29
Di hagaodi gi muli o Jerusalem
Jerusalem di gowaa dudu tigidaumaha a God la ga mooho! Di waahale dela nogo noho ai David la ga mooho! Heia tuai ngadau e dahi be lua gi dau mai mo gii hana, mo ono hagamiami llauehe, gei God ga hagau mai laa dana haingadaa damana gi hongo di waahale dela e hagaingoo bolo “Di Gowaa Dudu Tigidaumaha a God.” Tangidangi manawa gee gaa hai, gei di waahale dogomaalia gaa hai be di gowaa dudu tigidaumaha ne gahu gi nia dodo. God ga heebagi gi di waahale deelaa, ga haganiga dono gili, ga duuli di maa. Jerusalem gaa hai be di ieidu dela e duadua aga i lodo di gelegele bolo ia e leelee, tama lee e lee mai i lodo di gohu dogolia.
Jerusalem, digau mai daha huogodoo ala nogo heebagi adu gi di goe la ga ili gi daha be nia gohu dogolia, gei nadau gau dauwa hagamadagudagu dangada ga angiangina gi daha be nia geinga maangoo. Limalima hua gei e hagahomouli, Yihowah, di Gowaa Aamua, ga haga dagaloaha goe i di hamuhamumu lee atili, mo di lullulu o tenua. Mee ga hagau mai dana madangi gono mo di ahi maaloo. Nomuli, gei nia buini dauwa huogodoo o nia henua llauehe ga heebagi gi di waahale o di gowaa dudu tigidaumaha Dimaadua, nadau goloo heebagi, nadau goloo huogodoo ga de i golo gaa hai be di midi, gadoo be di mee ne hagamaanadu i di boo. Nia henua llauehe huogodoo ala ga dagabuli belee heebagi gi Jerusalem, gaa hai gadoo be taane hiigai e midi bolo ia e miami, ga ala aga hiigai, be gaa hai be tangada hieinu e midi bolo ia e inu, ga ala aga dono akii le e maangoo.
Nia hagailoo hagalliga balumee
Heia goodou gi dadaulia! Heia goodou gi dee gida. Haga libaliba ina hua goodou, ma e aha maa nia waini ai! Haga hingahinga ina hua goodou, ma e aha maa di madaua dagaao ai. 10 Dimaadua guu hai goodou gi moloaa, bolo gii kii danu mmoe. Nia soukohp belee hai nia golomada o nia daangada, gei Dimaadua gu haga dee gida digaula.* Romans 11.8 11 Nia hadinga o nia mee kokohp ga hagammuni i goodou, gaa hai be di beebaa dela ma gaa tai. Maa goe gaa kae di maa gi tangada e iloo di dau gi daulia, mee ga helekai hua bolo ia e deemee, idimaa ma e tai. 12 Maa goe gaa kae di maa gi tangada e de iloo di dau gi daulia, mee ga helekai hua bolo ia e de iloo di dau.
13 Dimaadua ga helekai, “Nia daangada aanei e hai bolo ginaadou e daumaha mai gi di Au, gei nadau helekai la ono hadinga ai, nadau manawa la i tuai gowaa hua. Nadau hai daumaha la hagalee di mee, la nia haganoho dangada hua mo nia hangaahai mouli o tenua ala ne hagamaumau ga daahi go digaula.* Matthew 15.8-9; Mark 7.6-7 14 Malaa, Au ga hagahomouli digaula gi dagu hagamamaawa hagagoboina. Ginaadou ala e kabemee la gaa huli gii hai digau dadaulia, nadau iloo ga ono hadinga ai.”* 1 Corinthians 1.19
Hagadagadagagee gi maalia
15 Digau ala e hagamada e hagammuni nadau haganohonoho i Dimaadua la ga halauwa! Digaula e hai nadau mee hagammuni, e hagamaanadu bolo ma tangada e gidee ginaadou ai, be e iloo nadau mee ala e hai ai. 16 Digaula guu huli nia mee huogodoo gi hai gee. Ma di aha dela koia e hagalabagau: go tangada dela e hai ana loaabi gi nia gelegele pigi, be go nia gelegele pigi ala e hai nia loaabi? Di mee tangada dela ne hai le e deemee di helekai gi tangada dela ne hai di maa boloo, “Goe digi heia au,” be e helekai boloo, “Goe e de iloo dau mee dela e hai!”* Isaiah 45.9
17 Gadoo be telekai dela e hai boloo: ‘Hagalimalima hua, gei nia gowaa lodo henua geinga gaa hai nia gowaa dogi mee, gei nia gowaa dogi mee gaa hai labelaa nia gowaa geinga lodo henua.’
18 Di laangi deelaa ma ga dau mai, digau longoduli ga longono di beebaa e dau gi nua, gei digau dee gida ala nogo noho i lodo di bouli ga maahuge nadau golomada ga gidee. 19 Digau hagaloale mo digau hila gi lala ga gidee labelaa di hagatenetene dela e wanga go Dimaadua, di God Dabuaahia o Israel gi digaula. 20 Digau ala e hagaduadua nia daangada, ge hagabalumee a God ga hagalawa gi daha. Digau hai hala huogodoo ga daaligi gi daha. 21 God ga daaligi gi daha digau ala e hagahuaidu nia ingoo o nia daangada ala i golo, go digau ala e duuli di hagaduadua o digau hai huaidu, mo digau ala e helekai kai tilikai e duuli digau ala e donu belee kae di tonu.
22 Dolomeenei Dimaadua, di God of Israel dela ne benebene Abraham gi daha mo di haingadaa, e helekai, “Agu daangada, goodou ga hagalee hagabalumee hua igolo, ga hagalee hagalangaadia. 23 Di godou madagoaa ma ga gidee agu dama ala ma ga gowadu, gei goodou ga iloo laa bolo Au go di God Dabuaahia o Israel. Goodou ga hagalaamua dogu ingoo, ga hagamadagu Au. 24 Digau dadaulia gaa kabe di iloo mee, digau e helehelekai hai baahi ga tenetene di kae nadau aago.”

*29.10: Romans 11.8

*29.13: Matthew 15.8-9; Mark 7.6-7

*29.14: 1 Corinthians 1.19

*29.16: Isaiah 45.9