JEREMIAH
Di Beebaa Jeremiah
Di haga modongoohia:
Soukohp Jeremiah nogo mouli i lodo di hagaodi di hidu mo taamada di ono senturi i mua o Christ. Mee gu duainau huoloo di hai hegau i lodo dono duhongo hegau soukohp, nogo hagihagi anga gi nia daangada a God i di hai o nia hagaduadua llauehe ala gaa tale anga gi di nadau henua, idimaa di nadau daumaha ang gi nia balu ieidu mo nadau haihai huaidu. Gei mee nogo mouli hua gaa dae loo gi di gila aga o ana kokohp ala nogo hai, i di hai o Jerusalem dela gaa kumi go di King Nebuchadnezzar o Babylonia, dela gaa oho di waahale mo dono Hale Daumaha, mo di lahi digau dogologowaahee o Judah gi Babylonia madalia di king digaula. Gei mee gu helekai i dana kokohp i di hai o digau Israel ala ga loomoi labelaa mai i di nadau gowaa dela ne lahi ginai, ga loomoi ga haga duu aga hoou tenua go Israel.
Di Beebaa Jeremiah e mee di waewae ga kila mai ai nia waa helekai aanei: (1) Di gahigahi o Jeremiah. (2) Nnelekai kokohp mai baahi o God gi tenua go Judah, mo ang gi digau aamua i nia madagoaa Josiah, Jehoiakim, Jehoiachin mo Zedekiah nogo king. (3) Nia hagahonu o di beebaa hagalangahia o Baruch, tangada hihi a Jeremiah, mo hunu helekai kokohp dulii mo nia hangaahai hagalabagau mai di mouli o Jeremiah. (4) Nnelekai kokohp mai baahi o God i di hai o nia henua mai i daha. (5) Di kai o di hai o di mooho Jerusalem, mo di lahi digaula gi Babylonia.
Jeremiah go taane dela e limalima huoloo dono longono ia nia mee, dela e aloho huoloo i ana daangada, gei mee e huaidu ono lodo gi dana hagi aga digaula. I lodo nia hagadilinga gubu e logo, gei mee e helekai i dono lodo huaidu i dono kae di hagaduadua, idimaa God dela gu gahigahi ia belee hai soukohp. Nnelekai a God guu hai gadoo be di ahi i lodo dono huaidina, e deemee di dugu dono hagadele gi daha.
Hunu helekai hagalabagau i lodo di beebaa deenei, e helekai gi muli di madagoaa haingadaa o Jeremiah, bolo di hagababa hoou ga gila aga, di hagababa dela e daudali go nia dama a God, deai dono dangada agoago belee hagalangahia ang gi digaula ai, idimaa ma guu lawa ai di hihi gi lodo nia hadu manawa o digaula (31.31-34).
Di hagahonu di beebaa deenei:
Di gahigahi o Jeremiah (1.1-19)
Nnelekai kokohp di madagoaa Josiah, Jehoiakim, Jehoiachin mo Zedekiah nogo king (2.1—25.38)
Nia hegau hagalabagau i di mouli o Jeremiah (26.1—45.5)
Nia kokohp ala e hai baahi ang gi nnenua (46.1—51.64)
Di mooho o Jerusalem (52.1-34)
1
Di beebaa deenei le e haga modongoohia di hai o nnelekai Jeremiah, tama ni Hilkiah tangada hai mee dabu mai di waahale Anathoth, dela i tenua go Benjamin. Dimaadua ga helekai gi Jeremiah i di madangaholu maa dolu ngadau o Josiah, tama Amon, nogo king i Judah.* 2-Kings 22.3—23.27; 2-Chronicles 34.8—35.19 Mee ga helekai labelaa gi Jeremiah i di madagoaa di King Jehoiakim, tama a Josiah. Muli mai hua, gei Dimaadua ga hagalee lawa dono helehelekai gi mee, gaa dae loo gi nia ngadau e madangaholu maa dahi i di madagoaa King Zedekiah tama a Josiah. I di lima malama o di ngadau deelaa, gei digau Jerusalem gaa lahi gi daha mo di nadau guongo.* 2-Kings 23.36—25.21; 2-Chronicles 36.5-21
Di gahigahi o Jeremiah
Dimaadua ga helekai mai gi di au, “Au guu dongo aga goe i mua dogu dugu adu gi di goe do mouli. Gei i mua do haanau, gei Au gu hili aga goe belee hai soukohp ang gi nia henua huogodoo.”
Gei au ga helekai gi Mee, “Meenei Tagi go Yihowah, e hai behee, au e de iloo di helehelekai, idimaa au tamagiigi hua.”
Gei Dimaadua ga helekai mai gi di au, “Goe hudee helekai bolo goe tamagiigi hua. Hana gi digau ala ga hagi adu ko Au gi di goe, hagi anga ina gi digaula nia mee huogodoo ala ga haga modongoohia adu ko Au gi di goe. Hudee madagu i digaula, idimaa Au e madalia goe, gei e duuli goe. Ko Au go Dimaadua ne helekai!”
Malaa, Dimaadua ga dahi aga dono lima gaa bili gi ogu malaungudu, ga helekai, “Hagalongo, Au ga dugu adu gi di goe au helekai ala e leelee iei goe. 10 Dangi nei gei Au ga gowadu gi di goe di mogobuna laa hongo nia king mono guongo huogodoo, gei goe gaa mee di oho digaula mo di kili digaula gi daha, gei e mee di hau mo di dogi.”
Nia moe e lua
11 Dimaadua ga heeu, “Jeremiah, ma di aha dela e mmada ginai goe?”
Gei au ga helekai, “Meenei, di manga laagau ‘almond’ dela e daumada ko au.”
12 Dimaadua ga helekai, “E donu! Idimaa, Au e daumada bolo agu helekai la gaa kila.”* I nnelekai Hebrew, di bida helekai ‘almond’ le e hai dono lee be di bida helekai daumada
13 Dimaadua ga heeu mai labelaa gi di au, “Ma di aha labelaa dela e mmada ginai goe?”
Gei au ga helekai, “Au e mmada gi di baalanga e kolokolo i di baahi gi ngeia, gei ogo nia mee ala e dunu la gu hoohoo ga malingi mai gi kinei.”
14 Mee ga helekai mai gi di au, “Digau ala e hai baahi la ga lloomoi i di bahi i ngeia, ga hagahuaidu digau huogodoo ala e noho i hongo tenua deenei. 15 Idimaa ko Au dela ga gahi mai nia guongo huogodoo ala i di baahi gi ngeia. Nadau king ga lloo ia ga haga duu aga nadau lohongo king i nia ngudu nia abaaba o Jerusalem, mo i di gili di waahale deelaa. Digaula ga haganiga labelaa nia waahale o Judah ala i golo. 16 Au ga hagaduadua agu daangada i nadau hangahaihai huaidu. Digaula gu haga de langahia ginaadou Au, guu hai nadau tigidaumaha ang gi nia balu ieidu, ge gu daumaha gi nadau ada mee ala ne hau go ginaadou. 17 Hagatogomaalia ina goe Jeremiah. Hana hagi anga ina gi digaula nia mee huogodoo ala e hagi adu ko Au gi di goe bolo gi haga modongoohia ina. Malaa, goe hudee madagu i digaula. Ma goe ga madagu, gei Au gaa hai goe gi madagu gi nonua i do madagoaa ma gaa dau adu gi nadau baahi. 18-19 Jeremiah, hagalongo mai! Digau huogodoo o tenua deenei: nia king o Judah, digau aamua, digau hai mee dabu, mo nia daangada, la ga hai baahi adu gi di goe. Gei dangi nei gei Au e hagamaaloo aga goe bolo goe gi hai baahi gi digaula. Goe gaa hai gadoo be di waahale dela ono duuli mau dangihi i golo, be di waduu baalanga, be di abaaba dela ne hai gi nia baalanga mmee. Digaula ga hagalee haga magedaa goe, idimaa, Au ga madalia goe, ga duuli goe. Ma ko Au go Dimaadua ne helekai.”

*1.2: 2-Kings 22.323.27; 2-Chronicles 34.8—35.19

*1.3: 2-Kings 23.3625.21; 2-Chronicles 36.5-21

*1.12: I nnelekai Hebrew, di bida helekai ‘almond’ le e hai dono lee be di bida helekai daumada