8
Nia madamada o Dimaadua mo di hagalabagau tangada* Taahili ni David
Meenei Dimaadua, go di madau Dagi,
oo mahi e modongoohia i nia madagoaa huogodoo i henuailala!
O hagaamu guu dau i di langi.
Nia dama mo nia ligiana e hagaamu labelaa Goe.
Goe ne haga duu aga dau abaaba ang gi o hagadaumee,
belee duuli digau huogodoo ala e hai baahi adu gi di Goe.* Matthew 21.16
 
Dogu mmada gi di langi dela ne hai Kooe,
mo di malama mo nia heduu ala ne dugu Kooe gi nadau lohongo,
gei au e hagabaubau boloo,
“Tangada la di aha dela e haa manawa iei Goe,
tangada hua dangada, gei Goe e madamada humalia ai?”* Job 7.17-18; Pisalem 144.3; Hebrews 2.6-8
 
Goe ne hai a mee gi mada dulii gi lala i di Goe,
gei Goe gu hagauda gi mee di hau madamada king mo di aamua.
Goe gu haga menege aga a mee belee dagi nia mee huogodoo.
Goe ne dugu a mee gi hongo nia mee huogodoo ala ne hai Kooe,* 1-Corinthians 15.27; Ephesians 1.22; Hebrews 2.8
nia siibi, mono kau, mono manu lodo geinga huogodoo,
nia manu mamaangi mo nia iga, mo nia mee huogodoo ala i lodo di moana.
 
Meenei Dimaadua, go di madau Dagi, do ingoo le e mahi
gei e aamua i nia madagowaa huogodoo i henuailala!

*^ Taahili ni David

*8.2: Matthew 21.16

*8.4: Job 7.17-18; Pisalem 144.3; Hebrews 2.6-8

*8.6: 1-Corinthians 15.27; Ephesians 1.22; Hebrews 2.8