4
Dimaadua e helekai hai baahi ang gi digau Israel
Dimaadua e helekai hai baahi ang gi digau ala e noho i tenua deenei. Hagalongo Israel, hagalongo gi ana helekai: “Di manawa dahi mo di aloho la hagalee i lodo tenua deenei, digaula hagalee dugu Au bolo Au go God. Nia daangada e hai hua nadau hagababa, gaa lawa gaa oho. Digaula e hai nadau kai tilikai gei e daaligi tangada gii mmade, gei e gaiaa, gei e hai di huaidu hai be di manu. Nia huaidu ala e hai go digaula le e llauehe aga, digaula koia e daaligi nadau daangada gii mmade. Deenei gaa hidi ai tenua deenei ga maangooakii, gei nia mee ala e mouli la gaa mmade, nia manu huogodoo mo nia manu mamaangi mo nia iga gaa mmade labelaa.”
Dimaadua e helekai hai baahi ang gi digau hai mee dabu
Dimaadua ga helekai, “Goodou hudee helekai hai baahi gi nia daangada, ge hudee wwou gi digaula, idimaa, ogu lodo huaidu le e hai adu gi goodou, go digau hai mee dabu. Godou hai hegau i di aa mo di boo la ono hadinga ai, e hai hogi be nia hegau nia soukohp, malaa, gei Au gaa oho gi daha di godou dinana go Israel. Agu daangada la gaa mmade i di nadau haga de iloo ginaadou Au. Goodou go digau hai mee dabu gu hagalee haga dahidamee Au, gei guu kili gi daha agu agoago, ga hidi mai iei Au gaa huli gi daha mo goodou mo di haga de iloo e Au godou dama daane bolo gi dee hai hua agu gau hai mee dabu.
“Di dogologo o digau hai mee dabu, dela hogi di logo o godou huaidu ala ne hai mai gi di Au. Au gaa huli godou aamua gii hai nia haga langaadia ni goodou. Goodou guu hai digau maluagina i nia huaidu o agu daangada, gei goodou e hiihai labelaa bolo digaula gi heia nadau huaidu gi logowaahee gi nonua. Malaa, di hagaduadua dela e tale gi digau aanei, le e tale adu labelaa gi goodou. Au ga haga duadua goodou, e hui godou huaidu ala e hai. 10 Goodou ma gaa gai di godou duhongo tigidaumaha, gei goodou e hiigai hua igolo. Goodou ga daumaha gi nia god hagadili, gei goodou hagalee huwa, idimaa, goodou guu huli gi daha mo Au, gu daudali hua nia balu ieidu.”
Dimaadua e haga halauwa nia daumaha o digau o di bouli
11 Dimaadua ga helekai, “Nia waini hoou mono waini pobo e haga nngala nia mamaanadu humalia o agu daangada! 12 Digaula e tangi ang gi di bida laagau gi heia di haga modongoohia ang gi ginaadou. Di bida laagau e hagi anga gi digaula nadau mee ala e hiihai gi iloo! Digaula guu hudu Au gi daha. Digaula guu wanga ginaadou gi nia balu ieidu, guu hai gadoo be di ahina huihui dono huaidina. 13 Digaula e haihai nadau tigidaumaha i nia gowaa dabu i tomo nia gonduu, ge e dudu nadau ‘incense’ i hongo nia dama gonduu, i lala nia hagadilinga laagau tomo lloo mangamanga ge e maluehe no lala.
“Nomuli mai hua, gei godou dama ahina guu hai nia ahina huihui nadau huaidina, gei nia lodo o godou dama daane guu hai di huaidu be di manu. 14 Gei Au hagalee hagaduadua digaula i nia mee aanei, idimaa, goodou hogi gu madalia nia ahina huihui nadau huaidina i lodo nia hale daumaha,* Nia ahina huihui nadau huaidina i lodo nia hale daumaha dono hadinga boloo: nia ahina beenei la nogo i lodo nia hale daumaha balu ieidu o digau Canaan. Digau Canaan e hagabaubau bolo tangada dela ma gaa hai di hai o di hiihai o taga hai lodo gi di ahina beenei, gei ana hadagee gaa huwa dau logo mo ana manu ga logowaahee ge e madalia digaula e hai nadau tigidaumaha o di bouli. E hai be di haga honu o di agoago podo dela e hai boloo, ‘Digau nadau mamaanadu ai, ga hagahuaidu.’
15 “Ma e aha maa goodou go digau Israel ma ga hagalee manawa dahi mai gi di Au, gei Judah la gi hudee heia gii hai di huaidu deenei. Hudee daumaha i lodo o Gilgal be i lodo o Beth Aven, Beth Aven: Di ingoo deenei dono hadinga i nnelekai Hebrew boloo, “Di hale o di huaidu”, be “Di hale daumaha gi nia balu ieidu”. I lodo hua di gubu deenei, di ingoo deenei e haga modongoohia gi Bethel, dono hadinga bolo “Di hale o God”. ge hudee hai hagababa i lodo nia waahale aalaa i di ingoo o Dimaadua dela e mouli. 16 Digau Israel gu hamaaloo nadau lodo gadoo be nia hoodo ‘donkey’. Ge dehee dagu hai ga haangai digaula be nia dama siibi lligi i lodo di gowaa maalama? 17 Digau Israel e noho hua i lala nia mogobuna o nia balu ieidu. Diagia hua digaula gii ala hua i ginaadou! 18 Muli nadau inu nadau waini e logo, gei digaula gu libaliba gu hiihai e huihui nadau huaidina, digaula e hiihai hua e kae di haga langaadia, hagalee go di nadau hagalabagau. 19 Digaula gaa lahi gi daha go di madangi, gei ga langaadia i nadau hai tigidaumaha o di bouli.

*4.14: Nia ahina huihui nadau huaidina i lodo nia hale daumaha dono hadinga boloo: nia ahina beenei la nogo i lodo nia hale daumaha balu ieidu o digau Canaan. Digau Canaan e hagabaubau bolo tangada dela ma gaa hai di hai o di hiihai o taga hai lodo gi di ahina beenei, gei ana hadagee gaa huwa dau logo mo ana manu ga logowaahee

4.15: Beth Aven: Di ingoo deenei dono hadinga i nnelekai Hebrew boloo, “Di hale o di huaidu”, be “Di hale daumaha gi nia balu ieidu”. I lodo hua di gubu deenei, di ingoo deenei e haga modongoohia gi Bethel, dono hadinga bolo “Di hale o God”.