109
Di tamu o tangada dela gu i lodo di haingadaa* Taahili ni David
Meenei God, au e hagaamu Goe, Goe hudee noho deemuu!
Digau huaidu mo digau hai kai tilikai e hai baahi mai gi di au.
Digaula e helekai nia mee huaidu i di au,
gei e hai baahi mai gi di au dono hadinga ai.
Digaula e hai baahi mai gi di au ma e aha maa au e aloho i digaula,
gei e dalodalo i digaula.
Digaula e hai hui gi di huaidu i agu hegau humalia,
gei e hagadugina ginaadou i di au dela e aloho i ginaadou.
 
Dongo ina dau dangada hai gabunga huaidu e gabunga dogu hagadaumee.
Heia tangada i nia hagadaumee o maa e hai baahi gi mee.
Gabunga ina a mee gii gida bolo mee gu ihala.
Nia dalodalo a maa gii hai labelaa bolo nia huaidu llauehe!
Di mouli o maa gi hagaodia haga limalima.
Heia tuai dangada e kae tuhongo hegau a maa!* Nnegau 1.20
Nia dama a maa gii hai nia dama nadau maadua ai,
di lodo o maa gii hai di ahina dono lodo ai!
10 Nia dama a maa gii hai nia gau madamadau mee, nadau hale ai,
digaula gi hagabagia gi daha mo nia hale mooho ala e noho ai digaula!
11 Digau ala e boibana ginai mee gi kaina nia goloo o maa huogodoo,
digau mai i daha gi kaina nia mee huogodoo a mee ala ne ngalua ginai.
12 Tangada gi hudee aloho i mee, be e benebene nia dama a maa ala ne diiagi.
13 Di hagadili o maa huogodoo gii mmade,
di ingoo o maa gi haga de langahia ina i nia adu daangada ala ma ga loomoi maalia.
14 Dimaadua gi langahia nia huaidu o nia damana mmaadua o maa,
gei gi hudee dumaalia gi nia huaidu o tinana o maa.
15 Dimaadua gi langahia nia huaidu digaula i nia madagoaa huogodoo,
digaula gi haga de langahia hagamuliagina!
 
16 Taane deelaa la ono hagamaanadu i ono lodo bolo ia e hai di humalia ai.
Mee e hagaduadua ge dadaaligi gii mmade digau hagaloale
mo digau ala e noho manawa gee mo digau ala e noho haingadaa ang gi ginaadou.
17 Mee gu hiihai e haga halauwa nia daangada, heia a mee gi halauwa!
Mee hagalee hiihai e hagamaluagina nia daangada,
tangada gi de hagamaluagina hua a mee!
18 Mee gu wouwou di haga halauwa nia daangada
gadoo be dana wouwou di ulu ono gahu.
Nia haga halauwa o maa gi ulu gi lodo dono huaidina gadoo be nia wai,
mo gi lodo ono iwi gadoo be nia lolo!
19 Nia haga halauwa o maa gi gahu ina a mee gadoo be nia gahu,
nia madagoaa e logo gei nia maa gi nnoo mau i di gili o maa gadoo be di tuu!
 
20 Meenei Dimaadua, daaligidia ogu hagadaumee gii hai be agu helekai ne hai,
aalaa go digau ala e helekai nia hagadilinga mee huaidu beelaa e hai baahi mai gi di au!
21 Meenei Yihowah dogu Dagi, hagamaamaa ina au e hagalaamua do ingoo,
haga dagaloaha ina au, idimaa go do aloho mo o humalia.
22 Au tangada hua hagaloale ge e haadanga balua. Dogu manawa guu mmae huoloo.
23 Au gu hoohoo bolo ga hagalee gadoo be di malu o di hiahi.
Au gu ili gi daha gadoo be di manu hongo geinga tolo.
24 Ogu duli gu paagege i nia meegai ne hagalee.
Au gu hagalee hai be di mee, gu hai hua nia gili mono iwi.
25 Nia daangada ma ga mmada mai gi di au, le e gadagada mai gi di au.
Digaula e gadagada mo di haga dahudahuli nadau libogo.* Matthew 27.39; Mark 15.29
 
26 Meenei Yihowah, go dogu God, hagamaamaa ina mai au.
Idimaa go do aloho waalooloo, Goe haga dagaloaha ina au!
27 Heia ogu hagadaumee gi iloo bolo ma Kooe dela e haga dagaloaha au.
28 Holongo digaula e haga halauwa au, gei Goe ga haga maluagina au.
Digaula ala e heebagi mai gi di au la heia gi magedaa,
gei au, go dau dangada hai hegau, la gi tenetene.
29 Ogu hagadaumee la heia gi langaadia huoloo.
Digaula la heia gii noho i lodo nadau hagalangaadia
gadoo be tangada ne ulu gi lodo dono gahu laa daha.
 
30 Au gaa hai dagu danggee gi nua loo gi Dimaadua.
Au ga hagaamu a Mee i lodo nia dagabuli daangada ma gaa hai,
31 idimaa mee dela gu haga dagaloaha ana daangada hagaloale
mo di daamai digaula gi daha mo digau ala gu hagi anga digaula belee daaligi gii mmade.

*^ Taahili ni David

*109.8: Nnegau 1.20

*109.25: Matthew 27.39; Mark 15.29