15
Mai gi nomuli, i di madagoaa e hagi ai nia golee ‘wheat’, gei Samson gaa hana e heetugi gi dono lodo, gaa kae dana dama kuudi gi mee. Gei mee ga helekai gi tamana o maa, “Au e hiihai e hana gi di ruum o dogu lodo.”
Gei mee hagalee dumaalia ang gi mee gii hana. Mee ga helekai gi Samson, “Au nei gu hagabaubau bolo goe gu de hiihai gi mee, gei au guu wanga a mee gi do ehoo hagaaloho. Gei tuaahina ahina dulii o maa le e mada madanga. Goe e mee di hai doo lodo gi mee.”
Samson ga helekai, “Tolongo nei gei au hagalee dau gi dagu hai dela gaa hai ang gi digau Philistia.” Gei mee gaa hana gaa kumi ana manu ‘fox’ e dolu lau. Gei mee ga noonoo nia hugu digaula dau dogolua, gaa nnoo ginai nia lama ulaula i mehanga nia ‘fox’ aalaa. Gei mee gaa dudu nia lama aalaa, ga diiagi digaula gii hula gi lodo nia hadagee ‘wheat’ digau Philistia. Di hai deenei dela ne hai, mee guu dudu nia golee palaawaa ala guu hadi, mo nia mee labelaa ala e tomo hua igolo i lodo nadau hadagee. Nia hadagee waini mo nia hadagee laagau olib la guu wwele labelaa. Di madagoaa digau Philistia ne heeu be di ma koai dela ne hai di mee deenei, gei digaula ga iloo bolo ma go Samson dela ne hai di maa, idimaa, tamana o dono lodo go taane mai Timnah, la guu wanga di lodo Samson la gi dono ehoo. Gei ogo digau Philistia gaa hula gaa dudu di ahina deelaa mo dono damana gii mmade.
Samson ga helekai gi digaula, “Maa deenei go di godou hai e hai, malaa, au e hagamodu bolo au hagalee noho loo gaa dae loo gi dagu hui adu gi goodou!” Mee ga heebagi gi digaula ga daaligi ana gau dogologo gii mmade. Gei mee gaa hana gaa noho i lodo di bongoo i di gonduu helemodu i Etam.
Samson e haga magedaa digau Philistia
Digau Philistia ga loomoi ga haga duu aga nadau hale laa i Judah, ga heebagi gi di waahale go Lehi. 10 Digau Judah ga heeu gi digaula, “Goodou e heebagi mai gi gimaadou eiaha?”
Digaula ga helekai, “Gimaadou ne lloomoi belee galabudi a Samson, gaa hai gi mee di hai a mee dela ne hai mai gi gimaadou.” 11 Malaa, digau e dolu mana (3,000) o Judah gaa hula gi di bongoo i di gonduu helemodu dela i Etam, ga helekai gi Samson, “Goe e de iloo bolo digau Philistia le e dagi gidaadou? Ma di aha dela ne hai kooe mai gi gidaadou?”
Gei mee ga helekai, “Au ne hai gi digaula di mee digaula dela ne hai mai gi di au.”
12 Digaula ga helekai gi mee, “Gimaadou ne lloomoi gi kinei belee nnoo goe, e wanga goe gi digaula.”
Samson ga helekai, “Goodou helekai mai haga huudonu, bolo goodou hagalee daaligi au gii made.”
13 Digaula ga helekai, “E humalia, gimaadou dela hua e nnoo goe, gaa wanga gi digaula. Gimaadou hagalee daaligi goe.” Malaa, digaula gaa nnoo a mee gi nia hali hoou e lua gaa lahi a mee i di bongoo deelaa.
14 Di madagoaa o mee ne dau i Lehi, digau Philistia gu llele mai gi mee mo di wwolowwolo gi mee. Di madagoaa hua deelaa, gei di mogobuna o Dimaadua gaa hai a mee gi maaloo, gei mee ga haga mmodummodu nia hali ala nogo i di gili ono lima mo ono babaalima, gadoo be nia gili hau guu wwele. 15 Gei mee gaa gida dana iwi gauwae damana o di manu ‘donkey’ dela dogo made hua. Mee ga dahi aga di maa gi nua, ga daaligi ana daangada e mana (1,000) gi di maa. 16 Gei Samson ga daahili,
“Au ne daaligi agu daangada e mana
gi di iwi gauwae manu ‘donkey’.
Au ne hagabae digaula gi nua i hagabae* haga bae: di bida helekai deenei i nnelekai Hebrew le e hai dono lee be di bida helekai ‘donkey’
gi di iwi gauwae manu ‘donkey’.”
17 I muli di mee deelaa, gei mee gaa hudu di iwi gauwae deelaa la gi daha. Di gowaa dela nogo hai teebagi la gu haga ingoo bolo Ramath Lehi. Ramath Lehi: di ingoo deenei dono hadinga i nnelekai Hebrew boloo, “Di gonduu iwi gauwae”
18 Gei ogo Samson gu hieinu huoloo, gei mee gaa wolo ang gi Dimaadua ga helekai, “Goe ne gaamai gi di au di aali damanaiee deenei. Malaa, dolomeenei gei au la gaa made i dogu hieinu, gaa kumi go digau bouli o Philistia?” 19 Gei ogo God ga haga mahuge dana gowaa i lodo di gelegele i Lehi, gei nia wai ga loo aga i lodo di maa. Samson ga inu, ga daamada ga manawa lamalia labelaa. Gei di monowai uwa aga deelaa la gu haga ingoo bolo En Hakkore, Hakkore: di ingoo deenei dono hadinga i nnelekai Hebrew boloo, “Tangada dela e wolo” dolomeenei gei di maa i golo hua i Lehi.
20 Samson nogo madamada humalia i Israel i nia ngadau e madalua, di madagoaa digau Philistia nogo dagi tenua.

*15.16: haga bae: di bida helekai deenei i nnelekai Hebrew le e hai dono lee be di bida helekai ‘donkey’

15.17: Ramath Lehi: di ingoo deenei dono hadinga i nnelekai Hebrew boloo, “Di gonduu iwi gauwae”

15.19: Hakkore: di ingoo deenei dono hadinga i nnelekai Hebrew boloo, “Tangada dela e wolo”