PHILIPPIANS
Di Lede a Paul ang gi di Nohongo Dabu i Philippi
Di haga modongoohia:
Di lede a Paul ang gi di Nohongo Dabu i Philippi la ne hihi ang gi di nohongo dabu a Paul ne haga duu aga matagidagi i tenua go Macedonia, tenua e dau gi Rome.
Di lede deenei ne hihi go Paul. Mee e noho i lodo di hale galabudi, i dono madagoaa i lodo di haingadaa mai i hunu gau hai hegau di nohongo dabu e hai baahi gi mee, gei mee e manawa gee gi nia agoago tilikai ala e kila aga i lodo di nohongo dabu i Philippi. Di tenetene mo di hagadagadagagee i lodo di lede deenei, e modongoohia humalia mai i di hagadonu o Paul a Jesus Christ.
Tadinga a Paul ne hihi haga lellele di lede deenei, la ne hai dana danggee gi nia dama a Christ ala i Philippi i nia hagamaamaa ala ne hagau mai gi deia i dono madagoaa nogo hiihai gi di hagamaamaa. Mee e haga langahia gi digaula bolo gi hudee haga maluu ge hudee manawa paagege i deia dela guu noho i lodo di haingadaa, be nadau haingadaa. Mee e hagamahi ang gi digaula bolo gi mouli hila gi lala gii hai be Christ, gi hudee bida mouli anga hua gi ginaadou be e hagamuamua.
Mee e haga langahia labelaa gi digaula di nadau mouli hagadaubuni gi Christ la di wanga dehuia mai i tumaalia o God dela ne hai mee ginai ginaadou, mai i nadau hagadonu, hagalee mai i nadau daudali Nnaganoho Moses. Mee e helekai di tenetene mo di aumaalia dela e wanga go God gi digau ala e hagadaubuni ang gi Christ i lodo nadau mouli.
Di mee koia e modongoohia i lodo di lede deenei, di madagoaa tenetene, hagadagadagagee, hagadaubuni, daudali i di hagadonu mo di mouli o nia dama a Christ. Di aloho mo di haga dahidamee a Paul i di nohongo dabu i Philippi e modongoohia huoloo i lodo di lede deenei.
Di hagahonu di beebaa deenei:
Di haga modongoohia (1.1-11)
Di mouli o Paul (1.12-26)
Tadau mouli i Christ (1.27—2.18)
Di haganohonoho a Paul ang gi Timothy mo Epaphroditus (2.19-30)
Di haga lliga i nia hagadaumee mo nia mee balua (3.1—4.9)
Paul mo ono ehoo Philippi (4.10-20)
Di hagaodi di lede deenei (4.21-23)
1
Mai baahi o Paul mo Timothy, nia daangada hai hegau a Jesus Christ, ang gi nia daangada huogodoo a God ala e noho i Philippi, ala gu buni anga gi Jesus Christ mo nia dagi di nohongo dabu mono gau hai hegau.* Acts 16.12
Tadau Damana go God, tadau Dagi go Jesus Christ gi gowadu gi goodou tumaalia mo di aumaalia.
Talodalo a Paul i digau ala ma gaa dau di lede deenei
Au e danggee ang gi dogu God i goodou i nia madagoaa huogodoo ma ga maanadu goodou. Nia madagoaa huogodoo ala nogo dalodalo iei au i goodou, gei au e dalodalo i di tenetene, idimaa, goodou nogo hagamaamaa au i lodo di moomee di Longo Humalia, mai i mua gaa dae mai gi dangi nei. Au e hagadagadagagee huoloo, bolo God ne daamada aga nnegau humalia aanei i godou lodo, gi daahia hua beelaa, gaa dae loo gi di haga lawa i di Laangi o Jesus Christ. Au e manawa i goodou i nia madagoaa huogodoo! Malaa, e humalia bolo au gi longono ia i di au i goodou. Idimaa, goodou huogodoo gu hai mee madalia au gi tumaalia dela ne dugu mai go God, i dogu noho i lodo di hale galabudi, mo i dogu madagoaa nogo mehede mai gi di au nogo hagamaamaa di Longo Humalia, ge haga maaloo aga. God go dogu haga modongoohia bolo agu helekai le e donu, ala e helekai bolo dogu hidihidi i goodou le e hidi mai i di manawa o Jesus Christ.
Au e dalodalo bolo godou aaloho la gi tomo aga, gi maalama goodou gi nia mee ala e donu mo di hagi aga dela e donu, 10 gii mee goodou di hilihili nia mee ala e kaedahi e humalia. Gei goodou ga maahede mai gi daha mo nia hagadilinga mee gulugulua mono mee hai hala huogodoo i di laangi o Christ. 11 Gei godou mouli gaa honu i nia mee humalia huogodoo mai baahi o Jesus Christ, ang gi di haga madamada mo di hagaamu a God.
Christ go tadau mouli
12 Ogu duaahina nei, au e hiihai bolo goodou gi iloo humalia bolo nia hagadilinga mee ala ne hai mai gi di au, la gu hagamaamaa huoloo di Longo Humalia gii gila. 13 Di hai deenei ne hidi ai digau hagaloohi di hale deenei, mo digau labelaa ala i ginei, ne iloo bolo au gu lawalawa, idimaa au tangada hai hegau ni Christ.* Acts 28.30 14 Dogu noho i lodo di hale galabudi deenei, la guu hai di baahi damana o tadau duaahina gi llauehe aga nadau hagadagadagagee gi Tagi. Digaula huogodoo gu hagalee mmaadagu di agoago maaloo nia helekai a God.
15 E donu bolo hunu daangada e agoago di hai o Christ mai i lodo nadau dubua mo nadau lagamaaloo, gei hunu daangada e agoago mai i lodo nadau manawa humalia. 16 Digau aanei le e agoago mai i di aloho, idimaa, digaula e iloo bolo God gu gaamai dogu duhongo hegau gi hagamaamaa ina di Longo Humalia. 17 Gei digau ala i golo la hagalee hiihai e hagadele Christ mai i nadau manawa donu, e bida hai go nadau mee ala e hiihai ginai. Digaula e hagamamaanadu belee hai au gi haingadaa i lodo di hale galabudi.
18 Eimaha hogi! Au e tenetene hua, ma go nia agoago a Christ bolo gi hagadele. Ma e aha maa e hai mai i lodo di manawa huaidu be humalia, gei au e tenetene hua. 19 Idimaa, au e iloo bolo au ga mehede mai i godou dalodalo mo nia hagamaamaa mai baahi di Hagataalunga o Jesus Christ. 20 Deenei dogu hiihai mo dogu hagadagadagagee: Au e hagamahi gi dogu duhongo hegau gi gila humalia, gei au e hai gi manawa maaloo i lodo dogu mouli hagatau e haga modongoohia aga di aamua o Christ i nia madagoaa huogodoo gei e donu go di madagoaa deenei, ma e aha maa au e mouli be gaa made. 21 Di mouli la di aha? Mai gi di au, di mouli la go Christ! Dogu made le e hidi ai di mee koia e humalia. 22 Maa au ga mouli gi muli, gei au e mee di hai agu hegau hagalabagau, gei au e de iloo dagu mee e hilihili. 23 Au gu hilihili ngadaa i nia mee e lua aanei. Au e hiihai huoloo bolo au gii made gi daha mo di mouli nei, gii noho au madalia a Christ, deelaa di mee koia e humalia. 24 Gei deeai, ma go goodou ala e hagalabagau ginai dogu mouli. 25 Idimaa au guu donu gi di mee deenei, gu iloo bolo au e mouli hua igolo. Au gaa noho i godou baahi huogodoo, e haga damana ai di godou tomo aga mo di tene i lodo godou hagadonu. 26 Au ma ga hanadu labelaa gi goodou, gei goodou koia ga haga hagaamu au mai i di godou mouli hagadaubuni ang gi Jesus Christ.
27 Deenei di mee e kaedahi e hagalabagau: Godou mouli belee hai gi mouli be di Longo Humalia a Christ. Ma e aha maa au e mee be e deemee di haga heetugi adu gi goodou, au ga longono laa bolo goodou e tuu mau dangihi gi di hadinga hua e dahi mo di hiihai hua e dahi, gei goodou e buni hagamahi e heebagi gii donu di tonu o di Longo Humalia. 28 Hudee mmaadagu i godou hagadaumee. Goodou gi manawa maaloo i nia madagoaa huogodoo. Di hai beenei le e haga modongoohia gi digaula bolo ginaadou ga paagege, gei goodou ga aali, idimaa go God dela e hai goodou gi aali. 29 God gu dumaalia adu gi hai hege ang gi Christ, hagalee mai hua i di godou hagadonu a Mee, ge mai labelaa i di godou duadua i Mee. 30 Dolomeenei gei goodou guu mee di heebagi dalia au, deenei go tagadilinga heebagi dela ne gidee goodou nogo heebagi iei au i mua, goodou gu longono teebagi deenei le e hai ko au dolomeenei.* Acts 16.19-40

*1.1: Acts 16.12

*1.13: Acts 28.30

*1.30: Acts 16.19-40