21
21:1-14 Iesu Nunda Ambo Jimbi 7 Aikena Isagha Etiri Gosuseri.
Ainda amboda, Iesu namanekena sekago uvu da teria irira, javo Taibirias (o mokogo mo, namonde uvu da teria javo Galilee seraera), aminda isagha etiri gosuseri. Amo, emingusira. Simon Peter, Thomas (o Didymus seraera), Nathanael (amo reighi Keina, Frovensi Galilee aminda irira, ainda genembo eniri), Zebedee da sasingu etoto naká (Amo namane koroghaeri.), namanenda kokomana etoto ainde dabade iriari. Simon Peter eredo eminge sisira, “Na vose ya oka bambarena.” Aminge setiri, namane isambu siseri, “Avori, namonde isambu yaore!” Aminge sedo, namane vosera ghakada+ vosedo, voto fugutero sifo atutusira ava, eniko jo baeri. Sifo atutiri, Iesu fira uvu da teria ainda betuda fefetusira. Avata namane nu buniseri. Aminda fetirise, eminge sisira, “Gigimasa, ne oka eni bevu?” aminge setiri, namane siseri, “Tefo, eniko jo baeri!”
Aminge setero, nu namanekena sisira, “Nenda voto voyuva gimandukena fugevu vosari oka barido baove!” aminge setiri, namane barido oka digariá jokáda edo, jumbari buniseri. Amingusera ava gi kasama edo, Iesu nunda ambo jimbi dubo budo ghusira* John nu geka “...Iesu nunda ambo jimbi dubo budo ghusira...” evia gefusira amo, Baiboro (Bible) kasama kakato erekotera, John nu tofo mandi numoá ijuguse, geka evia gefusira. aimi, Peter kena sisira, “Omo Bajariri!” setiri ningido, Peter nunda tamo asugari ava asugedo, Iesu kena yari dae sedo, uvuda jorughe vosedo numokena isira. (Nunda tamo asugari bu asugusira setena ainda beká mo: nu oka bambari dae sedo, nunda tamo asugari kosughe fitiri irisira, ava bu asugusira.) Namane mendeni voyuva jumbu vitéra ghonesada vivituseri. Namane jo soka iraeri, betuda ghedo 100 mita (metres) aminga ava vitera ghonesada vivituseri. Namane ghaka+ darido, vivituse gosusera amo, Iesu nu farava dengesida fitido, avaraka usedo oka ingutiri gosuseri. 10 Gosero, Iesu namanekena sisira, “Oka bambeva ava, mendeni budo fuvu!”
11 Aminge setiri, Simon Peter jovereghe vosira ghakada+ vitido, sonembedo voyuva jumbu viti fera ghonesada ifarata useri. Ainda jokáda, oka babai a digari ambariá, isambu 153 ava bariseri. Oka digari, avata voyuva jo bejaeri. 12 Iesu namanekena sisira, “Fuvu, bayau mindove!” aminge setiri, namane oju use, nu mavejori, ava jo se ningae useri. Ainda beká mo: namane kasama useri, nu namanenda Bajariri. 13 Iesu ira, farava ava budo namanekena ghasisira. Kotugo oka budo, ari daba ava usira.
14 Iesu giti ambarida ghe jebuge erorusira, ainda amboda umbu etoto naká fira namanekena isagha etiri gosuseri. O sifo aminda amingusira, ainde dabade fira umbu etodaba naká usira.
21:15-23 Iesu Peter Nengae John Ghaekena Geka Evia Sisira.
15 Namane bayau mindero dadabetiri ainda amboda, Iesu Simon Peter kena sisira, “Simon, John da mandi, nimokena resena. Ni na dubo bu gogoghomberaesa, ai, roera a evetu genembo evia dubo buraesa?” aminge setiri, Simon numokena minonda sisira, “Ai, Bajari, redae resesi? Na ni dubo buraena amo, ni kasama eresa.” aminge setiri, Iesu sisira, “Nanda sifi (sheep) da mandi sasingu ava, kaifa aso dae resena.” 16 Aminge sedo, sekago ategi usira, “Simon, ni na dubo buraesa, ai?” aminge setiri, Simon sisira, “Ai, Bajari, redae resesi? Ni dubo buraena amo, ni kasama eresa.” aminge sisira. Setiri, Iesu numokena sisira, “Nanda sifi ava kaifa aso dae resena.” 17 Aminge sedo, giti umbu etoto naká sisira amo, sekago kau daba ava ategi usira, “Simon, ni na dubo buraesa, ai?” sekago aminge sisira. Setiri, umbu isambu etodaba naká kau daba ava ategi usira, aindae Peter dubo mema use sisira, “Bajari, ni roera isasambu kasama eraesa. Na ni dubo buraena amo, ni kasama eresa.”
Aminge setiri, Iesu numokena sisira, “Nanda sifi ava kaifa aso dae resena. 18 Na nimokena geka beká resena. Ni giti gimasada iriasa amo, ni eredo gogho edo, reda yari kotedo ghusesa amo, aminda ya foa ghedo ghusesi. O ni embako aresa amo, evetu genembo mendeni nimokena foa buvoro, ni ungo siregaso bundedo, vasa ni imboe aresa aminda, bu yarera.” 19 (Iesu aminge sise, Peter nu nange nange ambududuruse, God da javo jighari erarira, ava ijugusira.) Ainda amboda, Iesu Peter kena sisira, “Nanda amboda amboda fu!”
20 Setiri, Peter jovereghedo, fuge gukakena gosusira amo, Iesu da ambo jimbi eni Iesu nune dubo budo ghusira, John nu geka “...Iesu nunda ambo jimbi eni Iesu nune dubo budo ghusira...” evia gefusira amo, Baiboro (Bible) kasama kakato erekotera, John nu tofo mandi numoá ijuguse, geka evia gefusira. a kotugo mave bayau rise baghedo ira, Iesu kena nu mave aito arira aindae ategi usira, ava gosusira. 21 Peter fuge nu gido, eminge sisira, “Bajari, seteso ningeni. Kotugo, genembo emo nange ambari?” 22 Aminge setiri, Iesu numokena sisira, “Amo erá koteose! Nane saono irari, na jovereghe furarena amo, nanda sariri. Jo ninda iraeri. Ni taká nanda amboda amboda furaso dae resena.” 23 Iesu aminge sisira, ainda bino ava ivegedo isira, nunda dorevarekena. Amo, genemboá jo ambae aetira ava tumonduseri. Avata kotugo, “Nu jo ambae irarira,” ava Iesu jo saeri. Iesu eminge sisira, “Amo erá koteose! Nane saono irari, na jovereghe furarena amo, nanda sariri. Jo ninda iraeri,” Iesu Peter kena geka aminge sisira.
21:24-25 Geka Da Tano Eviri.
24 Avori, geka Iesu Peter kena sisira amo, nandae sise sisira. Nane geka sise eregefena emo, namane kasama erera, geka bekári.
25 Avori, Iesu tano a ari mendeni mendeni usira amo, na jo gembaeri. O namonde nunda ari ava isasambu gembaetera amo, avose resena, enda emo bukuimi ganjibaeti.
Avori, nanda geka tano eviri.

*21:7: John nu geka “...Iesu nunda ambo jimbi dubo budo ghusira...” evia gefusira amo, Baiboro (Bible) kasama kakato erekotera, John nu tofo mandi numoá ijuguse, geka evia gefusira.

21:20: John nu geka “...Iesu nunda ambo jimbi eni Iesu nune dubo budo ghusira...” evia gefusira amo, Baiboro (Bible) kasama kakato erekotera, John nu tofo mandi numoá ijuguse, geka evia gefusira.