30
Nia haganoho i di hai o nia hagababa hagamodu
Moses ga helekai nnelekai aanei gi nia dagi nia madawaawa digau Israel: Tangada dela ma gaa hai dana hagababa hagamodu belee wanga dana mee gi Dimaadua, be e hai dana hagamodu bolo ia hagalee hai dahi mee, mee hagalee hai loo gi oho dana hagababa ne hai, mee e hai loo gii hai ana mee huogodoo ala bolo e hai koia.* Deuteronomy 23.21-23; Matthew 5.33
Tama ahina e noho i di hale dono damana ma gaa hai dana hagamodu bolo ia e wanga dana mee gi Dimaadua, be e hagababa bolo ia hagalee hai dahi mee, mee e hai loo gii hai ana mee huogodoo ala ne hagababa bolo e hai koia, go dono damana la hua ma ga longono ia di maa ga hagalee donu ginai. Maa dono damana gaa bule a mee gi dee hai dana mee dela ne hagababa bolo e hai i dana longono ia, gei mee gu mehede gi daha mo dana hagababa dela ne hai. Dimaadua ga dumaalia gi mee, idimaa dono damana gu de hiihai bolo mee e hai di maa.
Maa di ahina dono lodo ai ma gaa hai dana hagamodu, ne hai hua hagalellele be ne hai bolo e waidaha mo di mee, ga nomuli gaa hai dono lodo, mee e hai loo gii hai ana mee huogodoo ala ne hagababa koia bolo e hai, go dono lodo la hua ma ga longono ia di maa ga hagalee donu ginai. Maa dono lodo gaa bule a mee gi dee hai dana mee dela ne hagababa bolo e hai i dana longono ia, gei mee gu mehede gi daha mo dana hagababa dela ne hai. Dimaadua ga dumaalia gi mee.
Di ahina guu made dono lodo be di ahina gu diiagi dono lodo e hai gi daahi ana hagababa huogodoo ala ne hai bolo ia hagalee hai dahi mee.
10 Maa di ahina dono lodo i golo gaa hai dana hagamodu be di hagababa bolo ia e waidaha hagalee hai dahi mee, 11 mee e hai loo gii hai nia mee huogodoo ala ne hagamodu be ne hagababa koia bolo e hai, go dono lodo la hua ma ga longono ia di maa ga hagalee donu ginai. 12 Maa di lodo o maa gaa bule a mee bolo hudee heia di hagamodu i dana longono ia, gei di ahina deelaa gu mehede gi daha mo dana hagababa ne hai. 13 Di lodo di ahina deelaa la ono donu i golo e daahi be e dugu di hagamodu be di hagababa dela ne hai go di ahina. 14 Gei hila hua be taane i di laangi e dahi i muli dono longono di hagamodu, gei mee digi hai dono dee donu ginai, di ahina deelaa e hai loo gii hai ana mee huogodoo ala ne hagamodu koia bolo e hai. Taane la gu hiihai gi di hagamodu, i de ia dela digi dee donu gi di maa i di laangi dela ne longono ia di maa. 15 Maa taane ga haga balumee di hagamodu no muli, gei mee e hai gii kae di hagaduadua o dana de haga gila aga di hagamodu.
16 Aanei go nnaganoho a Dimaadua ne wanga gi Moses i di gili nia hagamodu e hai go di ahina dono lodo e noho i lodo di hale dono damana mo di ahina guu hai dono lodo.

*30.2: Deuteronomy 23.21-23; Matthew 5.33