangada, ga hagalee hagadonu, gaa hidi iei mee gaa huli gi daha mo di God Mouli. 13 Goodou gi hagadau hagamaamaa i nia laangi huogodoo, i di waalooloo telekai bolo go “dangi nei” i lodo di Beebaa Dabu e hai mai gi gidaadou, gi de halahalau hua goodou go nia huaidu gaa hidi ai goodou ga hamaaloo godou manawa. 14 Maa gidaadou ga haga mau dangihi tadau hagadagadagagee dela ne hai mee ginai gidaadou mai loo i taamada, gaa dae loo gi di hagaodi, malaa, gidaadou gaa dau madalia a Christ. 15 Di Beebaa Dabu gu helekai,
“Maa goodou gu longono di lee o God dangi nei,
hudee haga hamaaloo ina godou lodo,
be godou maadua mmaadua
i di madagoaa dela nogo hai baahi gi God.”* Pisalem 95.7-8
16 Ma koai ne longono di lee o God, gei e hai baahi gi Mee? Go nia daangada huogodoo ala ne dagi mai go Moses gi daha mo Egypt.* Numbers 14.1-35 17 Ma koai ne hagawelewele ginai a God i lodo nia ngadau e madahaa? Mee ne hagawelewele gi nia daangada ne hai di huaidu, ala ne mmade i lodo di anggowaa. 18 God guu hai dana hagababa mau dangihi,
“Digaula hagalee loo e ulu gi lodo tenua
dela ne hagababa ko Au belee hagamolooloo ai digaula!”
Ma koai ala e helehelekai iei Mee? Go digau de hagalongo. 19 Gidaadou e mmada gi digaula ala gu deemee di ulu i tenua deelaa, idimaa, digaula hagalee hagadonu.

*3.2: Numbers 12.7

*3.7: Pisalem 95.7-11

*3.15: Pisalem 95.7-8

*3.16: Numbers 14.1-35