17
Nia ada balu ieidu Micah
Taane dono ingoo go Micah nogo noho i lodo tenua gonduu o Ephraim. Mee ga helekai gi dono dinana, “Di madagoaa tangada ne gaiaa au bahihadu silber e mana maa lau (1,100), goe gu haga halauwa tangada deelaa. Au ne longono bolo goe guu hai di maa. Mmada, aanei nia bahihadu, ma ko au dela ne kae nia maa.”
Tinana o maa ga helekai, “Dimaadua ga haga humalia laa goe, dagu dama daane!” Gei Micah gaa wanga nia bahihadu gi dono dinana, gei dono dinana ga helekai, “Ko au hua deenei e wanga nia silber gi Dimaadua, belee daahi di halauwa gi dee hana gi dagu dama daane. Nia silber aanei le e hai di ada balu ieidu laagau e hii gi nia silber. Dolomeenei gei au e gowadu nia bahihadu silber gi muli.” Gei mee gaa wanga nia bahihadu gi dono dinana. Tinana gaa kae e lua lau (200) gaa wanga gi tangada ngalua baalanga dela ne paa di ieidu laagau, gaa hii gi nia silber. Di ada deenei ne dugu i lodo di hale Micah.
Taane deenei go Micah la dana gowaa hai daumaha i golo. Mee guu hai ana ada balu ieidu mo di ‘ephod’,* ‘ephod’ di gahu bodobodo e ulu i nia bakau ma gaa hai ana hegau dabu e halahala ai di manawa Dimaadua gaa dongo dana dama daane e hai dana dangada hai mee dabu. Di madagoaa deelaa, gei Israel nogo dono king ai. Nia daangada huogodoo gu hai hua nadau mee ala e bida hiihai ginai.* Gabunga 21.25
I di madagoaa hua deelaa, tama daane i digau Levi nogo noho i di waahale go Bethlehem i Judah. Mee ga hagatanga i Bethlehem belee halahala dono huai gowaa e noho ai. Mee gaa hana ga hanimoi gi di hale o Micah i lodo tenua gonduu o Ephraim.
Micah ga heeu gi mee, “Goe ne hanimoi i hee?”
Mee ga helekai, “Au tangada Levi mai Bethlehem i Judah. Au e halahala dagu gowaa e noho ai.”
10 Micah ga helekai, “Noho i dogu baahi. Hai dagu dangada hagamaamaa mo dagu dangada hai mee dabu, gei au ga gowadu nia bahihadu silber e madangaholu di ngadau e dahi, mo oo gahu mo au meegai.” 11 Tangada Levi guu donu ginai bolo e noho i baahi Micah, guu hai be tama daane ni mee. 12 Micah gaa dongo a mee e hai dana dangada hai mee dabu, gei mee gaa noho i lodo di hale Micah. 13 Micah ga helekai, “Gei di maa gu iai tangada Levi guu hai dagu dangada hai mee dabu, au e iloo bolo Dimaadua gaa hai nia mee gii gila humalia mai gi di au.”

*17.5: ‘ephod’ di gahu bodobodo e ulu i nia bakau ma gaa hai ana hegau dabu e halahala ai di manawa Dimaadua

*17.6: Gabunga 21.25