12
Job
Gei Job ga helekai anga,
“Uaa, goodou go nia lee o nia daangada.
Di madagoaa goodou ma gaa mmade,
gei di iloo mee la ga hagalee labelaa dalia goodou.
Agu hagamaanadu la koia i hongo godou hagamaanadu,
gei au hogi hagalee i godou lala.
Digau huogodoo e iloo ginaadou godou helekai ala ne hai.
Ogu ihoo hagaaloho e gadagada mai gi di au,
digaula e gadagada, ma e aha maa au e donu ge e madammaa.
Gei di madagoaa i golo God ne helekai gi agu dalodalo.
Deai godou haingadaa ai, dela e hidi ai goodou e hai daagala i di au.
Goodou e hagamaawa tangada dela bolo gaa hinga.
Gei digau gaiaa, mo digau nadau god ai,
e mouli i di aumaalia, ma e aha maa di nadau god la dela hua go nadau maaloo.
 
“Nia mee e logo belee kuulu go nia manu mamaangi
mono manu dolodolo adu gi goodou.
Tangi anga gi nia mee mouli o henuailala mo lodo di moana i nadau iloo mee.
Nia mee huogodoo e iloo ginaadou
bolo ginaadou ne hai go nia lima Dimaadua.
10 Ma go God dela e dagi nia mouli o nia mee huogodoo.
Nia mouli o nia mee huogodoo la i lodo ono lima.
11 E hai gadoo be tolole dela e tene gi deia dela ma gaa momi nia meegai,
godou dalinga e tenetene labelaa di hagalongo gi nnelekai.
 
12-13 “Digau mmaadua nadau kabemee i golo,
gei God e hai mee gi di kabemee mo nia mogobuna.
Digau mmaadua nadau iloo mee i golo,
gei God e hai mee gi di iloo mee mo nia mogobuna ala e hagangalua ai nia mee.
14 Maa God gaa oho gi lala nia mee,
malaa ko ai dela e mee di hagaduu aga nia maa?
Ko ai dela e mee di hagamehede digau ala ne galabudi go God?
15 Di tau maangoo gaa hai, God ne daahi di uwa gi dee doo.
Di labagee gaa hai, God ne hagamehede nia wai gii hali.
 
16 “God le e maaloo, gei e aali i nia madagoaa huogodoo.
Digau gu halahalau mo digau halahalau dangada
la guu too gi lodo ono mogobuna.
17 Mee gaa daa gi daha nia iloo mee o digau ala e dagi,
gaa hai digaula gii hai be digau e laba,
18 ga hagamenege gi lala di king, gaa hai tangada galabudi.
19 Mee ga hagamenege ia gi lala digau hai mee dabu mo digau aamua.
20 Mee gaa hai gi deemuu nia dagi ala e hagadagadagagee ginai nia daangada,
gaa daa gi daha nia iloo o digau mmaadua.
21 Mee gaa hai digau aamua gi langaadia, gaa daa nia maaloo o nia dagi.
22 Mee ga haga maalama di gowaa dela e bouli dongoeho be di made.
23 Mee ga haga maaloo dangihi ge wanga di mogobuna gi nia henua llauehe,
ga nomuli gei Mee gaa oho ge haga magedaa digaula.
24 Mee gaa hai nia dagi la gi boiboi,
gaa hai digaula gi heehee laba i lodo henua ga nngalanngala.
25 Digaula e haahaa nadau lima i lodo di bouli o di boo,
e hingahinga gadoo be digau libaliba.