111
Hagaamu ina Dimaadua
Hagaamu ina Dimaadua!
Au gaa hai dagu danggee ang gi Dimaadua mai i lodo dogu manawa hagatau
i lodo nia dagabuli o ana daangada.
E hagagoboina huoloo go nia hagadilinga mee ala e haihai go Dimaadua!
Digau huogodoo ala e tenetene gi nia maa le e hiihai gi iloo tadinga o nia maa.
Nia mee huogodoo a Maa ala e hai le e honu i di hagalaamua mo nia hagalabagau.
Nia donu o Maa e hana hua beelaa.
 
Dimaadua hagalee hai gidaadou gi de langahia ana hegau haga goboina.
Mee e humalia gei e dumaalia.
Mee e dahi aga ana meegai gi digau ala e hagalaamua Ia.
Mee hagalee loo e de langahia e Ia ana hagababa.
Mee gu haga modongoohia ana mogobuna gi ana daangada
i dana hai dela ne wanga gi digaula nia henua o digau tuadimee.
 
Mee e manawa dahi ge e donu i nia hagadilinga mee huogodoo a Maa ala e hai.
Nia helekai a Maa la hagalee huli.
Nia maa e waalooloo hua beelaa i nia madagoaa huogodoo.
Nia maa e hagamau mai di humalia mo di tonu.
Mee ne hagamehede ana daangada gaa hai dana hagababa dono hagaodi ai
gi digaula. Mee e dabuaahia ge mogobuna!
10 Di ala dela e hidi ai di kabemee la dela e hagalaamua Dimaadua.
Mee e kabemee di hai dana hagi aga dela e donu
ang gi digau huogodoo ala e daudali ana haganoho.
Mee belee hai gi hagaamu gaa hana hua beelaa dono hagaodi ai.* Job 28.28; Agoago Podo 1.7; 9.10

*111.10: Job 28.28; Agoago Podo 1.7; 9.10