4
Hai hoo gi henuailala
Nia hagadilinga heheebagi mono lagalagamaaloo huogodoo ala e hai i godou mehanga, le e daamada mai i hee? Ne daamada mai i godou manawa hiihai huaidu ala e hagadau heheebagi i godou lodo i nia madagoaa huogodoo. Goodou e hiihai gi nia mee, gei goodou e deemee di hai mee ginai, gaa hidi ai goodou e dadaaligi dangada. Goodou e hiihai maaloo gi nia mee, gei goodou e deemee di hai mee ginai, gei goodou ga lagalagamaaloo ga heheebagi. Gei goodou e deemee di hai mee gi di mee e hiihai ginai, idimaa, goodou hagalee tangi ang gi God. Goodou ga dangidangi gi God, gei goodou hagalee hai mee ginai, idimaa, godou hagamaanadu la hagalee donu, goodou e tangi hua i nia mee e haga manawa lamalia hua goodou. Goodou digau e de manawa dahi. Goodou e de iloo bolo maa goodou gaa hai nia hoo ni henuailala, dono hadinga bolo goodou nia hagadaumee ni God? Tangada dela e hiihai e hai di hoo hagaaloho ni henuailala, dela go mee gaa hai di hagadaumee ni God. Goodou hudee maanadu bolo ma di tonu i lodo nia helekai di Beebaa Dabu ai, dela e helekai,
“Di hagataalunga ne dugu go God i tadau lodo,
le e honu i nia maanadu dubua.”
Tumaalia o God dela e gaamai dehuia gi gidaadou, la koia e damanaiee, gii hai be nnelekai di Beebaa Dabu,
“God e huli gi daha mo digau hagamuamua,
ge Ia e wanga dono dumaalia gi digau ala e hila gi lala.”* Agoago Podo 3.34
Dugu anga goodou gi God. Hai baahi gi Setan, gei mee gaa lele gi daha mo goodou. Lloomoi hagahoohoo ina goodou gi baahi o God, gei Mee ga hagahoohoo ia adu gi godou baahi. Digau huaidu, haga madammaa ina godou lima. Digau hai hegau ngudu golomada, haga madammaa ina godou lodo. Goodou gi manawa gee, tangitangi mo di wawwawe. Huluhia godou gadagada gi di tangi, di godou tenetene gi di manawa gee. 10 Dugu ina goodou gi lala i mua o God, gei Mee ga haga menege aga goodou.
Hudee hagi aga ina godou duaahina dama a Christ
11 Ogu duaahina nei, goodou hudee hagadau helekai huaidu i godou mehanga. Tangada dela e hagahuaidu be e hagi aga dono duaahina, geia e helekai huaidu mo di hagi aga nnaganoho. Maa goe e hagi aga nnaganoho, gei goe hagalee hagalongo gi nia maa, e hagi aga hua nia maa. 12 Ma go God hua dela e hai nnaganoho ge e hagi aga tangada. Go Mee hua dela e mee di haga mouli ge e haga halauwa. Goe koai dela bolo goe e hagi aga do duaahina dama a Christ?
Hudee bida hagaamu
13 Hagalongo mai, goodou ala e helekai, “Dangi nei be daiaa gei gimaadou e hula gi di waahale deelaa, gaa noho i golo i di ngadau e dahi, malaa, gimaadou ga huihui gi daha madau mee, ga gila mai tagabae bahihadu.”* Agoago Podo 27.1 14 Gei goodou e de iloo be godou mouli la gaa hai behee i nia laangi ala e lloomoi, idimaa, goodou e hai gadoo be di magalillili o lala di langi, dela hua e gila aga tama madagoaa dulii, ga limalima hua dono hagalee. 15 Deenei di godou helekai belee hai, “Maa Dimaadua ga dumaalia mai, gei gidaadou ga mouli, gaa hai nia mee aanei be nia mee aalaa.” 16 Dolomeenei, gei goodou e hagamuamua ge e hagaamu goodou, di hai deenei le e hai gee. 17 Malaa, tangada dela e iloo ia di mee donu dela belee hai, geia hagalee hai di maa, ia guu hai di hala.

*4.6: Agoago Podo 3.34

*4.13: Agoago Podo 27.1