2
Di maluagina o di kabemee
Dagu dama daane, kabe ina agu mee ala e aago adu, hudee de langahia e goe agu mee ala bolo gi heia. Hagalongo gi di kabemee, heia goe gi iloo. Halahala ina gi iloo e goe, halahala ina gi modongoohia. Halahala ina hagamahi be dau hai e halahala silber be di maluagina ngala. Goe ma gaa hai nia mee aanei, gei goe ga iloo di hagalaamua Dimaadua, ga iloo di gida di kabemee o God. Ma go Dimaadua hua dela e gaamai di kabemee. Di kabemee mo di iloo mee e lloomoi i dono baahi. Mee e hagamaamaa, ge e duuli digau ala e donu gei e hai hegau donu. Mee e duuli digau ala e benebene hagahumalia nia daangada ala i golo, ge e madamada humalia i digau ala e manawa dahi ang gi de Ia.
Maa goe ga hagalongo mai gi di au, gei goe ga iloo di tonu, di hai donu, mo di mee dela e humalia. Goe ga iloo labelaa au mee ala belee hai. 10 Goe gaa hai tangada kabemee, do iloo ga gowadu do manawa tene. 11 Do kabemee mo do iloo ga duuli goe, 12 ga duuli goe gi daha mo di haihai nia mee hai gee, ga benebene goe gi daha mo nia daangada ala e haga hinihini dangada mai nadau helehelekai, 13 go ginaadou ala ne diiagi nadau ala mouli o di tonu, ga mouli i lodo di ala bouli o di hala, 14 go ginaadou ala e manawa tene i lodo di hai nadau mee hala, mo di tenetene gi nnangahaihai huaidu. 15 Digaula la nia daangada e deemee di hagadagadagagee ginai, ge e halahalau dangada.
16 Goe gaa mee di haga deeai gi di ahina mouli be di manu dela e dagi goe gi ana helekai maangala, 17 dela e halahalau dono lodo donu, mo di haga de langahia dana hagababa ne hai i mua o God. 18 Maa goe gaa hana gi dono hale, goe e hana i hongo di ala dela e dau gi di made. Tangada ma gaa hana gi golo, le e hana gi tenua o digau mmade. 19 Tangada ma gaa hana gi baahi di ahina beelaa, ga hagalee hanimoi gi muli. Mee ga deemee di hana labelaa i di ala ang gi di mouli. 20 Goe e hai loo gi kawe nia hangaahai o digau humalia, e hai gi mouli di mouli dela e donu. 21 Idimaa, digau ala e donu ge e madammaa la gaa noho i lodo tenua deenei. 22 Gei Dimaadua ga hagabagi digau huaidu gi daha mo tenua deenei, ga daagi digaula gi daha, be nia laagau e daagi gi daha mo di gelegele.