150
Dadaahili hagaamuina Dimaadua!
Hagaamuina Dimaadua!
Hagaamuina God i lodo dono Hale Daumaha!
Hagaamuina a Mee i ono mahi i di langi.


Hagaamuina a Mee i ana mee haga goboina ala ne hai.
Hagaamuina ono mahi aamua.
 
Hagaamuina a Mee gi godou labaa.
Hagaamuina a Mee gi nia ‘harp’ mono ‘lyre’.
Hagaamuina a Mee gi nia ‘drum’ mo nia gagaalege.
Hagaamuina a Mee gi nia ‘harp’ mono mee ngiingii iliili.
Hagaamuina a Mee gi nia ‘cymbal’.
Hagaamuina a Mee gi nia lee maaloo o nia ‘cymbal’.
 
Nia manu mo nia daangada mouli huogodoo,
goodou hagaamuina Dimaadua!
 
Hagaamuina Dimaadua!