John
di ouresi bura
Ago di ini adina
John di ouresi bura di ago di ini adina bi remanu: Ini bura vegedi vene mina niegira redo. Sei ma ini Mida Iesu Keriso sa vakoi auta regasa ameyaganedi, ma ofa ofa oteimana vegu regedi, mina yaku ini auta rena moi no rigo baebu. Mina oteimana ago bi mokena yokoi fafau, goina bi vegu no bi mina kono tora noibanuri ogau nidedi, mina resi Iesu, Sei di Mida, bi rama iniye bi amiye di roaita nufa de. Mina oteimana vene yaku niyadi, bi moi vegu regika, bi mina kono tora noibanu di vegu de mokebigedi; ka niyadi bi mokena buni rena ma asiyaka uka mana, bi moi vegu rena rofu di buni yokoi de.
Mina bura reyo amiye bi mina oteimana ago rofu ruda resi niyo, bi Iesu Keriso bi rama amiye iniye di roaita nufa, ma ni vabara riyo, kaere yaku Iesu Keriso rofu mokena vari gira aesi Sei rofu uka mago, bi iniye iniye uka mabiyagane.
Beika sina ideri
Ago di ini adina 1.1–4
Vabara ma mukuna 1.5—2.29
Sei di Mida ma Satani di mida 3.1–24
Ago rama ma moi forovai rena ago 4.1–6
Uka mana di moimai 4.7–21
Mokena vari gira aena di buni 5.1–21
1
Vegu amena di ago
Mina amiye, kaere bi vegu di ago, ini adinari gutuna amegamo, mina ya vene rofu moi ogau rigifa. Uni anema dudu neidesi uni nemoko dudu veyafa. Sena vesi uni vana dudu ka avaka moiyafa. Jn 1.1 Mina vegu di ago moi ogau riyori, bi veyafa, ye mina ago ninegau resi toga toga ameibobina vegu ya niogau resifa, kaere bi Baba gutuna deyo ma una rofu moi ogau riyo. Jn 1.14 Beika vesi neideyafa, mina ka ya niogau resifa, ye ya ka unasa auta reyagane. Ma uni auta rena bi Baba ma ini Mida Iesu Keriso sa. Mina bura resifari uni* uni; bura bedakai yi nufa. ada rena bi rei vau reyainedi dada.
Sei bi vabara
Gua beika ago ina rofu neideyafa ma ya rofu niogau resifa bi yomini: Sei bi vabara, ma mukuna yokoi inasa bi de. Una yaku nisifa, una bi inasa auta resifa vonisi, idu mukunari nana rei disifa, bi ofa nisi ago rama dudu de amesifa. Idu ina bi vabarari amedo kana, ka vabarari amesifa vonisi—makai uniye uniye auta resifa, ma ini Mida Iesu di dava yaku uni vegu no tau noibanu rofu, una moi ruaka rido.
Una yaku nisifa bi vegu no de vonisi, bi uniye eru resifa, ma ago rama bi unasa de. Ye uni vegu no niogau resifa vonisi, bi uni vegu no koite makusi uni mokena rorobo de, mina moi ruaka rina vegu rama ma rorobo rego. 10 Una yaku nisifa bi vegu no de reyafa vonisi, bi Sei moi ofa ofa amiye kana aesifa, ma ini ago bi unasa de.

1:1: Jn 1.1

1:2: Jn 1.14

*1:4: uni; bura bedakai yi nufa.