13
Nnaganoho ang gi di magi genegene
Dimaadua gaa wanga gi Moses mo Aaron nia haganoho aanei: Maa tangada i goodou gaa hai dono magibala i dono gili, be di magibuu, be di gowaa e angammee dela e mee di gila aga di magi genegene, gei mee e hai gi lahi gi tangada hai mee dabu di madawaawa Aaron. Tangada hai mee dabu ga hagadina di magi dela i di gili o maa. Nia ngaahulu ala i di gowaa dela iei di magi le e kene gei di gowaa dela iei di magi le e pogo, deenei le e modongoohia bolo di magi genegene, gei tangada hai mee dabu gaa hai bolo tangada deelaa le e milimilia. Maa di magi le e kene ge hagalee pogo gi lodo ge nia ngaahulu la hagalee kene, gei tangada hai mee dabu gaa dugu gee tangada deelaa gi daha mo nia daangada i nia laangi e hidu. I di hidu laangi, gei tangada hai mee dabu ga hagadina labelaa tangada deelaa, gei mee ga modongoohia bolo ma e hai hua be di maa digi damana gi daha, gei mee gaa dugu labelaa tangada deelaa gi daha mo nia daangada i nia laangi labelaa e hidu. Tangada hai mee dabu ga hagadina labelaa a mee i di hidu laangi. Maa di magi la gu dulii mai gu hagalee damana mai, gei tangada hai mee dabu gaa hai bolo mee gu madammaa ang gi di hai daumaha, maa di magibala hua. Tangada deelaa gi tuugia ono goloo gii mmaa gei mee gu madammaa ang gi di hai daumaha. Gei di magi la ga damana mai i muli tangada hai mee dabu ma ga hagadina a mee gaa hai bolo ma gu humalia hua, gei tangada deelaa e hai gii hana labelaa gi tangada hai mee dabu. Tangada hai mee dabu ga hagadina labelaa tangada deelaa, gei di magi la gu damana mai, gei mee gaa hai bolo mee gu milimilia, idimaa ma di magi genegene.
Maa tangada i goodou gaa hai dono magi i dono gili, mee e laha mai gi tangada hai mee dabu, 10 e hagadina a mee. Di magi le e kene gu haga kene nia ngaahulu ala i di gowaa dela iei di magi, be e honu uugau, 11 deenei la di magi genegene dela gu duainau. Tangada hai mee dabu gaa hai bolo tangada deelaa e milimilia. Ma deai dono hadinga e dugu a mee gi daha mo nia daangada ai, idimaa, nia daangada la gu gidee hua bolo mee e milimilia. 12 Di magi genegene ma gaa gahu a mee hagatau daamada i di libogo gaa tugi i nia babaawae, 13 tangada hai mee dabu ga hagadina a mee labelaa. Mee ga gidee bolo di magi la gu buni hua i di gili o maa, gei mee gaa hai bolo mee gu madammaa hua ang gi di hai daumaha. Dono gili hagatau la guu kene, gei mee gu madammaa hua ang gi di hai daumaha. 14 Gei di madagoaa hua di magibala ga gila aga labelaa i dono gili, gei mee gu milimilia. 15 Tangada hai mee dabu ga hagadina a mee labelaa, gei mee ga gidee di magibala, gei mee gaa hai bolo tangada deelaa le e milimilia. 16 Di magibala la guu hili guu kene labelaa, gei mee gaa hana labelaa gi tangada hai mee dabu. 17 Tangada hai mee dabu ga hagadina a mee labelaa. Di magi la guu kene, gei mee gu madammaa ang gi di hai daumaha, gei tangada hai mee dabu gaa hai bolo mee gu madammaa.
18 Maa tangada i goodou gaa hai dono magibuu gaa hili, 19 nomuli ga baehabaeha aga labelaa nia mee kene be nia mee mmee i di gowaa dela nogo iei di magibuu, gei tangada deelaa e hai gii hana gi tangada hai mee dabu. 20 Tangada hai mee dabu ga hagadina a mee, gei di gowaa deelaa le e pogo i nia gowaa ala i golo, gei nia ngaahulu ala i di gowaa le e kene, gei mee gaa hai bolo tangada deelaa e milimilia. Ma di magi genegene dela ne daamada i di magibuu. 21 Gei tangada hai mee dabu ga hagadina di maa, ga gidee bolo nia ngaahulu ala i di gowaa la hagalee kene, gei di gowaa deelaa la hagalee pogo i nia gowaa ala i golo, gei di gowaa deelaa le e gono maalama, gei tangada hai mee dabu gaa dugu a mee i daha mo nia daangada i nia laangi e hidu. 22 Di magi le e tomo gi daha, gei tangada hai mee dabu gaa hai bolo mee e milimilia, ma di magi genegene. 23 Di magi le e hai hua be di maa hagalee tomo gi daha, gei di maa di lohongo hua ni di magibuu, gei tangada hai mee dabu gaa hai bolo mee e madammaa hua ang gi di hai daumaha.
24 Maa tangada i goodou guu wele, gei nia goneiga ala i di gili la guu kene be angammee, 25 tangada hai mee dabu le e hai gi hagadina tangada deelaa. Nia ngaahulu ala i di gowaa la guu kene, gei di gowaa la guu pogo i nia gowaa ala i golo, malaa, di magi genegene ne daamada aga i di gowaa dela ne wele, gei tangada hai mee dabu gaa hai bolo mee e milimilia. 26 Gei nia ngaahulu la hagalee kene gei di gowaa la hagalee pogo i nia gowaa ala i no daha, gei di gowaa le e gono kene, gei tangada hai mee dabu gaa dugu a mee i daha mo nia daangada i nia laangi e hidu. 27 I di hidu laangi, tangada hai mee dabu ga hagadina a mee labelaa. Gei di magi la gu damana mai, malaa, ma di magi genegene deelaa. Tangada hai mee dabu gaa hai bolo mee la gu milimilia. 28 Gei di magi le e hai hua be di maa digi damana gi daha ge e gono kene, malaa, ma hagalee di magi genegene. Tangada hai mee dabu gaa hai bolo mee e madammaa ang gi di hai daumaha, idimaa, ma di lohongo hua ni di gowaa dela ne wele.
29 Maa di magi gaa tomo i di libogo be di mudamuda o taane be di ahina, 30 tangada hai mee dabu le e hai gi hagadina di magi deelaa. Mee ga gidee bolo di gowaa le e pogo i nia gowaa ala i golo, gei nia ngaahulu ala i di gowaa le e loubuge ge lligi, malaa ma di magi genegene, gei mee gaa hai bolo tangada e milimilia. 31 Gei mee ga hagadina tangada deelaa, ga gidee bolo di magi la hagalee pogo gi lodo i nia gowaa ala i golo, gei nia ngaahulu ala i di gowaa la hagalee luuli, gei tangada hai mee dabu gaa dugu a mee i daha mo nia daangada i nia laangi e hidu. 32 I di hidu laangi gei mee ga hagadina tangada deelaa labelaa. Maa digi damana gi daha gei nia ngaahulu ala i di gowaa la hagalee loubuge gei di gowaa la hagalee pogo gi lodo i nia gowaa ala i golo, 33 gei tangada deelaa gi dahia dono libogo ge hagalee go nia ngaahulu ala i di gili di magi deelaa. Tangada hai mee dabu gaa dugu labelaa a mee i daha mo nia daangada i nia laangi labelaa e hidu. 34 I di hidu laangi tangada hai mee dabu ga hagadina labelaa di magi deelaa, gei di magibala la hagalee damana gi daha ge hagalee pogo gi lodo, gei mee gaa hai bolo mee e madammaa ang gi di hai daumaha. Gei mee gaa tugi ono goloo, gu madammaa. 35 Gei di magibala ma ga damana mai i muli di hagamodongoohia aga bolo mee gu madammaa, 36 tangada hai mee dabu ga hagadina a mee labelaa. Di magibala la gu damana mai, gei di maa dono hadinga ai bolo e hagadina be nia ngaahulu ala i di gili di magibala la gu loubuge, idimaa gu modongoohia bolo tangada deelaa le e milimilia. 37 Gei tangada hai mee dabu la ga hagamaanadu bolo di magibala la hagalee damana mai, gei nia ngaahulu ala i di gili di magibala, le e luuli ge e tomo hua, di magibala la guu hili, gei tangada hai mee dabu gaa hai bolo tangada deelaa le e madammaa hua.
38 Maa tangada i goodou, taane be di ahina, ga iai nia mee genegene i dono gili, 39 tangada hai mee dabu le e hai gi hagadina tangada deelaa. Maa e kene gono dogolia, gei di maa di lohongo mee hua ne mohole i di gili, mee e madammaa hua.
40-41 Maa taane gaa wweu ono ngaahulu gi daudau gi tua be gi mua dono libogo, di mee deenei la hagalee haga milimilia taane deelaa. 42 Gei di maa di magibala kene gono angammee ga tomo aga i di gowaa magila deelaa, gei di maa di magi genegene. 43 Tangada hai mee dabu ga hagadina a mee, gei di maa di magibala kene gono angammee, 44 gei mee gaa hai bolo taane deelaa le e milimilia, idimaa di magi genegene dela i dono libogo.
45 Maa tangada gaa hai dono magi genegene, gei mee gi ulu i nia gahu mahaahaa, dono libogo hudee dala ina, gahu ina ono golomada, ga wolowolo boloo, “Hagalee madammaa, hagalee madammaa!” 46 Mee e milimilia i di waalooloo o dono hai dono magi, gei mee gii noho i daha mo di waahale, i daha mo nia daangada ala i golo.
Nnaganoho ang gi di magi bodoina
47 Di madagoaa di bodoina ma ga i di gili nia gahu ala ne hai gi nia ngaahulu siibi, be nia gahu ‘linen’, 48 be i hongo di bida gahu ‘linen’ be di bida gahu ne hai gi nia ngaahulu siibi, be i hongo di mee dela ne hai gi nia gili kau, 49 ge di maa e gono halatee be angammee, gei di magi deenei le e damana gi daha, malaa, di magi bodoina deenei e hai gi hagi anga gi tangada hai mee dabu. 50 Tangada hai mee dabu ga hagadina di mee deelaa, gaa dugu gee gi daha i nia laangi e hidu. 51 I di hidu laangi, gei mee ga hagadina di maa labelaa, gei di magi deelaa le e damana mai, gei di mee deelaa la gu milimilia. 52 Tangada hai mee dabu gaa dudu di mee deelaa, idimaa, di magi deenei la ga damana mai le e hai gii dudu gi daha.
53 Gei mee ma ga hagadina di maa, ga modongoohia bolo di magi deenei la hagalee damana gi daha i di gili di mee deenei, 54 gei mee gaa hai bolo di mee deenei la gi gaugau ina gaa dugu gee i daha i nia laangi labelaa e hidu. 55 Mee ga hagadina labelaa di maa, gei di maa digi hai dono huai gono, gei di maa e noho hua be di maa, digi damana gi daha, gei di mee deelaa le e milimilia hua igolo, tangada dana mee deelaa la gi duungia di maa gi daha, ma e aha maa di magi la i lodo be i di gili i daha. 56 Gei di madagoaa tangada hai mee dabu ma ga hagadina labelaa di maa, gei di magi la gu dulii mai, gei mee ga haahi di maa gi daha i di gili di gahu be i di gili di gili kau. 57 Gei di magi deelaa la gaa tomo aga labelaa, ga damana gi daha, gei tangada dana mee deelaa la gi duungia di maa gi daha. 58 Gei mee ma ga gaugau di mee deelaa, gei nia magi la ga hagalee, gei mee gi gaugau ina di maa labelaa, gei di maa ga madammaa ang gi di hai daumaha.
59 Aanei nnaganoho ang gi di magi dela i di gili nia gahu, nia gahu gili siibi be nia gahu ‘linen’, be go nia gahu ala i golo mo nia mee ala ne hai gi nia gili kau. Nia haganoho aanei le e haga modongoohia be nia maa le e madammaa be e milimilia.