16
Talodalo o di hagadagadagagee* Taahili ni David
Meenei God, hagaloohi ina au, ma Kooe hua dela e hagadagadagagee ginai au.
Au e helekai ang gi Dimaadua, “Kooe hua go dogu Dagi.
Nia mee huogodoo humalia ala i dogu baahi la ne loomoi i di Goe.”
 
E humalia huoloo go nia daangada ala e manawa dahi ang gi God!
Au e hiihai huoloo bolo au e madalia digaula.
 
Digau ala e hula gi nia god ala i golo
le e bida hagauda ang gi ginaadou nia haingadaa e logowaahee.
Au hagalee madalia nia tigidaumaha ala e hai go digaula.
Au hagalee daumaha gi nia god digaula.
 
Meenei Dimaadua, ma Kooe hua dela e hai mee ginai au,
gei go Kooe hua dela e gaamai agu mee huogodoo ala e hiihai ginai au,
gei go Kooe hua dela e dadaahi dogu mouli.
E humalia huoloo go au wanga dehuia mai gi di au,
e humalia huoloo go nia maa!
 
Au e hagaamu Dimaadua i Mee dela e dagi au.
Ma gaa boo gei dogu manawa e haga haga iloo mai gi di au.
Au e modongoohia bolo Dimaadua la gu madalia au
i nia madagoaa huogodoo.
Mee i dogu baahi, deai di mee e mee di hagahuaidu au ai.
 
Deelaa di mee e hagaamu iei au ge e tenetene,
gei au gu hagalongo ia i di au gu dagaloaha mai gi daha mo di haingadaa,
10 idimaa Goe dela e abaaba au gi daha mo di mogobuna o di made.
Au gu hai hegau manawa dahi adu gi di Goe,
gei Goe ga hagalee diiagi au gi lodo tenua o digau mmade.* Acts 13.35
 
11 Goe ga hagi mai di ala dela e hana gi di mouli.
Doo noho i dogu baahi le e haga honu au gi di tenetene,
ge e hai au gi tenetene gaa hana hua beelaa.* Acts 2.25-28

*^ Taahili ni David

*16.10: Acts 13.35

*16.11: Acts 2.25-28