6
Di moe o nia waga dauwa e haa
Au guu mmada gi di moe labelaa. Tolongo deenei au ne mmada gi nia waga dauwa hongo henua e haa e ulu mai gi daha mo mehanga nia gonduu baalanga mmee e lua. Di waga dauwa matagidagi e hudi go nia hoodo mmee, di lua waga dauwa e hudi go nia hoodo luuli,* Hagagida 6.4,5 togodolu waga dauwa e hudi go nia hoodo kene, di haa waga dauwa e hudi go nia hoodo habuihabula.* Hagagida 6.2 Au ga heeu gi tangada di langi, “Meenei, nia waga dauwa aanei la ono hadinga bolo aha?”
Mee ga helekai gi dagu heeu, “Aanei la nia madangi e haa nogo lloomoi hua i baahi o di Tagi o henuailala hagatau.”* Hagagida 7.1
Di waga dauwa dela e hudi go nia hoodo luuli le e hana gi ngeia gi Babylonia, nia hoodo kene e hula gi dai, gei nia hoodo habuihabula e hula gi lodo henua gi baahi ngaaga. Di madagoaa nia hoodo habuihabula ne lloomoi gi daha, digaula nogo dee baba di hula e hagadina henuailala. Tangada di langi ga helekai, “Hula hagadinaina henuailala!” gei digaula gaa hula. Gei tangada di langi gaa wolo mai gi di au, “Nia hoodo ala ne hula gi ngeia gi Babylonia guu dugu di hagawelewele o Dimaadua.”
Nnelekai e wanga di hau king gi hongo di libogo Joshua
Dimaadua gu gaamai nia helekai aanei. 10 Mee ne helekai, “Kaina nia kisakis ala ne gaamai go Heldai, Tobijah, mo Jedaiah, hula hagalimalima gi di hale o Josiah tama daane a Zephaniah. Nia daane huogodoo aanei la ne lloomoi gi daha mo di nadau noho i lodo tenua go Babylonia. 11 Heia di hau king gi nia silber mono goolo ala ne wanga gi digaula, wanga ina gi hongo di libogo o tagi hai mee dabu go Joshua, tama daane a Jehozadak. 12 Hagi anga ina gi mee bolo Dimaadua di Gowaa Aamua e helekai, ‘Taane dela e hagaingoo bolo “Di Manga” ga humalia ang gi deia i di gowaa dela iei mee, ga haga hoou di Hale Daumaha Dimaadua.* Jeremiah 23.5; 33.15; Zechariah 3.8 13 Go mee dela gaa hau di maa gaa kae di hagalaamua o di king, gaa dagi ana daangada. Tangada hai mee dabu ga i golo i baahi dono lohongo king, gei meemaa ga ngalua ngaadahi i di aumaalia mo di buni.’ 14 Di hau king gaa hai di hagalangahia i lodo di Hale Daumaha Dimaadua e hagalaamua Heldai, Tobijah, Jedaiah, mo Josiah.”
15 Nia daane ala e noho hagamogowaa ga lloomoi ga hagamaamaa e hau di Hale Daumaha a Dimaadua. Di madagoaa di maa ma gaa lawa di haga hoou, goodou ga iloo bolo Dimaadua di Gowaa Aamua ne hagau mai au gi goodou. Di mee deenei gaa gila hagatau maa goodou ga daudali gii tugi nia helekai a Dimaadua di godou God.

*6.2: Hagagida 6.4,5

*6.3: Hagagida 6.2

*6.5: Hagagida 7.1

*6.12: Jeremiah 23.5; 33.15; Zechariah 3.8