119
Nnaganoho Dimaadua * Di pisalem deenei le e hai nia gubu lau madahidu maa ono (176), nia gubu e walu e daamada i di leder e dahi o di aiu Hebrew. Telekai Hebrew la nia leder e madalua maa lua. Tadinga o di mee deenei bolo gi haga modongoohia di pisalem deenei e hagi anga nia mee hagalabagau huogodoo i lodo nia haganoho
xalephx - Aleph
E maluagina go digau ala e mouli madammaa,
ge e mouli gii hai be nia haganoho a Dimaadua.
E maluagina go digau ala e daudali ana helekai,
ge e hagalongo gi Mee mai i lodo nadau manawa hagatau.
Digaula hagalee hai nia mee hala, e heehee hua i di ala Dimaadua.
Meenei Dimaadua, Goe ne gaamai gi gimaadou au haganoho,
ga hai mai gi gimaadou bolo gi manawa dahi di hagalongo gi nia maa.
Au e hagadagadagagee bolo au ga manawa dahi ga dadaahi au helekai!
Maa au gaa mmada gii donu gi au haganoho huogodoo,
gei au ga hagalee langaadia.
Au ga hagaamu Goe i di manawa madammaa
i dogu madagoaa ma ga iloo eau di tonu o au haganoho.
Au ga haga gila aga au haganoho, hudee hudu ina au gi daha!
Haga gila aga Nnaganoho a Dimaadua
xbethx - Beth
Tama daane e mee di benebene dono mouli gi madammaa behee?
Mai i di daudali au haganoho.
10 Au e hagamahi e hai hegau adu gi di Goe mai i lodo dogu manawa hagatau.
Dugua au gi dee oho au haganoho.
11 Au e dadaahi au haganoho i lodo dogu manawa
bolo gi dee hai dagu mee hala adu gi di goe.
12 Au e hagaamu Goe, meenei Dimaadua. Aago ina mai gi di au oo ala.
13 Au ga tataanga au haganoho huogodoo ala ne goweia.
14 Au e tenetene di daudali au haganoho
laa hongo dogu hai mee gi nia maluagina e logowaahee.
15 Au e hagabaubau au haganoho, gei e hagadinadina au agoago.
16 Au e tenetene gi au haganoho, au hagalee e de langahia eau au helekai.
Nnaganoho a Dimaadua le e hai tangada gi tenetene
xgimelx - Gimel
17 Goe hila mai gi di au, go dau dangada hai hegau,
gi mouli au e haga gila aga au agoago.
18 Hugee ogu golomada,
gi gidee au nia hagadilinga mee hagagoboina ala i lodo au haganoho.
19 Au e noho hua i henuailala i tama madagoaa haga bodobodo.
Goe hudee hagammuni ina au haganoho i di au.
20 Dogu manawa e mmae i dogu hidihidi,
au e hiihai gi iloo eau au hagi aga i nia madagoaa huogodoo.
21 Goe e wou gi digau ala e hagamuamua.
Goe e haga halauwa digau ala e hagalee daudali au helekai.
22 Hagamehede ina au gi daha mo nia haganneennee
mo nia gadagada hagamuamua digaula, idimaa au gu haga gila aga au haganoho.
23 Digau aamua e dagabuli belee haganoho di nadau hai baahi mai,
e haga huaidu au, gei au e hagamaumau hua au agoago.
24 Au aago e hai au gi tenetene, aalaa go ogu hagamaamaa.
Di maanadu maaloo e hagagila aga Nnaganoho a Dimaadua
xdalethx - Daleth
25 Au gu magedaa guu moe i lodo nia gelegele.
Haga maaloo ina aga au, gii hai be dau hagababa dela ne hai.
26 Au ne haagi adu agu mee huogodoo ala ne hai, gei Goe gu helekai mai.
Aago ina mai gi di au oo ala.
27 Hagamaamaa ina au gi iloo eau au haganoho,
gei au ga hagamamaanadu di hai o au agoago hagagoboina.
28 Au e noho ge manawa gee.
Hagamaaloo ina aga au gii hai be au hagababa ala ne hai.
29 Hudee heia au gii hana i di ala hai gee,
gei Goe manawa dumaalia mai gi di au, aago ina au gi au haganoho!
30 Au gu hilihili bolo au ga hagalongo adu.
Au gu daudali au haganoho gii donu.
31 Meenei Dimaadua, au gu daudali au mee ala ne aago,
Goe hudee heia au gi langaadia.
32 Au ga haga limalima ga daudali au helekai,
idimaa Goe dela ga haga damana aga dogu kabemee.
Talodalo e madau di kabemee
xhex - He
33 Meenei Dimaadua, aago ina mai gi di au tadinga o au haganoho,
gei au ga daudali nia maa i nia madagoaa huogodoo.
34 Hagamodongoohia ina mai gi di au au haganoho,
gei au ga hagagila aga nia maa mai i lodo dogu manawa hagatau.
35 Dagia hua au i hongo nia ala o au haganoho,
idimaa aalaa nia mee e haga manawa lamalia au.
36 Gaamai gi di au di hiihai dela e hagagila aga au haganoho,
laa hongo dogu hiihai gi nia maluagina.
37 Heia au gi de hiihai gi nia balu mee.
Heia mai di humalia be dau hagababa dela ne hai.
38 Heia mai gi di au au mee ala gu hagababa
bolo e hai mai gi di au, go dau dangada hai hegau,
go di hagababa dela ne hai Kooe gi digau huogodoo ala e hagalongo adu gi di Goe.
39 Haga dagaloaha ina au gi daha mo nia haganneennee ala e madagu iei au.
Dau hagi aga le e hagagoboina huoloo!
40 Au e hiihai e daudali au helekai.
Gaamai gi di au di mouli hoou, idimaa Goe dela e donu.
Di hagadagadagagee gi Nnaganoho Dimaadua
xwawx - Waw
41 Meenei Dimaadua, hagamodongoohia ina mai gi di au dau hai dela e aloho i di au,
mo di haga dagaloaha au gii hai be dau hagababa dela ne hai.
42 Gei au gaa mee di helekai gi digau ala e haganneennee au,
idimaa au e hagadagadagagee gi au helekai.
43 Heia au gii mee di helekai donu i nia madagoaa huogodoo,
idimaa dogu hagadagadagagee la i lodo au haganoho.
44 Au ga hagagila aga au haganoho i nia madagoaa huogodoo,
dolomeenei ga hana hua dono hagaodi ai.
45 Au ga heehee moholo mai gi di au, idimaa au e hagamahi e daudali au agoago.
46 Au ga hagadele au helekai gi nia king, au hagalee langaadia.
47 Dogu madagoaa ma ga hagagila aga au helekai,
gei au e tenetene, idimaa au e haga dahidaamee nia maa.
48 Au e hagalaamua ge e haga dahidaamee au haganoho.
Au ga hagabaubau au helekai aago.
Di hagadagadagagee gi Nnaganoho Dimaadua
xzayinx - Zayin
49 Gi langahia e goe dau hagababa dela ne hai mai gi di au,
go dau dangada hai hegau, ma guu hai au gi hagadagadagagee huoloo.
50 Dogu noho i lodo ogu hagammaemmae, au gu manawa lamalia hua,
idimaa dau hagababa la gu benebene dogu mouli.
51 Digau hagamuamua le e hagabalumee au,
gei au digi huli gi daha mo au haganoho.
52 Meenei Dimaadua, au e langahia eau au haganoho ala i mua loo.
Malaa, aalaa nia mee e haga manawa lamalia au.
53 Au e hagawelewele huoloo ma gaa mmada
gi digau huaidu ma gaa oho au haganoho.
54 Au helekai la aalaa agu mee e dadaahili
i dogu mouli bodobodo i hongo henuailala nei.
55 Meenei Dimaadua, ma gaa boo gei au e langahia Goe,
mo di maanadu di hai o au haganoho.
56 Au e gida dogu tenetene mai i dogu daudali au haganoho.
Di dogi anga gi Nnaganoho Dimaadua
xhethx - Heth
57 Meenei Dimaadua, ma deelaa hua Kooe dela e hiihai ginai au.
Au gu hagababa bolo au e hagalongo gi au haganoho.
58 Au e madau adu gi di Goe mai i lodo dogu manawa hagatau
bolo Goe gi dumaalia mai gi di au, gii hai be dau hagababa dela ne hai.
59 Au gu daamada gu hagabaubau dagu hai dela e mouli iei au,
gei au gu hagababa bolo au ga daudali au helekai aago.
60 Au hagalee hagaduai, au ga hagalimalima ga daudali au helekai.
61 Digau huaidu guu dugu di nadau hele belee hele au,
gei au hagalee de langahia au haganoho.
62 I di madahidi waelua di boo,
gei au e ala aga e hagaamu Goe, idimaa Goe dela e gabunga au mee gii donu.
63 Au di hoo ni digau huogodoo ala e hai hegau adu gi di Goe,
go digau huogodoo ala e hagalongo ge e daudali au haganoho.
64 Meenei Dimaadua, henuailala e honu i do aloho dee modu,
aago ina au gi au haganoho.
Di hagalabagau o Nnaganoho Dimaadua
xtethx - Teth
65 Meenei Dimaadua, Goe gu hagagila aga dau hagababa,
gei Goe e humalia mai gi di au, go dau dangada hai hegau.
66 Gaamai gi di au di iloo nia mee mo di kabemee,
idimaa au e hagadonu au helekai.
67 I mua dau hagaduadua au, gei au nogo hai agu mee hala,
gei dolomeenei gei au gu daudali au helekai.
68 Goe e humalia, gei e hai au mee humalia! Aago ina au gi au helekai.
69 Digau hagamuamua guu hai nadau helekai tilikai i di au,
gei au e daudali hua au helekai mai i lodo dogu manawa hagatau.
70 Digaula nadau iloo ai,
gei au haganoho la aalaa nia mee e haga manawa lamalia au.
71 Ogu dadaaligi le e humalia mai gi di au,
idimaa nia maa e hai au gii kabe au helekai.
72 Au haganoho ala ne gaamai gi di au la koia e hagalabagau ko au
laa hongo nia bahihadu huogodoo o henuailala.
Nia donu o Nnaganoho Dimaadua
xyodhx - Yodh
73 Goe dela ne hai au, gei Goe dela e benebene au haga humalia.
Gaamai gi di au di kabemee, gi iloo eau au haganoho.
74 Digau ala e hagalaamua Goe la ga manawa lamalia ma ga mmada mai gi di au,
idimaa au dela e hagadonu au hagababa.
75 Meenei Dimaadua, au e iloo bolo Goe e hagi aga au mee gi di ala dela e donu,
gei Goe dela ne daaligi au idimaa goe dela e manawa dahi.
76 Heia do aloho waalooloo gi haga manawa lamalia ina au,
gii hai be dau hagababa dela ne hai mai gi di au, go dau dangada hai hegau.
77 Goe gi manawa dumaalia mai gi di au, gei au ga mouli,
idimaa au haganoho la aalaa nia mee e haga manawa lamalia au.
78 Heia digau ala e hagamuamua la gi langaadia,
idimaa digaula e hai baahi mai gi di au,
gei au, au ga mamaanadu hua au helekai aago.
79 Heia digau ala e hagalaamua Goe la gi lloomoi gi di au,
aalaa go digau huogodoo ala e iloo ginaadou au helekai.
80 Heia au gii dohu di daudali au haganoho gi de langaadia au i dogu magedaa.
Talodalo e madau di hagamouli
xkaphx - Kaph
81 Meenei Dimaadua, au gu dogono huoloo dagu talitali Goe belee hagamouli au,
gei au e hagadonu huoloo au helekai.
82 Ogu golomada guu pili di haga daumada au mee ala ne hagababa,
gei au ga heeu, “Goe e hagamaamaa au ma gaa hee?”
83 Au gu balumee gadoo be di peege gili manu bobo ne hudu gi daha,
malaa gei au hagalee de langahia eau au helekai.
84 Au belee hai loo gii tali waalooloo behee?
Ma gaa hee gei Goe ga daaligi digau ala e haihai au haga huaidu?
85 Digau hagamuamua ala hagalee hagagila aga au haganoho
la guu geli nadau luwa belee hele au.
86 Au haganoho huogodoo le e donu.
Hagamaamaa ina au, idimaa nia daangada e hagahuaidu au gi nadau helekai tilikai.
87 Digaula gu hoohoo hua bolo ga daaligi au gii made,
gei au hagalee huli gi daha mo au haganoho.
88 Idimaa go do aloho dee modu, Goe hila mai gi di au,
gii mee au di daudali au haganoho.
Hagadonu Nnaganoho Dimaadua
xlamedhx - Lamedh
89 Meenei Dimaadua, au helekai la ga waalooloo hua beelaa, dono hagaodi ai.
Nia maa e tuu mau i di langi.
90 Do manawa dahi le e waalooloo hua beelaa ang gi nia madawaawaa huogodoo.
Goe ne dugu henuailala gi dono lohongo, gei di maa gu noho hua beelaa.
91 Nia mee huogodoo e noho hua beelaa gi dangi nei idimaa go au helekai,
idimaa nia mee huogodoo le e hai hegau adu gi di Goe.
92 Maa nei bolo au haganoho la hagalee go nia mee ala e hagatenetene au,
malaa, au tangada hua guu made i lodo ogu hagammaemmae.
93 Au ga hagalee de langahia eau au aago,
idimaa Goe e dadaahi hua dogu mouli mai i nia maa.
94 Haga dagaloaha ina au, idimaa au di mee ni aau!
Au gu hagamahi bolo e daudali au haganoho.
95 Digau huaidu e talitali au belee daaligi gii made,
gei au gaa haa au haganoho gi ogu lodo.
96 Au gu iloo eau bolo nia mee huogodoo la ono hagaodi gi muli i golo,
gei au haganoho la ono hagaodi ai.
Di aloho i nia haganoho a Dimaadua
xmemx - Mem
97 E koia e damanaiee go dogu aloho i au haganoho!
Au e mamaanadu nia maa mai luada gaa dae loo gi di boo.
98 Au haganoho le e madalia au i nia madagoaa huogodoo,
e hai au gi kabemee gi hongo ogu hagadaumee.
99 Au gu kabemee i hongo ogu gau agoago huogodoo,
idimaa, au dela e hagamamaanadu au helekai aago.
100 Au e iloo nia mee i hongo digau ala mmaadua,
idimaa, au dela e haga gila aga au haganoho.
101 Au gu haga mogowaa au gi daha mo nia hagadilinga hangaahai huaidu huogodoo,
idimaa au dela e hiihai e hagalongo ang gi au helekai.
102 Au hagalee huli gi daha mo au haganoho,
idimaa, ma Kooe hua dela e aago mai nia maa gi di au.
103 E koia e maangala go au helekai!
Au helekai koia e maangala i hongo nia mee maangala ala e hai go nia lamu llauehe.
104 Au gu kabemee mai i di gili au haganoho, deelaa di mee e hidi iei au
e hagadugina huoloo gi nia hagadilinga hangaahai huaidu huogodoo.
Di maalama mai i nia haganoho Dimaadua
xnunx - Nun
105 Au helekai la go di malama dela e dagi au,
gei go di maalama dela e ina dogu ala.
106 Au ga hagagila aga dagu hagababa
dela bolo au ga hagalongo gi au haganoho e donu.
107 Meenei Dimaadua, ogu hagammaemmae la gu logowaahee!
Goe dadaahia hua beelaa dogu mouli, gii hai be dau hagababa dela ne hai.
108 Meenei Dimaadua, Goe hila mai gi dagu dalodalo danggee,
aago ina mai au gi au haganoho.
109 Au gu dee hagahuodia eau dogu mouli,
gei au digi de langahia eau au haganoho.
110 Digau huaidu guu hai nadau hele belee hele au,
gei au digi de hagalongo gi au haganoho.
111 Au haganoho la go dogu haga maluagina ga hana hua dee odi,
ma go nia maa ala e haga tene dogu manawa.
112 Au gu hagamaanadu i lodo dogu manawa bolo au ga hagalongo gi au haganoho
gaa dae loo gi dogu laangi dela e made iei au.
Di mouli humalia o tangada e daudali Nnaganoho Dimaadua
xsamekhx - Samekh
113 Au e hagadugina i digau ala hagalee manawa dahi adu gi di Goe,
gei au e aloho i au haganoho.
114 Goe go dogu duuli mo dogu hagaloohi, au e hagadagadagagee gi au hagababa.
115 Goodou go digau huaidu, goodou hula gi daha mo au.
Au ga daudali nia haganoho a dogu God.
116 Hagamaaloo ina aga au, gii hai be dau hagababa dela ne hai, gei au ga mouli.
Goe hudee heia au gi langaadia i lodo dogu hagadagadagagee!
117 Daahia au, gei au ga mouli humalia,
gei au ga daudali au haganoho i nia madagoaa huogodoo.
118 Goe e hagabalumee digau huogodoo ala hagalee e daudali au haganoho.
Nia hagamamaanadu tilikai digaula la ono hadinga ai.
119 Goe guu dugu digau huaidu huogodoo bolo digau hua balumee,
gei au e haga dahidamee au helekai.
120 Au gu madagu i di Goe, au gu madagu huoloo i dau gabunga.
Hagagila aga Nnaganoho Dimaadua
xayinx - Ayin
121 Au guu hai nia mee ala e donu ge humalia.
Goe hudee diagia au gi lodo nia mogobuna o ogu hagadaumee!
122 Heia dau hagababa mai gi di au bolo Goe ga hagamaamaa dau dangada hai hegau.
Goe hudee dugu ina au gi digau hagamuamua gi daaligidia.
123 Ogu golomada guu pili di haga daumada Goe
dela belee hanimoi e haga dagaloaha au, di haga dagaloaha dela ne hagababa Kooe.
124 Heia mai gi di au gii hai be do aloho dee modu,
mo di aago ina mai gi di au au haganoho.
125 Au go dau dangada hai hegau,
gaamai gi di au di kabemee, gi iloo eau au agoago.
126 Deenei la do madagoaa, meenei Dimaadua, belee daaligi digaula,
idimaa nia daangada la gu de hagalongo gi au haganoho.
127 Au e haga dahidamee au haganoho laa hongo nia goolo,
nia goolo ala e kaedahi e humalia.
128 Deelaa dagu mee e daudali au aago huogodoo,
gei e hagadugina eau nia ala huogodoo ala e hala.
Di manawa hiihai e haga kila aga Nnaganoho Dimaadua
xpex - Pe
129 Au agoago le e humalia huoloo.
Au e haga kila aga nia maa mai i lodo dogu manawa hagatau.
130 Di haga modongoohia o au agoago le e hidi mai ai di maalama,
ge e hai digau ala de kabemee gi kabemee.
131 Au e hanga dogu ngudu gi daha mo di dogidogi hagapodo
i dogu hiihai huoloo gi au helekai.
132 Huli mai gi di au mo di manawa dumaalia mai gi di au,
be dau hai dela e hai Kooe gi digau huogodoo ala e aaloho i di Goe.
133 Goe gumidia au gi dee doo, gii hai be dau hagababa dela ne hai.
Hudee heia au gii kumi go di huaidu.
134 Haga dagaloaha ina au gi daha mo digau ala e hagahuaidu au,
gii mee au di hagagila aga au haganoho.
135 O hadumada la gi haga maalama ina au, go dau dangada hai hegau,
aago ina au gi au haganoho.
136 Au e dangi huoloo ogu lodo,
idimaa nia daangada la hagalee hagalongo gi au haganoho.
Di tonu o Nnaganoho Dimaadua
xtsadhex - Tsadhe
137 Meenei Dimaadua, Goe e donu, gei au haganoho le e donu.
138 Nia haganoho ala ne gaamai Kooe
le e donu huoloo ge e humalia.
139 Dogu hagawelewele guu gaa i ogu lodo gadoo be di ahi,
idimaa go ogu hagadaumee ala e haga balumee au haganoho.
140 Au hagababa ala ne hai mai gi di au le e donu huoloo!
Au e aloho huoloo i nia maa!
141 Dogu huaidina la hagalee dahidamee, di balumee hua,
gei au hagalee de langahia eau au haganoho.
142 Oo donu le e donu gaa hana hua beelaa,
gei au haganoho le e donu i nia madagoaa huogodoo.
143 Au guu honu i nia haingadaa mo dee baba,
gei au haganoho e hai au gi tenetene.
144 Au aago mai gi di au le e donu i nia madagoaa huogodoo.
Gaamai gi di au di kabemee, gei au gaa mee di mouli.
Talodalo haga dagaloaha
xqophx - Qoph
145 Au e gahigahi Goe mai i lodo dogu manawa hagatau, meenei Dimaadua.
Helekai mai, gei au ga hagalongo gi au helekai!
146 Au e gahigahi Goe, haga dagaloaha ina au,
gei au ga hagagila aga au haganoho.
147 I mua di laa ma gaa hobo, gei au e gahigahi Goe i di hagamaamaa.
Au e hagadagadagagee huoloo gi au hagababa.
148 I di waalooloo di boo, gei au e moe hagaala hia e hagamamaanadu au aago.
149 Meenei Dimaadua, hagalongo mai gi di au, idimaa do aloho le e waalooloo,
hagamodongoohia ina mai gi di au do dumaalia, haga mouli ina au!
150 Ogu hagadaumee huaidu la gu lloomoi gu hoohoo mai,
go digau ala hagalee loo e hagagila aga au haganoho.
151 Gei goe e hoohoo mai gi dogu baahi, meenei Dimaadua,
gei au helekai huogodoo le e noho hua beelaa.
152 Mai loo i mua gei au gu iloo eau au aago.
Goe ne hai nia maa bolo gi noho hua waalooloo beelaa.
Di madau di hagamaamaa
xreshx - Resh
153 Mmada mai gi dogu hagammaemmae, haga dagaloaha ina au,
idimaa au digi huli gi daha mo au haganoho.
154 Hagamaamaa ina au i ogu donu, mo di haga dagaloaha ina au.
Benabena ina dogu mouli gii hai be dau hagababa dela ne hai.
155 Digau huaidu la hagalee mouli, i digaula ala hagalee daudali au haganoho.
156 Gei do aloho le e aamua huoloo, meenei Dimaadua,
hagamodongoohia ina mai do dumaalia mo di hagamouli ina au!
157 Ogu hagadaumee mo digau ala e dadaaligi au le e dogologowaahee,
gei au hagalee huli gi daha mo au haganoho.
158 Dogu madagoaa ma gaa mmada gi digau hagi aga dangada aalaa,
gei au e hagawelewele huoloo, idimaa digaula hagalee hagagila aga au haganoho.
159 Meenei Dimaadua, mmada mai gi di au dela e aloho i au aago.
Do aloho la hagalee huli, malaa goe haga dagaloaha ina au!
160 Di hagamau o au haganoho la go di tonu,
gei au gabunga huogodoo le e donu ge dono hagaodi ai.
Di manawa dahi gi Nnaganoho Dimaadua
xshinx - Sin ma Shin
161 Digau aamua e hai baahi mai gi di au dono hadinga ai,
gei au e hagalaamua au haganoho.
162 Au e tenetene huoloo gi au hagababa,
e tenetene gadoo be tangada ma gaa gida ana goloo hagalabagau.
163 Au e hudi dogu wou ge e hagadugina eau i nia helekai tilikai huogodoo,
gei au e haga dahidamee au haganoho.
164 Au e danggee adu gi di goe haga hidu i lodo di laangi e dahi,
idimaa go au gabunga ala e donu.
165 Digau ala e haga dahidamee au haganoho le e noho i di aumaalia,
gei dei dahi mee e mee di hai digaula gii tinga ai.
166 Meenei Dimaadua, au e talitali dau haga dagaloaha,
gei au e haga gila aga au helekai ala ne hai.
167 Au e hagagila aga au agoago,
au e aloho i nia maa mai i lodo dogu manawa hagatau.
168 Au e hagalongo ang gi au haganoho mo au helekai aago,
Goe e gidee agu mee huogodoo ala e hai.
Talodalo e madau di hagamaamaa
xtawx - Taw
169 Meenei Dimaadua, dagu dangidangi madau di hagamaamaa
la heia gii dau i di Goe!
Gaamai gi di au di kabemee, gii hai be dau hagababa dela ne hai.
170 Hagalongo mai gi dagu dalodalo,
mo di haga dagaloaha ina au gii hai be dau hagababa dela ne hai!
171 Au ga hagahagaamu Goe i nia madagoaa huogodoo,
idimaa Goe dela e aago au gi au haganoho.
172 Au ga daahili i au haganoho, idimaa au haganoho le e donu.
173 Goe e hagatogomaalia i nia madagoaa huogodoo belee hagamaamaa au,
idimaa au dela e daudali au haganoho.
174 Meenei Dimaadua, au e hidihidi huoloo i dau hagamaamaa o di haga dagaloaha!
Au haganoho la nia mee e haga manawa lamalia au.
175 Gaamai gi di au di mouli, gii mee au di hagaamu Goe.
Au helekai aago gi hagamaamaa ina au.
176 Au e heehee halaangaa gadoo be tama siibi ne ngala.
Hanimoi halahala ina au, go dau dangada hai hegau,
idimaa au digi huli gi daha mo au haganoho.

*^ Di pisalem deenei le e hai nia gubu lau madahidu maa ono (176), nia gubu e walu e daamada i di leder e dahi o di aiu Hebrew. Telekai Hebrew la nia leder e madalua maa lua. Tadinga o di mee deenei bolo gi haga modongoohia di pisalem deenei e hagi anga nia mee hagalabagau huogodoo i lodo nia haganoho