2
Au di akai lodo henua o Sharon,
di akai o lodo di gowaa mehanga gonduu.
Taane
Dogu aloho ma ga i baahi nia ahina,
le e hai gadoo be taladala i baahi nia laagau duduia.
Di ahina
Dogu aloho i mehanga nia daane ala i golo
le e hai gadoo be di laagau aabele
i mehanga nia laagau lodo geinga.
Au e hiihai e nohonoho i lala dono malu,
gei ono huwa e maangala i lodo dogu ngudu.
Mee guu lahi au gi dono ruum hai hagamiami,
gaa hudi tagallebe o di aloho gi ogu nua.
Haga maaloo aga au gi nia golee ‘raisin’,
ga haangai au gi nia aabele bolo gii hai ogu mahi,
i di au gu bagege i lodo dogu aloho.
Di lima dau ihala o maa i lala dogu libogo,
di lima dau donu o maa e haga daledale au.
Nia ahina o Jerusalem, heia di godou hagababa mai gi di au,
doange mai gi di au i di ingoo o nia ee ala e llele huoloo mo nia manu ‘gazelle’
bolo goodou hagalee hagadeaadee di mau aloho.
Di lua daahili
Di ahina
Au e longono di lee o dogu aloho.
Mee e lele mai i tomo nia gonduu e hoiaa mai gi di au.
Dogu aloho le e hai gadoo be di manu ‘gazelle’,
gadoo be di ee daane digi madua.
Mee e duu i baahi di abaaba e haganuunuu laa lodo di bontai dulii,
e daumada laa lodo di ‘screen’ gi lodo di ruum.


Di ee daane
10 Dogu aloho e leelee mai gi di au.
Taane
Hanimoi laa, dogu aloho, hanimoi i ogu muli.
11 Di madagoaa magalillili la gu doo gi daha.
Nia uwa gu hagalee doo.
12 Nia akai gu moholoholo i lodo henua.
Guu dae mai di madagoaa dadaahili:
taahili o nia mwuroi la gu longono mai i nia gowaa maalama.
13 Nia huwa ‘fig’ gu daamada gaa lleu.
Di ahiaalangi guu kala i di hauiha akai o nia laagau waini.
Hanimoi laa gi di au, dogu aloho, hanimoi i ogu muli.
14 Goe e hai gadoo be di mwuroi dela e balabala hagammuni
i lodo nia bongoo hadugalaa.
Au e hiihai e mmada gi o hadumada humalia,
ge e hagalongo gi doo lee humalia.
 
15 Gumidia nia manu ‘fox’ lodo geinga ala lligi gi dee lloomoi
e hunahuna tau hadagee waini dela e tomo.
Di ahina
16 Dogu aloho la di mee ni aagu, gei au di mee ni mee.
Mee e haangai ana siibi i mehanga nia daladala,
17 gaa dae loo gi di angiangi magalillili o di luada ga iliili mai,
gei di bouli ga ngudu mai ga hagalee.
Hanimoi gi muli go dogu aloho gadoo be di manu ‘gazelle’,
gadoo be tama ee daane i hongo nia gonduu Bether.