6
Dimaadua gu haga gahi Isaiah gii hai soukohp
I lodo di ngadau o di king go Uzziah ne made ai, au guu mmada gi Tagi dela nogo noho i hongo dono lohongo king i di gowaa aamua ge nnoo nua, gei dono gahu le e haga honu i lodo di Hale Daumaha.* 2-Kings 15.7; 2-Chronicles 26.23 I di gili o Maa e tuu ai nia manu ulaula e haga daagoli a Mee, di manu e dahi e ono ono bakau. Nia manu aanei e gahu nadau golomada gi nadau bakau dagi lua, mo nadau huaidina e gahu gi nadau bakau dagi lua, ge e hai hegau gi nia bakau dagi lua ala i golo e maangi ai. Nia maa e hagadau wwolowwolo i nadau mehanga boloo,
“E dabu, e dabu, e dabu!
Dimaadua go di Gowaa Aamua e dabu!
Dono madamada e haga honu henuailala.”* Revelation 4.8
Nia lee o nadau wwolowwolo la guu hai di hagamau o di Hale Daumaha gii bole, gei di Hale Daumaha gu haga honu gi nia huiahi.* Revelation 15.8
Au ga helekai, “Deai di hagadagadagagee mai gi di au ai! Au gu iai di haadanga balua idimaa nia helekai ala e lloomoi i dogu malau ngudu le e huaidu huoloo, gei au e noho i baahi nia daangada ala iai nia helekai huaidu, gei au guu mmada gi di King, go Dimaadua di Gowaa Aamua.”
Malaa, di manu e dahi i nia manu ulaula aalaa ga maangi ia gi di au, e dagidagi dana malala gaa dela ne kae go mee i di gowaa dudu tigidaumaha gi di mee kabi mee. Mee ga hagatale mai di malala gaa deelaa gi ogu malau ngudu, ga helekai mai, “Di mee deenei guu tale i o malau ngudu, malaa, dolomeenei oo hala la gu hagalee, gei o huaidu la gu maahede.”
Gei au ga hagalongo gi Tagi e helekai, “Ma koai dela e hagau ko Au? Ma koai dela e hai tangada kae hegau?”
Gei au ga helekai, “Ko au dela gaa hana! Hagau ina au!”
Malaa, gei Mee ga hai mai gi di au gii hana gi nia daangada Israel, gi hagi anga ina nia helekai aanei boloo,
“Ma e aha maa goodou ga longono,
gei goodou hagalee modongoohia.
Ma e aha maa goodou ga gidee,
gei goodou hagalee iloo be nia maa ni aha ne hai.”
10 Gei Mee ga helekai mai gi di au, “Heia nia maanadu digau aanei gi hinihini, nadau dalinga gi longoduli, mo nadau golomada gi dee gida, bolo gi deemee di gidee be e longono be e modongoohia. Maa nei bolo digaula ne mee, gei digaula gu huli mai gi di Au gu haga hili ginaadou.”* Matthew 13.14-15; Mark 4.12; Luke 8.10; John 12.40; Acts 28.26-27
11 Au ga heeu, “Meenei Tagi, ma e duai behee go di mee beenei?”
Gei Mee ga helekai mai, “Gaa dae loo gi nia waahale ma ga mooho gaa hai di anga guongo, gaa dae loo gi nia hale ma ga diiagi, gaa dae loo gi nia gowaa ma gaa mmade. 12 Au ga hagau nia daangada gii hula gi daha loo mo di gowaa, gaa hai laa tenua hagatau gii mmade. 13 Be di maa dahi dangada i lodo digau dilongoholu e dubu i lodo di gowaa deelaa, le e daaligi hua, gei mee gaa hai hua be tono laagau ‘oak’ dela ne hele gi lala.”
(Di tono laagau la di ada mee o taamada hoou o nia daangada o God.)

*6.1: 2-Kings 15.7; 2-Chronicles 26.23

*6.3: Revelation 4.8

*6.4: Revelation 15.8

*6.10: Matthew 13.14-15; Mark 4.12; Luke 8.10; John 12.40; Acts 28.26-27