20
Israel haga togomaalia gi tauwa
Nia daangada Israel huogodoo mai Dan i bahi i ngeia gaa tugi i Beersheba i bahi i ngaaga, mo mai Gilead i bahi i dua gu hai hegau gi di gahigahi dela ne hai. Digaula ga dagabuli mai gi di gowaa e dahi i mua o Dimaadua i Mizpah. Nia dagi o nia madawaawa Israel huogodoo nogo dau i tagabuli o nia daangada a God, gei digau dauwa e haa lau mana (400,000) gu i golo. Nia daangada o Benjamin ga longono bolo digau Israel ala i golo huogodoo la gu dagabuli i Mizpah.
Digau Israel ga heeu, “Hagia mai gi gimaadou, be dehee di hai ne hai di mee hala deenei?” Tangada Levi dela dono lodo hege ne daaligi gii made ga helekai, “Gimaua mo dogu lodo hege ne hula gi Gibeah i lodo tenua Benjamin belee noho i golo di boo deelaa. Nia daane o Gibeah ga loomoi gi di au, ga haganiga di hale boo. Digaula ne belee daaligi au, gei digaula ne hono hua dogu lodo hege, gaa hai di manawa manu gi mee, gei mee la guu made. Au gaa kae tuaidina o maa, ga duuduu gaa kae nia baahi dagi dahi gi nia madawaawa Israel. Digau aanei la guu hai di hai huaidu huoloo ge haga langaadia i tadau mehanga. Goodou huogodoo i ginei la digau Israel. Gidaadou gaa hai tadau aha gi di hai deenei?”
Nia daangada huogodoo gaa tuu i nua di gowaa e dahi, ga helekai, “Tangada e dahi i gidaadou e hana gi dono guongo ai, hagalee hilihili be mee e noho i lodo di hale laa be di hale. Deenei tadau mee gaa hai: Gidaadou e hilihili hunu daane e heebagi gi Gibeah. 10 Dahi baahi madangaholu o nia daane Israel e dahi aga nia meegai gi digau dauwa, gei digau i golo e hula e daaligi digau Gibeah gi di nadau hai huaidu dela ne hai i Israel.” 11 Nia daane Israel huogodoo gu dagabuli gi di mee hua e dahi, bolo e heebagi gi di waahale deelaa.
12 Nia madawaawa Israel ga hagau nadau daangada kae hegau laa lodo tenua hagatau o di madawaawa Benjamin belee heeu boloo, “Ma di hala behee deenei guu hai go goodou? 13 Dolomeenei dugua mai digau huaidu i Gibeah, gei gimaadou ga daaligi digaula gii mmade, e daa gi daha nia hai huaidu beenei mo Israel.”
Gei nia daangada o Benjamin digi hagalongo gi digau Israel aalaa. 14 Nia daangada mai nia waahale huogodoo o Benjamin gu loomoi gi Gibeah belee heebagi gi digau Israel ala i golo. 15-16 Digaula ne gahi mai nadau gau dauwa e madalua maa ono mana (26,000) mai i nadau waahale i di laangi deelaa. Digaula gu gahi mai labelaa nia daane Gibeah hilihili e hidu lau (700) ala nadau lima gau ihala. Digaula huogodoo aanei e mee di puu di ngaahulu gi tagabaeha komii. 17 Digau Israel ala i golo gu hagabudu mai nadau gau dauwa gu kuulu gi nia hai heebagi e haa lau mana (400,000).
Tauwa gi nia daangada Benjamin
18 Digau Israel gaa hula gi di gowaa hai daumaha i Bethel, ga heeu gi God i golo, “Dehee di madawaawa e humalia e heebagi gi nia daangada Benjamin matagidagi?”
Dimaadua ga helekai, “Di madawaawa Judah.”
19 Luada dono daiaa, gei digau Israel ga daamada gaa hula gaa noho hoohoo gi di waahale o Gibeah. 20 Digaula gaa hula ga heebagi gi digau dauwa Benjamin, gaa dugu nadau gau dauwa gii huli gi di waahale. 21 Digau dauwa Benjamin ga ulu gi daha mo di nadau waahale, gei i mua di hagaodi di laangi, digaula gu daaligi nadau gau dauwa Israel e madalua maa lua mana (22,000). 22-23 Digau Israel gaa hula gi di gowaa daumaha, ga manawa gee i mua o Dimaadua gaa dae loo gi di hiahi. Digaula ga heeu gi Mee, “Gimaadou e hula labelaa e heebagi gi madau duaahina go digau Benjamin?”
Dimaadua ga helekai, “Uaa.”
Digau dauwa Israel ga hagamaaloo aga nadau manawa, ga haga noho nadau gau dauwa gi di gowaa e dahi nogo noho ai ginaadou di laangi nomua. 24 Digaula gaa hai di lua heebagi gi di gau dauwa Benjamin. 25 I di lua holongo, digau Benjamin ga loomoi gi daha mo Gibeah, ge tolongo deenei digaula gu daaligi digau dauwa o Israel e madangaholu maa walu mana (18,000). 26 Digau Israel guu hula gi Bethel manawa gee. Digaula gaa noho i mua o Dimaadua digi miami gaa dae loo gi di hiahi. Digaula gaa hai nadau tigidaumaha hagadaubuni, gaa dudu nadau tigidaumaha haga dogomaalia, huogodoo ne hai i mua Dimaadua. 27-28 Tebedebe o di Hagababa a God la nogo i Bethel i nia laangi aalaa, gei Phinehas tama daane Eleazar, go tama daane Aaron la nogo dagi Tebedebe deelaa. Nia daangada ga heeu gi Dimaadua, “Gimaadou e hula labelaa e heebagi gi madau duaahina nia daangada o Benjamin, be gimaadou gaa hai bolo gimaadou guu lawa, gu magedaa.”
Dimaadua ga helekai, “Heebagi, daiaa gei Au gaa hai goodou gi maaloo i digaula.”
29 Digau Israel gaa dugu nadau gau dauwa hagammuni i di gili Gibeah. 30 Tolu holongo, digaula gaa hula e hai baahi gi digau dauwa Benjamin, ga haga noho nadau gau dauwa i di baahi e huli gi Gibeah, be di nadau hai i mua. 31 Digau Benjamin ga loomoi belee heebagi, ga hula hua gi daha mo di waahale. Gadoo be di nadau hai i mua, digaula ga daamada ga dadaaligi hunu gau Israel i lodo tenua i hongo di ala dela e hana gi Bethel mo Gibeah. Digaula ne daaligi digau Israel holongo nia daangada e motolu (30). 32 Digau Benjamin ga helekai, “Gidaadou gu haga magedaa digaula be di hai i mua.”
Gei digau Israel ne bilaan bolo e hula gi muli e hagadali digaula gi daha mo di waahale, gii hula gi hongo nia ala. 33 Di baahi gau dauwa damana Israel ga hagammuu gi muli ga haganohonoho nadau buini i Baal Tamar, gei nia daane ala nogo haganiga Gibeah ga llele mai gi daha mo nadau gowaa nogo pala hagammuni ai i lodo tenua hadugalaa i di gili di waahale. 34 Nia gau dauwa madangaholu mana (10,000) ala ne hilihili mai digau Israel huogodoo, ga heebagi gi Gibeah, gei di heebagi nogo haingadaa. Digau Benjamin digi iloo bolo ginaadou gaa hai gi mooho gi daha. 35 Dimaadua guu hai digau Israel gi maaloo i digau dauwa Benjamin. Digau Israel ne daaligi nadau gau e madalua maa lima mana ge lau (25,100) i di laangi deelaa, 36 gei digau Benjamin gu iloo bolo ginaadou gu magedaa.
Di maaloo digau Israel
Di baahi damana digau dauwa Israel gu lloomoi gi muli gi daha mo digau Benjamin, idimaa digaula nogo hagadagadagagee gi nadau gau ala nogo daalo hagammuni i di gili o Gibeah. 37 Nia daane aanei gaa llele haga limalima gi Gibeah, ga haga modoho gi daha i lodo di waahale, ga daaligi nia daangada huogodoo i golo gii mmade. 38 Di buini gau dauwa damana Israel mo nia daane nogo pala hagammuni guu hai di nadau ada mee haga iloo. Digaula ma gaa mmada gi di huiahi damana e hanaga i di waahale, 39 gei digau Israel ala i hongo di gowaa dauwa, la gii huli gi muli. Di madagoaa deelaa, gei nia daangada Benjamin la gu daaligi digau motolu o Israel. Digau Benjamin ga helekai ang gi ginaadou boloo, “Uaa, gidaadou gu haga magedaa digaula be gidaadou i mua.” 40 Gei di ada haga iloo mee ga gila aga, di huiahi gaa hana gi nua mai di waahale. Digau Benjamin gaa mmada gi nadau muli, gu homouli gi di waahale hagatau gu ulaula. 41 Digau Israel gaa huli gi muli, gei digau Benjamin gu lellele dagi dahi, gu mmaadagu huoloo i di nadau iloo bolo ginaadou ga daaligi gi daha. 42 Digaula gaa hula gi muli gi daha mo digau Israel, ga llele gi di gowaa maalama, gu deemee di llele gi daha. Digaula gu i mehanga nia buini gau dauwa damana mo nia daane e loomoi i di waahale, gei digaula gu daaligi guu mmade. 43 Digau Israel gu duuli nadau hagadaumee, digi noho, ga waluwalu digaula gaa dae loo gi bahi i dua o Gibeah, ga dadaaligi digaula gi mmademmade. 44 Digau dauwa koia e maaloo Benjamin e madangaholu maa walu mana (18,000) gu daaligi guu mmade. 45 Digau ala i golo guu huli guu llele gi lodo henua gi Tadugalaa Rimmon. Digau e lima mana (5,000) i digaula ne daaligi gii mmade i hongo nia ala. Digau Israel gu waluwalu hua igolo digaula, gaa tugi i Gidom, e lua mana (2,000) ne daaligi. 46 Huogodoo, digau dauwa hagamataane o Benjamin e madalua maa lima mana (25,000) la gu daaligi guu mmade i di laangi deelaa.
47 Gei nia daane e ono lau (600) guu mee di llele gi Tadugalaa Rimmon, gaa noho i golo i nia malama e haa. 48 Digau Israel gaa huli gi muli ga hai baahi gi digau Benjamin, ga daaligi digaula huogodoo, nia daane, nia ahina, nia damagiigi, mo nia manu. Digaula guu dudu nia waahale huogodoo i tenua deelaa.