5
Jesus e hagahili taane iai nia hagataalunga huaidu i ono lodo
(Matthew 8.28-34; Luke 8.26-39)
Jesus mo ana dama agoago ne dau i di baahi i golo di Tai o Galilee, tenua go Gerasa. Di doo aga Jesus i di boodi, gei Mee ga heetugi gi taane ne haneia i di gowaa daalunga. Taane deelaa la iai di hagataalunga huaidu i ono lodo. Mee e noho i di waa daalunga deelaa, deai tangada e mee di lawalawa a mee gi taula baalanga ai. Nia holongo e logo, ono wae mo ono lima e lawalawa gi nia tiini baalanga, gei mee e haga mmodummodu hua nia maa. Mee maaloo dangihi i digau huogodoo ala belee kumi a mee. Di boo mo di aa, gei mee e hana i mehanga waa daalunga mo i hongo nia gonduu, e wolowolo ge e haga moholehole ia gi nia hadugalaa.
Dono mmada gi Jesus haga mogowaa, geia gaa lele gi Mee, ga dogoduli i mua o Mee, gaa wolo gi nua loo, “Jesus, Tama a God Aamua Huoloo. Ma di aha dela e hiihai ginai Goe i di au? Au e dangi adu i di ingoo o God, hudee hagahuaidu ina au!” Mee e helekai beenei, idimaa, Jesus ne helekai, “Di hagataalunga huaidu nei, hanimoi gi daha mo taane deenaa!”
Gei Jesus ga heeu gi mee, “Do ingoo la koai?”
Gei taane ga helekai, “Dogu ingoo go di hagabuulinga dangada dogologo, i gimaadou e dogologo!” 10 Gei mee ga dangidangi gi Jesus, gi hudee hagau ina nia hagataalunga huaidu gi daha mo tenua deelaa.
11 Nia biigi e logo i golo, e miami i taalinga di gonduu. 12 Gei nia hagataalunga ga tangi gi Jesus gi hagau ina ginaadou gi lodo nia biigi aalaa. 13 Gei Mee ga hagau digaula, gei nia hagataalunga huaidu ga ulu gi daha, ga ulu gi lodo nia biigi. Nia biigi aalaa, holongo e lua mana (2,000), ga gabadaa ngaadahi, ga llele ia gi lala i di laungudu mololo gi lodo di monowai, gu mmaalemu huogodoo.
14 Nia daane nogo benebene nia biigi, gaa llele, ga hagadele di longo nia mee ne hai gi lodo di waahale mo nia gowaa benebene manu. Nia daangada huogodoo ga lloomoi gi gidee ginaadou di mee dela ne hai. 15 Di nadau dau gi baahi o Jesus, ga gidee ginaadou taane dela nogo iai nia hagataalunga huaidu i ono lodo, e noho hagahumalia, e ulu ono gahu. Gei digaula gu mmaadagu. 16 Digau ala ne gidee di mogobuna ne hai, gaa kai gi nia daangada di mee dela ne hai gi taane deelaa mono biigi.
17 Gei digaula ga tangi gi Jesus, gii hana gi daha mo di nadau guongo.
18 I di gaga hua o Jesus gi hongo di boodi, gei taane dela nogo iai nia hagataalunga huaidu, gaa dangi gi Mee, “Au e hana dalia Goe.”
19 Jesus digi dumaalia gi mee, ga helekai hua gi mee, “Hana gi doo hale, gi baahi o duaahina. Hagi anga ina nia mee a Dimaadua ala ne hai adu, mo tumaalia o God ne hai adu gi di goe.”
20 Malaa, taane deelaa ga hagatanga, gaa hana laa lodo nnenua o Decapolis* Decapolis: Di ingoo deenei dono hadinga i nnelekai Greek boloo, “nia waahale e madangaholu”, ga hagadele nia mee a Jesus huogodoo ne hai, gei digau huogodoo ala ne longono, gu goboina huoloo.
Tama ahina a Jairus mo di ahina ne bili gi di gahu o Jesus
(Matthew 9.18-26; Luke 8.40-56)
21 Jesus ne hana labelaa gi muli gi di baahi i golo o tai. Gei digau dogologo ga dagabuli mai gi Mee i tongotai. 22 Jairus, tangada aamua synagogee ga dau mai, ga gidee a Jesus, ga dogoduli gi lala gi baahi o nia babaawae o Maa, 23 ga dangidangi hagamahi gi Jesus, “Dagu dama ahina e magi huoloo, hoohoo gaa made. Dumaalia mai mua, hana, dugu ina oo lima gi hongo o mee, gi mouli a mee.”
24 Gei Jesus ga hagatanga, gaa hana dalia a mee. Malaa, nia daangada dogologo gaa hula dalia a Jesus, e buni hua i dono gili.
25 Di ahina i golo e magi halihali dodo i nia ngadau e madangaholu maa lua. 26 Di magi o maa ne hai go nia dogidaa dogologowaahee, gei gu hagaodi ginai ana bahihadu huogodoo, gei digi hili, e huaidu hua mai i nia madagoaa huogodoo. 27 Mee ne longono Jesus, gei mee ga hanadu i lodo nia daangada i muli o Mee, 28 ga hagamaanadu, “Maa au gaa bili hua gi di gahu o Maa, gei au gaa hili.”
29 Gei mee gaa bili gi di gahu o Maa, gei dono magi guu hili i di madagoaa hua deelaa. Mee gu longono bolo ia gu maaloo, dono magi guu hili. 30 Di madagoaa hua deelaa, gei Jesus gu hagalongo ia i deia, bolo nia mogobuna guu hula gi daha mo Ia. Gei Mee gaa huli gi muli i lodo digau dogologowaahee, ga heeu, “Ma koai dela ne bili gi dogu gahu?”
31 Ana dama agoago ga helekai gi Mee, “Goe e gidee nia daangada dogologo gu buni hua i doo gili, gei Goe e heeu ma koai ne bili adu?”
32 Jesus ga halahala tangada dela ne bili gi dono gahu. 33 Gei di ahina deelaa gu modongoohia di mee dela ne hai ang gi deia, gei mee gu madagu gu bolebole, ga hanadu gi hoohoo gi Mee, ga dogoduli i mua o Mee, ga hagi aga haga huudonu gi Jesus nia mee huogodoo. 34 Jesus ga helekai gi di ahina, “Dagu dama ahina, ma go do hagadonu dela ne hai doo magi gii hili. Hana i di tenetene i doo magi dela guu hili.”
35 Di madagoaa Jesus nogo helehelekai, gei digau kae hegau ne loomoi i di hale o Jairus, ga helekai gi mee, “Dau dama ahina la guu made, gei goe hudee haga daadaamee ina Tangada Agoago deenaa.”
36 Gei Jesus digi hagalongo gi nnelekai digaula, ga helekai gi Jairus, “Hudee madagu, hagadonu hua.” 37 Gei Mee digi dumaalia gi tangada e dahi e hana dalia Ia, ala hua go Peter mo James mo dono duaahina go John. 38 I di nadau dau i di hale o Jairus, Jesus gaa mmada hua gi nia daangada gu heehee hinihini nadau modongoohia, ga longono di hagalongoaa mo tangihangi i golo. 39 Mee ga ulu adu, ga helekai gi digaula, “Ma di aha dela e hagalongoaa iei goodou, gei e dangidangi di aha? Tama deenaa la digi made, mee e kii hua.”
40 Gei digaula ga gadagada haga kai tilikai a Mee, gei Mee gaa hai digaula gii hula gi malaelae, gaa lahi tamana mo tinana di tama mo ana dama agoago dogodolu, ga ulu gi lodo di ruum dela e moe ai di tama. 41 Mee gaa kumi di lima o di tama, ga helekai adu, “Talitha koum”, dono hadinga boloo, “Tama ahina, Au e helekai adu gi duu i nua.”
42 Tama ahina ga ala aga ga heehee. (Mee gu madangaholu maa lua ono ngadau). Di mee deenei ne hai la gu haga goboina huoloo nia daangada. 43 Gei Jesus gaa bule maaloo gi digaula, bolo gi hudee hagi anga ina gi dahi dangada, ga helekai labelaa boloo, “Haangai ina a mee.”

*5.20: Decapolis: Di ingoo deenei dono hadinga i nnelekai Greek boloo, “nia waahale e madangaholu”