11
Di gowaa dela e haga ingoo bolo Taberah
Nia daangada gu manawa logo i di nadau haingadaa, gaa tamu Dimaadua, gei Mee gu longono Ia, gu hagawelewele huoloo. Di ahi Dimaadua gu ulaula aga i mehanga digaula, guu dudu di baahi di waahale digaula. Digaula ga gahigahi a Moses bolo gi hagamaamaa ina ginaadou. Moses ga dalodalo ang gi Dimaadua, gei di ahi guu made. Digaula ga haga ingoo di gowaa deelaa boloo Taberah* Taberah: di ingoo deenei le e hai dono lee be telekai Hebrew boloo, “E ulaula” , idimaa, di ahi Dimaadua ne ulaula i nadau mehanga i di gowaa deelaa.
Moses e hilihili nia dagi madahidu
Digau mai i daha i golo nogo madalia digau Israel. Digaula gu aumidi i nia goneiga, ngaadahi mo digau Israel. Digaula ga daamada ga tamutamu, ga helekai, “Ma koai e mee di gaamai gi gidaadou nia goneiga belee gai go gidaadou? Gidaadou e langahia nia dama iga ala ne gai go gidaadou i lodo Egypt, hagalee hui. Gidaadou e langahia labelaa nia kiulii, ‘melon’, ‘onion’ mono ‘garlic’. Dolomeenei, gei gidaadou gu paagege huoloo, gu tadau meegai e gai ai, aalaa hua go nia ‘manna’ e gai nia laangi huogodoo.”
(‘Manna’ le e hai gadoo be nia lii laagau, e loubuge gono kene.* Exodus 16.31 8-9 Nia ‘manna’ aanei le e monnono madalia di magalillili o di boo gi hongo di waahale laa digaula. Luada dono daiaa, gei digaula ga hagabudu mai nia maa, gaa olo be e tugi nia maa gii hai nia palaawaa, gaa dunu gi lodo nia baalanga, gaa hai ai nia bagu. Di hauiha o nia maa le e hai gadoo be di palaawaa ne unugi gi nia lolo olib gaa dunu.)* Exodus 16.13-15
10 Moses ga longono ia nia tamu o nia daangada i nia ngudu o nia bontai o nadau hale laa. Mee gu manawa gee huoloo, idimaa, Dimaadua gu hagawelewele ang gi digaula. 11 Mee ga helekai gi Dimaadua, “Goe e aha dela gu hagahuaidu au? Goe e aha dela gu hagalee manawa tene mai gi di au? Goe e aha dela e hagabudu mai gi di au nia haingadaa o nia daangada aanei huogodoo? 12 Hagalee ko au ne hai digaula, be ne haanau mai digaula gi henuailala! Ma e aha dela Goe ne hiihai mai bolo au gi lahia digaula gi lodo tenua dela ne hagababa Kooe ang gi nadau damana mmaadua, e bulubulu digaula i ogu lima e madamada humalia i digaula gadoo be tangada e lahi ana dama lligi. 13 Au e gaamai agu goneiga i hee e haangai digau dogologowaahee aanei? Digaula e nnoo mau e tangitangi mai gi di au boloo, ‘Gaamai madau goneiga!’ 14 Au gu deemee di benebene digau huogodoo aanei modogoau, i digaula e daamaha mai gi di au. 15 Maa deenei di hai o do manawa, Goe dumaalia mai, daaligidia au, gi dee noho hua au i lala do hagawelewele.”
16 Dimaadua ga helekai gi Moses, “Hagadagabuli ina mai nia daane mada hidu ala e hagalabagau go nia daangada be nia dagi, laha aga gi dogu Hale laa gii tuu i golo i do baahi. 17 Au ga haneia, ga helekai adu gi di goe i golo. Au ga daa gi daha hunu mogobuna o di Hagataalunga dela ne gowadu ko Au gi di goe, gaa wanga gi digaula, gei digaula gaa mee di madalia goe, gaa mee di madamada humalia nia daangada aanei, gei goe ga hagalee ngalua modogoe. 18 Hagi anga ina gi nia daangada Israel boloo, ‘Haga madammaa ina goodou gi daiaa, goodou gaa gai nia goneiga. Idimaa, Dimaadua gu hagalongo gi godou dangidangi mo di godou hai bolo goodou e aumidi i nia goneiga, ge e hai bolo godou mouli nogo i Egypt la nogo humalia. Malaa, Dimaadua ga gowadu gi goodou godou goneiga, gei goodou ga miami. 19 Goodou ga miami hagalee bolo di laangi hua e dahi be e lua, be nia laangi e lima be e madangaholu, be nia laangi e madalua. 20 Goodou gaa gai nia maa i lodo di malama e dahi, gaa dae loo gi di godou dee hiihai huoloo gi nia maa. Deenei le e hai, idimaa, goodou guu hudu gi daha Dimaadua dela e noho i godou baahi, mo di godou manawa logo mo di haihai boloo: Gidaadou ne lloomoi gi daha mo Egypt eiaha?’ ”
21 Moses ga helekai gi Dimaadua, “Au e dagi nia daane e ono lau mana (600,000), gei Goe e hai mai bolo Goe ga haangai digaula gi nia goneiga i lodo di malama dogomaalia? 22 Nia kau mo nia siibi huogodoo ga daaligi gei di maa gaa dohu ang gi digaula? Nia iga huogodoo ala i lodo di moana gaa kumi gei di maa gaa dohu ang gi digaula?”
23 Dimaadua ga helekai gi Moses, “Ma e hai behee, ogu mogobuna la dono hagageinga i golo? Goe hoohoo hua gaa mmada be agu helekai le e kila aga be deeai!”
24 Moses gaa hana ga hagi anga gi digaula di mee a Dimaadua ne helekai ai, ga haga dagabuli mai nia daane e mada hidu mai nia dagi, ga haga noho digaula gi haganiga di Hale laa deelaa. 25 Dimaadua ga haneia i lodo di baahi gololangi, ga helekai gi Moses. Mee ga daa gi daha hunu mogobuna o di Hagataalunga dela ne wanga ko Ia gi mee i mua, gaa wanga gi nia dagi e mada hidu aalaa. Malaa, di Hagataalunga deelaa la gaa hana i hongo digaula, gei digaula ga daamada ga wwolowwolo be nia soukohp i tama madagoaa bodobodo. 26 Nia dagi dogolua mai baahi nia dagi e mada hidu aalaa, go Eldad mo Medad, digi hula gi di Hale laa, e noho hua i lodo di waahale laa. Malaa, di gowaa dela e noho ai meemaa, gei di Hagataalunga gu i hongo meemaa labelaa, malaa, meemaa gu daamada labelaa, gu wwolowwolo be nia soukohp. 27 Tama daane ga lele mai gi Moses ga hagi anga gi mee nia mee a Eldad mo Medad ala e haihai.
28 Joshua tama a Nun, dela nogo hai hegau gi Moses mai dono dulii, ga helekai gi Moses, “Meenei, goe dugua meemaa!”
29 Moses ga helekai anga, “Goe e hiihai bolo goe gi iloo dogu manawa? Au bolo Dimaadua gi haga honu ina nia daangada huogodoo gi dono Hagataalunga gi wwolowwolo labelaa be nia soukohp!” 30 Malaa, Moses mono dagi e mada hidu gaa hula labelaa gi lodo di waahale laa.
Dimaadua gu hagau mai dana buini manu mamaangi ‘quail’
31 Muli di mee deenei, Dimaadua gaa hai dana madangi gi gono mai gi di waahale laa deelaa, di buini manu mamaangi ‘quail’ ga mmaangi mai nia piidi e dolu i nua di gelegele. Digaula gaa togo i hongo di waahale laa deelaa, mo hongo di guongo e haganiga di waahale gaa dae loo gi nia maele e logo i nia baahi huogodoo. 32 Nia daangada gu daadaamee huoloo i di nadau hagabudu mai nia manu mamaangi ‘quail’ i di laangi dogomaalia mo di boo dogomaalia, mo di laangi no muli dogomaalia. Nia daangada dagidahi huogodoo ne ogo nadau debedebe llauehe e madalima. Digaula gaa doho nia maa gi di laa, e haganiga di waahale laa deelaa. 33 Di madagoaa nia goneiga digaula nogo logo hua igolo belee gai, gei Dimaadua gu hagawelewele gi digaula, ga hagaduadua digaula gi tau magi damana. 34 Di gowaa deelaa e haga ingoo bolo Kibroth Hattaavah Kibroth Hattaavah: di ingoo deenei dono hadinga i nnelekai Hebrew boloo, “Taalunga o di Aumidi” , idimaa, deelaa di gowaa ne danu ai nia daangada ala ne aumidi i nia goneiga.
35 Nomuli, gei digau Israel ga hagatanga mai di gowaa deelaa, gaa hula gi Hazeroth, di gowaa dela e haga duu ai nadau hale laa.

*11.3: Taberah: di ingoo deenei le e hai dono lee be telekai Hebrew boloo, “E ulaula”

*11.7: Exodus 16.31

*11.8-9: Exodus 16.13-15

11.34: Kibroth Hattaavah: di ingoo deenei dono hadinga i nnelekai Hebrew boloo, “Taalunga o di Aumidi”