Bura
Hebrew vene
rofu
Ago di ini adina
Mina Bura Hebrew vene rofu ekalesia vene bedakai rofu bura reyo. Mina vene bi tourage regamadi, ye ini mokena vari gira aena atafu boiyo regedi. Bura reyo amiye yaku ina vene di mokena vari gira aena egira regi, Iesu Keriso bi Sei di rama niogau rina amiye oteimaro. Makai regamori, ago rama regodenu oteimai mona reyo: ouresi bi Iesu bi toga toga ameibobina Sei di Mida, kaere ini esika esika moina dudu ini Baba di ago neidei mona rena rama diba niyo. Sei di Mida kana, Iesu yaku senagi uka ago di medari, Sei di ago niyadi vene ma Sei di naivo naivo vima ka Moses ina kaya ina tau vakoi ebu reyo. Ago remanu ere bi Sei ina kaya toga toga ameibobina Sei ma amiye utari naivo amiye Iesu rofu, fafau niyo, kaere bi senagi uka ago di medari Sei ma amiye utari naivo vene ebu reyo. Ago regodenu ere bi mokena vari gira aego amiye bi Iesu dudu vegu no, ori rena ma muyena gutuna moi vegu rigo; ye Iesu, Sei ma amiye utari naivo amiye tora kana, moi vegu rina rama maro. Senagi Hebrew vene Sei rofu mokei tora reyadi vegu ma vibani ori sisika rena bi Iesu di moi vegu rina vegu di keika keika maka oteimagamadi.
Israel vene di senagi aufakai di mokena vari gira aeyadi vegu oteimagasa (koro 11 ideri) bura reyo amiye, ini bura vededi vene rofu niguba reyo, bi ini mokena vari gira aenari ameyaganedi. Resi koro 12 ideri, bi niguba reyo bi metonari ini nemoko Iesu vegi maka dudu toga vegu rama reyaganedi. Ka niyo esika esika moinari are rei gira reyaganedi. Ago di metona bi nineu rena ma ago gira mana ago mini.
Beika sina ideri
Ago di adina: Keriso bi Sei di moi ogau rina ago tau 1.1–3
Keriso yaku Sei di naivo naivo vima ebu reyo 1.4—2.18
Keriso yaku Moses ma Joshua ebu reyo 3.1—4.13
Keriso yaku Sei ma amiye utari naivo vene tau ebu reyo 4.14—7.28
Keriso di uka ago ruaka yaku senagi uka ago ebu reyo 8.1—9.22
Keriso yaku ori sisika rena tau ebu reyo 9.23—10.39
Mokena vari gira aena bi isivaga iniye iniye 11.1—12.29
Sei moi ada rena 13.1–19
Metona usa usa nina ago 13.20–21
Metona ago 13.22–25
1
Sei di ago ini Mida dudu
Senagi senagi, uru tau gaderi ma ida tau dudu, Sei yaku ini ago niyadi vene dudu uni aufakai rofu ini ago niyo, ye gua ari metonari, bi ini Mida dudu una rofu ago niyo. Ini Mida beika baika tau fafau rau resi ina dudu, ka kono ma oma di beika baika tau riyo. Ina yaku Sei di vabara kikisi Sei iniye ogau nisi ini ago vava dudu beika baika tau vakoi moi gira redo. Uni* Uni; bura bedakai Ina kaya uni... nufa. vegu no koitesi bi omari Odoro iniye amiye di vana rama eta rofu ameinu reyo.
Sei di Mida di buni tora iniye
Ye ina bi makai dudu naivo naivo vima rofu bi isivaga iniye; ini roka Sei yaku maro bi isivaga iniye ina vene di kana de dada. Adina Sei yaku ini naivo naivo vima bedakai rofu toga de niyo: 2 Sam 7.14; 1 Chr 17.13; Ps 2.7
“Ya bi nai Mida;
na bi gua yi Baba niyaka.”
O dudusa de niyo,
“Na bi ini Baba nigida,
ma ina bi nai Mida nigo.”
Ma dudusa, Sei yaku ini ourena Mida mina konori moi soka regasa yomakai niyo:
“Sei di naivo naivo vima tau nivakeyagane.”
Resi ini naivo naivo vima fafau yomakai niyo, Ps 104.4
“Ini naivo naivo vima bi aura kana risi
ini naivo rededi vene bi ita fairo kana rido.”
Idu ini Mida fafau yomakai niyo: Ps 45.6–7
“Sei, yi ourefeidena amena fata toga toga ameibobigo!
Yi yi; bura bedakai ini nufa. mokena rorobo dudu ourefeidenari, mina bi yi ourefeidena amena sana di vava.
Ya bi mokena rorobo uka masi amiye uka esika mana gubuyo regamo.
Mina dada Sei, yi Sei, ada rena di diga ada rena di diga: Mina ago ini adina bi Keriso fafau Anua ago di nirorotari rena sina ideri baku re. Mina bi kini ini vava manari bi ada rena medari regamo.
ya fafau rausi reyo,
yi asiyaka kana de.”
10 Ka niyo: Ps 102.25–27
“Varika amiye, ini adinari gutuna ya kono di gado aesi
yi vana dudu oma riyo.
11 Tutumui digedi, idu ya ameibobigiya;
varuka kana kori nigedi.
12 Bou varuka doba kana firo rigiya,
ma varuka kana moi idana rigo.
Idu ya bi moi idana de rigiya,
ma yi lagani toga koina de nigedi.”
13 Kamini Sei ini naivo naivo vima yokoi rofu toga yomakai de niyo: Ps 110.1
“Nai vana rama eta rofu ameinu re
bogo na yaku yi tuma vene
yi yuka aena sana kana rigida mamo.”
14 Ye ina bi naivo naivo vima, kaere bi moi vegu rina vegu moigedi vene dada naivo regi moi feideyo.

*1:3: Uni; bura bedakai Ina kaya uni... nufa.

1:5: 2 Sam 7.14; 1 Chr 17.13; Ps 2.7

1:7: Ps 104.4

1:8: Ps 45.6–7

1:8: yi; bura bedakai ini nufa.

1:9: ada rena di diga: Mina ago ini adina bi Keriso fafau Anua ago di nirorotari rena sina ideri baku re. Mina bi kini ini vava manari bi ada rena medari regamo.

1:10: Ps 102.25–27

1:13: Ps 110.1