10
Di ala kai o tangada hagaloohi siibi
Jesus ga helekai, “Au e hagi adu gi goodou di tonu: Tangada dela hagalee e ulu i di bontai di abaaba siibi, gei e gaga gi lodo i tuai gowaa, la tangada gaiaa. Tangada dela e ulu i di bontai, deelaa tangada hagaloohi siibi donu. Tangada dela e madamada humalia di bontai, le e huge di bontai gi mee. Nia siibi e longono dono lee ma ga gahigahi nadau ingoo, gaa dagi ginaadou gi malaelae. Mee gaa dagi digaula gi malaelae, gaa hana i mua digaula, nia siibi ga daudali a mee, idimaa, digaula e iloo dono lee. Digaula hagalee daudali tangada gee, e llele hua gi daha mo mee, idimaa, digaula e de iloo dono lee.”
Jesus ne hagi anga dana ala kai deenei gi digaula, gei digaula digi modongoohia be Mee ne helekai bolo aha.
Jesus tangada hagaloohi siibi humalia
Jesus ga helekai labelaa, “Au e hagi adu gi goodou di tonu: Au go di bontai di abaaba siibi. Digau huogodoo ala ne lloomoi i ogu mua, la digau gaiaa mo digau dada mee, gei nia siibi digi hagalongo gi digaula. Au go di bontai. Be koai hua dela ga ulu i di Au, le e haga mouli. Mee ga ulu gi lodo, ga ulu gi daha, e gidee ia ana meegai. 10 Tangada gaiaa e hanimoi hua belee gaiaa, e daaligi gii made mo di oho gi daha. Gei Au ne hanimoi bolo gi mouli goodou i di mouli hagatau.
11 “Au go tangada hagaloohi siibi humalia, tangada hagaloohi siibi humalia le e wanga dehuia dono mouli gi ana siibi. 12 Tangada ngalua, dela hagalee tangada hagaloohi siibi donu, ge hagalee hai mee gi nia siibi, dono madagoaa ma gaa mmada gi di paana lodo geinga e hanimoi, gei mee ga diiagi nia siibi gaa lele, gei di paana lodo geinga ga waluwalu nia siibi gi lellele dagidahi. 13 Tangada ngalua le e lele hua gi daha, idimaa, mee tangada ngalua, ge hagalee haa manawa i nia siibi. 14 Au tangada hagaloohi siibi humalia. Au e iloo e Au agu siibi, gei agu siibi e iloo e ginaadou Au. 15 E hai be Tamana dela e iloo Au, gadoo be Au dela e iloo Tamana. Au e wanga dehuia dogu mouli i agu siibi.* Matthew 11.27; Luke 10.22 16 Nia siibi labelaa i golo ni aagu, gei digaula hagalee i lodo di abaaba siibi deenei. Gei Au e hai gi laha mai digaula labelaa. Digaula ga longono dogu lee, gei digaula gaa hai di hagabuulinga siibi hua e dahi, e hai di nadau dangada hagaloohi siibi hua e dahi.
17 “Tamana le e aloho i di Au, idimaa, Au dela e wanga dogu mouli, bolo gi hai mee labelaa ginai. 18 Deai tangada e daa dogu mouli gi daha mo Au ai. Ko Au hua e bida wanga dogu mouli. Au ogu donu e wanga dogu mouli, gei Au ogu donu e daa di maa labelaa. Deenei di mee dogu Damana ne hai mai bolo Au gi heia.”
19 Nnelekai aanei la guu hai nia daangada gii noho waewae geegee. 20 Digau dogologo i digaula e helekai boloo, “Di hagataalunga huaidu la guu noho i baahi o Mee, Mee gu boiboi. Goodou e hagalongo gi Mee eiaha?”
21 Gei hunu gau e helekai, “Tangada iai di hagataalunga huaidu, hagalee leelee beenei! Di hagataalunga huaidu e mee di haga gidee tangada deegida behee?!”
Digau o Jew e haga balumee a Jesus
22 Di madagoaa gu dau mai e hai ai Tagamiami e hagadabu di Hale Daumaha i Jerusalem i lodo di madagoaa magalillili. 23 Jesus e heehee i hongo di “Balanda Solomon” i lodo di Hale Daumaha, 24 gei digau o Jew ga haganiga mai a Mee ga helekai, “E waalooloo behee go dau haga gologolo gimaadou beenei? Hagia mai haga huudonu, be ma Kooe go di Mesaia?”
25 Jesus ga helekai, “Au guu lawa di hagi adu gi goodou, gei goodou hagalee hagadonu Au. Nia hegau haga goboina ala nogo hai ko Au i di mogobuna dogu Damana, ne haga modongoohia aga Au. 26 Goodou hagalee hagadonu, idimaa, goodou hagalee nia siibi ni aagu. 27 Agu siibi e hagalongo gi dogu lee. Au e iloo digaula, gei digaula e daudali Au. 28 Au e wanga di mouli dee odi gi digaula, digaula hagalee mmade, ge tangada e daa digaula gi daha mo Au ai. 29 Nia mee Tamana ne gaamai gi di Au le koia e aamua i nia mee huogodoo, tangada e mee di kae nia maa gi daha mo dogu Damana ai. 30 Tamana mo Au le e dahi.”
31 Gei nia daangada ga ogo labelaa nadau hadu belee dilidili a Mee. 32 Jesus ga helekai gi digaula, “Au guu hai agu hegau haga goboina humalia e logo i godou mua, aalaa nia mee ni Tamana ne gaamai bolo gi heia. Malaa, di mogobuna dehee i nia maa dela belee dilidili iei Au go goodou?”
33 Digaula ga helekai, “Gimaadou hagalee dilidili Goe i au hegau humalia ne hai. Gimaadou e dilidili Goe, idimaa, Goe e hagahuaidu a God. Goe tangada hua, gei Goe e helekai bolo Goe go God.”* Leviticus 24.16
34 Jesus ga helekai, “Ma guu lawa di hihi i lodo godou haganoho donu bolo God gu helekai bolo goodou la nia god.* Pisalem 82.6 35 Gidaadou gu iloo bolo nnelekai di Beebaa Dabu le e donu gaa hana hua beelaa, gei God ne hagaingoo digau ala ne wanga ginai ana helekai bolo nia god. 36 Gei mai gi di Au, Tamana ne hilihili Au ga hagau mai gi henuailala. Malaa, e hai behee go di godou helekai bolo Au e hagahuaidu a God, idimaa, Au dela ne helekai bolo Au go Tama a God? 37 Hudee hagadonu ina Au maa Au hagalee hai nia mee o dogu Damana e hiihai ginai gi heia. 38 Maa agu mee ala e hai la go nnegau o dogu Damana, e aha dela goodou hagalee hagadonu Au, goodou belee hagadonu hua agu hegau haga goboina, gei goodou ga iloo mo di modongoohia bolo Tamana le e noho i ogu lodo, gei Au e noho i ono lodo.”
39 Digaula belee kumi a Mee labelaa, gei Mee gu haga ngala eia gi daha mo digaula.
40 Gei Jesus gaa hana labelaa gi muli gi di baahi dela i golo di monowai Jordan i di gowaa John nogo hai ana babdais, gaa noho i golo.* John 1.28 41 Digau dogologo ne loomoi gi Mee, ga helehelekai, “John digi hai ana mogobuna haga goboina, gei ana helekai huogodoo i di gili Tangada deenei, le e donu.” 42 Digau dogologo nogo i golo gu hagadonu a Mee.

*10.15: Matthew 11.27; Luke 10.22

*10.33: Leviticus 24.16

*10.34: Pisalem 82.6

*10.40: John 1.28