16
Taga aloho a Paul
Au e haga modongoohia adu gi goodou tadau duaahina ahina go Phoebe dela e hai hegau i di nohongo dabu i Cenchreae. Benebene ina a mee i di ingoo o Tagi, be di hai o nia dama a God, gei gi hagamaamaa ina a mee i ana mee ala e hiihai ginai, idimaa, mee tangada e humalia ang gi ono ehoo dogologo dalia au.
Heia laa dagu hagaaloho gi Priscilla mo Aquila, go ogu ihoo hai hegau gi Jesus Christ,* Nnegau 18.2 ala gu de hagahuodia nau mouli i di au. Au e danggee gi meemaa, hagalee ko au hua, gei nia nohongo dabu digau tuadimee huogodoo ala i golo labelaa.
Dagu hagaaloho labelaa ang gi nia gau daumaha ala e dagadagabuli i di nau hale.
Dagu hagaaloho ang gi dogu ihoo hagaaloho go Epaenetus, tangada ne daamada ne hagadonu a Christ i Asia.
Dagu hagaaloho ang gi Mary dela nogo ngalua hagamahi adu gi goodou.
Dagu hagaaloho labelaa ang gi Andronicus mo Junias, nia daangada o Jew ala nogo i gimaadou i lodo di hale galabudi. Meemaa guu hai nia daangada e modongoohia ai digau agoago hagau, gei meemaa guu hai nia dama a Christ mai hua i ogu mua.
Dagu hagaaloho ang gi Ampliatus, dogu ihoo i mau hagadaubuni ang gi Tagi.
Dagu hagaaloho ang gi Urbanus, tadau ihoo hai hegau gi Christ, mo Stachys, go dogu ihoo hagaaloho.
10 Dagu hagaaloho ang gi Appeles dela guu donu dono hai hegau gi Christ.
Dagu hagaaloho ang gi digau di hale o Aristobulus.
11 Dagu hagaaloho ang gi Herodion, tangada o Jew labelaa mo nia dama a Christ i di hale o Narcissus.
12 Dagu hagaaloho ang gi Tryphaena mo Tryphosa nia ahina ala nogo hai hegau i nia hegau a Tagi, mo ang gi dogu ihoo hagaaloho go Persis dela gu ngalua hagamahi i nau buni anga gi Tagi.
13 Dagu hagaaloho ang gi Rufus, tangada hai hegau humalia huoloo ang gi Tagi, mo dono dinana dela nogo benebene au be tama daane donu ni aana.* Mark 15.21
14 Dagu hagaaloho ang gi Asyncritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas mo tadau duaahina huogodoo ala i nadau baahi.
15 Dagu hagaaloho ang gi Philologus mo Julia, mo ang gi Nereus mo dono duaahina ahina, mo ang gi Olympas mo nia dama huogodoo a God ala i nadau baahi.
16 Goodou gi hagadau hagaaloho i godou mehanga gi di hagaaloho o nia dama a Christ. Nia nohongo dabu huogodoo a Christ e hagau adu nadau hagaaloho.
Nia aago haga muliagina
17 Ogu duaahina nei, au e hagamaaloo aga goodou bolo gii pula i digau ala e hai goodou gi waewae, e hagahuaidu nia hagadonu o nia daangada, ge e hai baahi gi godou mee ala gu agoago ai. Haga ligaliga i daha mo digaula! 18 Digau ala e hai hegau beenei, la hagalee hai hegau donu gi Jesus Christ tadau Dagi, e hai hua go nadau hiihai. Digaula e halahalau nia hagamaanadu o digau ala e hai di tonu gi nadau helekai humalia mo nadau helekai tilikai. 19 Digau huogodoo gu longono di godou maaloo di haga gila aga di Longo Humalia, dela gaa hidi ai iei au ga tenetene adu gi goodou. Au e hiihai bolo goodou gi kabemee gi nia mee humalia, ge hudee kabemee gi nia mee huaidu. 20 Gei God dela go taamada o di aumaalia, ga limalima di dugu eia Setan gi lala godou babaawae gi dagadagahia.
Tumaalia o tadau Dagi go Jesus gi madalia goodou.
21 Timothy go dogu ihoo hai hegau, mo Lucius, Jason, mo Sosipater aalaa go digau o Jew, e hagau adu nadau hagaaloho.* Nnegau 16.1
22 Au, go Tertius, tangada dela ne hihi di lede deenei, e hagau adu gi goodou dagu hagaaloho dama a Christ.
23 Dogu ihoo go Gaius, dela e noho iei au i dono baahi, dono hale dela e dagadagabuli ai gimaadou, e hai labelaa dana hagaaloho adu gi goodou.* Nnegau 19.29; 1 Corinthians 1.14; 2 Timothy 4.20
Erastus, go tangada benebene mee di guongo deenei, mo tadau ihoo hagaaloho go Quartus, meemaa e hai nau hagaaloho adu gi goodou.
24 [Tumaalia o tadau Dagi go Jesus Christ gi madalia goodou huogodoo gaa hana hua beelaa. Amen]
Talodalo hagaamu haga muliagina
25 Gidaadou huogodoo gi hagaamuina a God. Ma go Mee hua dela e mogobuna i dana haga mau goodou i lodo godou hagadonu, e haga modongoohia go di Longo Humalia dela e agoago ko au i di hai o Jesus Christ, mo di haga modongoohia di tonu de iloo dela nogo ngala waalooloo mai mua. 26 Gei dolomeenei di tonu deelaa la gu dugu mai gi di maalama mai nia beebaa o nia soukohp, ge mai nia helekai a God. Di tonu deenei la gu haga modongoohia gi nia henua llauehe huogodoo, bolo huogodoo gi hagadonu gi daudalia.
27 Gidaadou gi hagaamuina a God, go Mee hua modogoia e kabemee, ono madamada mai i Jesus Christ gii hana hua beelaa. Amen.

*16.3: Nnegau 18.2

*16.13: Mark 15.21

*16.21: Nnegau 16.1

*16.23: Nnegau 19.29; 1 Corinthians 1.14; 2 Timothy 4.20