55
Taahili i tumaalia Dimaadua
Dimaadua e helekai boloo,
“Goodou huogodoo ala gu hieinu,
goodou lloomoi, e inu nia wai aanei!
Goodou ala godou bahihadu e hui godou meegai ai,
goodou lloomoi e hui godou palaawaa e gai!
Lloomoi e hui godou waini mono milugu,
ma deai ono hui ai.* Hagagida 21.6; 22.17
Goodou e aha ala e hai hegau gi godou bahihadu
gi nia mee ono hadinga adu gi goodou ai?
Goodou e aha ala e hai hegau gi godou hui,
gei goodou e hiigai hua igolo?
Goodou hagalongo mai gi di Au,
ge heia agu mee ala e helekai iei Au,
gei goodou ga tenetene
gi godou hagadilinga meegai humalia huogodoo.
 
“Agu daangada nei, goodou hagalongo mai gi di Au,
ge lloomoi gi di Au.
Lloomoi gi di Au gei goodou ga mouli!
Au gaa hai dagu hagababa dela e hana hua beelaa gi goodou,
ga gowadu gi goodou nia maluagina
ala ne hagababa ko Au gi David.* Nnegau 13.34
Au ne hai a mee di tagi aamua o nia henua llauehe,
gei Au ne haga modongoohia ogu mahi ang gi digaula mai i mee.
Dolomeenei, gei goodou ga haga gahi mai
nia henua llauehe mai i daha
ala nogo de iloo ginaadou goodou,
gei dolomeenei gei digaula ga limalima hua ga lloomoi
bolo ginaadou gi madalia goe.
Au dela go Dimaadua di godou God,
go di God Dabuaahia o Israel,
gaa hai nia mee aanei huogodoo gii kila,
Au ga hagalaamua mo di haga madamada goodou.”
 
Huli ang gi Dimaadua,
dalodalo gi Mee i dono madagoaa e hoohoo mai hua igolo.
Digau huaidu gii huli gi daha mo nadau mouli huaidu,
gei gi huluhia nadau hagabaubau.
Digaula gii huli gi Dimaadua go tadau God,
Mee tangada aloho ge e limalima dana dumaalia.
 
Dimaadua e helekai boloo,
“Agu hagamamaanadu la hagalee hai be godou hagamamaanadu,
gei ogu hangaahai le e hai gee mo godou hangaahai.
Ogu hangaahai mo agu hagamamaanadu
le e mogowaa loo i bahi i nua i godou hagamamaanadu,
be di langi dela e mogowaa loo i bahi i nua i henuailala.
 
10 “Agu helekai le e hai be nia uwa mono ‘snow’
ala e lloo ia i di langi gi henuailala
belee haga magalillili nia hagadili
gii tomo gii huwa ono lii e dogi gii huwa labelaa e gai.* 2 Corinthians 9.10
11 Malaa, nia helekai ala e helekai iei Au,
la hagalee hai gee mo dagu hai dela ne haganoho ai.
Nia maa e kila huogodoo be agu mee ala ne helekai bolo e hai.
 
12 “Goodou ga hagatanga gi daha
mo Babylon i lodo di tenetene,
gei goodou gaa dagi gi daha
mo di waahale deelaa i di aumaalia.
Nia gonduu mono gowaa nnoonua
gaa moogo i nadau dadaahili,
gei nia laagau ga wwolowwolo i di nadau tenetene.
13 Nia laagau ‘pine’ ga tomo aga i nia gowaa
ala e tomo ai nia laagau huaidu dolomeenei,
gei nia laagau ‘myrtle’ ga tomo aga i nia gowaa
ala e tomo ai nia laagau duduia.
Deenei la go di haga modongoohia dono hagaodi ai,
ge e haga langahia agu mee ala ne hai ko Au,
dela go Dimaadua.”

*55.1: Hagagida 21.6; 22.17

*55.3: Nnegau 13.34

*55.10: 2 Corinthians 9.10