8
Hagaamu di kabemee
Hagalongo! Di kabemee le e gahigahi.
Di iloo mee le e helekai gi daha.
Di kabemee le e duu i hongo
nia dama gonduu ala e hoohoo gi nia ala,
gei e duu i nia madagoaa o nia ala
e dagadagabuli ai nia daangada.
Di kabemee le e gahigahi i di ngudu
di ala dela e ulu ai nia daangada
gi lodo di waahale.
Mee e gahigahi hoohoo gi nia bontai
di waahale boloo,* Agoago Podo 1.20-21
“Au e dangidangi adu gi goodou
go nia daangada.
Au e gahigahi nia daangada huogodoo
ala i hongo henuailala.
Goodou digi mmaadua?
Kuulu ina goodou gii hai digau e mmaadua.
Goodou e aha, e dadaulia?
Kuulu ina goodou gi iloo nia mee donu.
Hagalongo gi agu helekai,
nia helekai ala koia e humalia.
Agu helekai huogodoo ala e hagi adu
gi goodou le e donu.
Agu helekai la go di tonu.
Au e de hiihai gi nia helekai tilikai.
Agu helekai huogodoo la go di tonu.
Deai dahi mee e hai gee ai,
be e halahalau dangada ai.
Tangada dela e modongoohia eia
nia mee huogodoo le e madammaa ang gi deia.
Tangada dela guu lawa di haga iloo ginai,
ia gu iloo nia mee huogodoo.
10 Hilihili ina agu agoago,
hagalee go nia silber.
Hilihili ina di kabemee,
hagalee go nia goolo ala e kaedahi
e humalia.
11 Ko au dela go di kabemee,
gei au koia e humalia
i nia hadu hagalabagau!
Di godou mee e hiihai ginai
e mee di hagatau mai gi di au ai.
12 Ko au dela go di kabemee,
gei au e gidee nia mee.
Au e iloo nia mee,
e iloo nia mee ala e huaidu
mo nia mee ala e humalia.
13 Maa goe ga de hiihai gi nia haihai huaidu,
goe le e hagalaamua Dimaadua.
Au e de hiihai di bida hagaamu au,
mo di bida hagalaamua au,
nia haihai huaidu mo nia helekai tilikai.
14 Au e hau agu bilaan ge e hai hegau gii kila.
Au e iloo nia mee, gei au e maaloo.
15 Au e hagamaamaa nia king
i di nadau dagi, mo nia dagi tenua
gi heia nia haganoho ala e humalia.
16 Au e hagamaamaa digau huogodoo
ala e dagi henuailala,
digau huogodoo ala e aamua mo nia king.
17 Au e aloho i digau ala e aloho i di au:
Ma koai dela e halahala au,
geia e mee di gidee ia au.
18 Au ogu maluagina, di hagalaamua,
di haadanga lamalia mo di gila i golo
e wanga gi digaula.
19 Godou mee ala e kae i dogu baahi
le koia e humalia i nia goolo ala e kaedahi,
koia e humalia i nia silber
ala e madammaa huoloo.
20 Au e heehee di ala o di tonu.
Au e daudali nia ala e donu.
21 Au e haga maluagina digau
ala e aloho i di au,
gei au e haga honu nadau hale
gi nia maluagina.
 
22 “I mua loo, Dimaadua ne hai au
i mua i nia mee huogodoo,
i di matagidagi o ana mee ala ne hai.* Hagagida 3.14
23 Au ne hai i di matagidagi loo,
i taamada, i mua henuailala ne daamada.
24 Au ne haanau i mua nia moana ne hai,
i di madagoaa o nia wai digi uwa aga.
25 Au ne haanau i mua nia gonduu ne hai,
i mua di haga noho o nia dama gonduu,
26 i mua o God ne hai henuailala
mo nia gowaa maalama o henuailala,
ge i mua hogi taamada o nia gelegele
o henuailala.
27 Au nogo i golo i dono madagoaa
ne dugu di ahiaalangi gi dono lohongo,
i dono madagoaa ne haga noho
o lala di langi gi hongo tai,
28 i dono madagoaa ne haga noho
nia gololangi gi di gili o di langi,
mo i dono madagoaa ne haga hali nia wai o tai,
29 ga helekai gi nia wai o tai bolo
gi honu aga hua gii tugi be ana helekai,
hudee honu aga gi nonua.
Au nogo i golo i dono madagoaa
ne haga noho di hagamau o henuailala.
30 Au nogo noho i dono baahi
gadoo be tangada hai bilaan hau hale.
Au nogo haga tenetene a Mee
i nia laangi huogodoo,
gei au nogo tenetene
i nia madagoaa huogodoo i dono baahi.
31 Au nogo tenetene gi henuailala
ge manawa lamalia
gi nia daangada o henuailala.
 
32 “Goodou ala go nia dama daane,
dolomeenei goodou la gi hagalongo
gi agu helekai.
Heia agu mee ala e hagi adu gi goodou
bolo goodou gi heia,
gei goodou ga maluagina.
33 Hagalongo gi nia mee ala gu aago adu
gi goodou.
Goodou gi kabe ina nia maa,
hudee kili ina gi daha.
34 Tangada dela ma ga hagalongo mai
gi di au, ia ga maluagina,
ia go taane dela e talitali au i di ngudu
dogu bontai i nia laangi huogodoo.
35 Idimaa, tangada dela ma ga gidee ia au,
ia gu gidee di mouli,
ge Dimaadua ga manawa tene gi mee.
36 Tangada dela ga de gidee ia au,
la ga haga mmaemmae hua ia.
Be koai dela e de hiihai mai gi di au,
le e aloho i di made.”

*8.3: Agoago Podo 1.20-21

*8.22: Hagagida 3.14