60
Di madamada o Jerusalem dela ma gaa gila maalia
Jerusalem, goe duu gi nua, ge gi maahina gadoo be di laa. Di madamada o Dimaadua gu maahina gi oo nua! Nia henua llauehe ala i golo la gaa gahu go di bouli dongoeho, gei di maalama o Dimaadua ga maahina gi oo nua, gei di madamada o Maa ga madalia goe. Digau bouli ga hiihai bolo e hai mee gi do maalama, nia king ga hiihai e hai mee gi do madamada dela e hai be di laa dela ma gaa hobo.
Madamada malaa i oo daha be nia maa ni aha ala e hai: Au daangada la gu hagadagabuli ginaadou ga lloomoi gi nadau guongo! Au dama daane ga lloomoi haga mogowaa, gei au dama ahina la ga laha mai be nia dama lligi. Goe ga gidee di mee deenei, gei goe gaa honu i di tenetene. Goe ga bolebole i dau homouli. Di maluagina o nia henua llauehe ga gowadu gi di goe, nadau maluagina ga lloomoi i hongo di moana.
Tagabuulinga dangada ala e heehee i nia ‘camel’ ga lloomoi i Midian mo Ephah. Digaula e lloomoi i Sheba, e gaamai nadau goolo mono ‘incense’. Nia daangada ga helehelekai i di longo humalia o nia mee Dimaadua ne hai. Nia siibi huogodoo o Kedar mo Nebaioth la ga laha mai gi goodou be nia tigidaumaha, ga tigidaumaha gi hongo di gowaa dudu tigidaumaha belee haga tenetene di manawa Dimaadua. Gei Dimaadua ga haga madamada dono Hale Daumaha gi madamada i di maa mai i mua.
Ma nia wagabaalii aha ala e mmaangi mai be nia gololangi, e hai be nia mwuroi ala e lloomoi gi nadau hale? Ma go nia wagabaalii ala e lloomoi i nia henua mogowaa loo, e laha mai nia dama Dimaadua gi nadau guongo. Digaula e gaamai nadau silber mono goolo madalia ginaadou, belee hagalaamua di ingoo Dimaadua, go di God Dabuaahia o Israel, dela ne hai nia henua mai i daha huogodoo gi hagalaamua ana daangada.
10 Dimaadua e helekai gi Jerusalem boloo, “Digau mai i daha gaa hau haga hoou o abaaba, gei nia king ga hai hegau adu gi di goe. Dogu madagoaa nogo hagawelewele iei Au, gei Au gu hagaduadua goe, gei dolomeenei, gei Au ga haga modongoohia adu gi di goe dogu aloho mo dogu dumaalia. 11 Gei boo mo aa nia bontai dau abaaba e dugu maahuge, gii mee ai di gaamai nia maluagina o nia king o nia henua llauehe adu gi di goe.* Hagagida 21.25-26 12 Gei nia henua llauehe ala hagalee hai hegau adu gi di goe, la ga oho gi daha hagatau.
13 “Nia laagau ‘pine’, nia ‘juniper’, mo nia ‘cypress’, aalaa go nia laagau ala e kaedahi mau dangihi o lodo henua o Lebanon, la ga gaamai ga haga hoou goe, go Jerusalem, e hai dogu Hale Daumaha gi madamada, gei gi haga madamada labelaa dogu waahale. 14 Gei nia dama o digau ala nogo hagahuaidu goe, ga lloomoi gaa pala gi lala, e haga modongoohia nadau hagalaamua goe. Digau huogodoo ala nogo haga balumee goe, la ga pala adu gi lala o babaawae. Digaula ga haga ingoo goe boloo: Di Waahale o Dimaadua, mo Zion, go di Waahale o di God Dabuaahia o Israel.* Hagagida 3.9
15 “Goe ga hagalee hudu gi daha labelaa, gei e de hiihai ginai, di waahale dela gu ono daangada ai, gei gu mooho. Au gaa hai goe gi aamua ge gi madamada, di gowaa dela e hai di tenetene dee odi. 16 Nnenua llauehe mono king ga madamada humalia i di goe, gadoo be tinana dela e haga uu uu dana dama. Goe ga iloo bolo ma ko Au hua, go Dimaadua dela gu haga mouli goe, ge bolo ma go di God Mogobuna o Israel dela gu hagamehede goe.
17 “Au ga gowadu gi di goe nia goolo, e pono nia baalanga mmee. Gei Au ga gowadu gi di goe nia silber mono baalanga mmee, e pono nia baalanga mono laagau. Au ga gowadu gi di goe nia baalanga, e pono di hadugalaa. Oo dagi ga hagalee haga daamaha goe. Au gaa hai digaula gii dagi i di tonu mo di aumaalia. 18 Gei nia hadungaa lee o digau ala e dadaaligi dangada la ga hagalee. Di haga momooho dela nogo hai i lodo godou gowaa, ga hagalee gila labelaa, idimaa, Au ga hagamaamaa goe, gaa hai be di abaaba e duuli goe. Goe ga hagahagaamu Au, i di Au dela gu haga dagaloaha goe.
19 “Goe ga hagalee hai mee gi di maalama o di laa i di aa, be e hai mee gi di maalama o di malama i di boo, idimaa, Au go Dimaadua dela gaa hai do haga maalama dee odi. Di maalama o dogu madamada ga haga maalama goe.* Hagagida 21.23; 22.5 20 Au laangi manawa gee la ga hagaodi. Au go Dimaadua dela gaa hai do haga maalama dee odi dela e mada waalooloo i di maalama o di laa mo di malama. 21 Au daangada huogodoo gaa hai nia mee ala e donu, ga hai mee gi nadau henua gaa hana hua beelaa. Ko Au dela ne dogi digaula be nia laagau. Ko Au dela ne hai digaula belee haga modongoohia aga dogu mogobuna ang gi digau huogodoo. 22 Godou madahaanau ala lligi ge hila gi lala ga aamua labelaa, gaa hai gadoo be di aamua tenua mogobuna. Di madagoaa humalia gaa dae mai, gei Au ga haga gila di maa hagalimalima. Au go Dimaadua dela e helehelekai!”

*60.11: Hagagida 21.25-26

*60.14: Hagagida 3.9

*60.19: Hagagida 21.23; 22.5