James
di bura
Ago di ini adina
James di bura bi ari neinei di ni mama ago bedakai. Bi “Sei di vene tau gade kaere bi kono tora noibanuri rerevaida niyadi” rofu bura reyo. Bura reyo amiye yaku ago bouna bouna bura reyo; bi ekalesia amiye di mokena ma vegu rena di mokena vabara ma oteimana ago nufa. Ini ago bouna bi tau gade: gugura tau nufa o beika yokoi de nufa, uka maina rena, vegu buni, amiye idana ya kana de ina rofu gubuyo rena, mokena vari gira aesi vegu rena, afiye di vegu, mokena vabara, kayamo rena, matuka ma ave nina, amiye bouna emana, ni-ika rena, toro rena ma usa nina.
Bura rena di ago tora bi ekalesia vene di veguri, mokena vari gira aesi vegu buni reyaganedi.
Beika sina ideri
Ago di ini adina 1.1
Mokena vari gira aena ma mokena vabara 1.2–8
Beika yokoi de nufa ma gugura tau nufa 1.9–11
Ebene rena ma uka maina regika nivena 1.12–18
Ago neidesi vegu buni rena 1.19–27
Amiye idana ya kana de vegu no rofu rena di ago gira 2.1–13
Mokena vari gira aena ma moimai rena 2.14–26
Ekalesia amiye ma ini afiye 3.1–18
Ekalesia amiye ma kono tora noibanu di vegu 4.1—5.6
Toro rena ma usa usa nina 5.7–20
1
Mina bi na James rofu, Sei ma Varika amiye Iesu Keriso di moimai rei tavoi reida amiye: Mt 13.55; Mk 6.3; Acts 15.13; Gal 1.19
Ya Israel di rubu 12 vene* Israel di rubu 12 vene: Mina bi Sei di vene tau. kaere kono tora noibanuri rerevaida niyadi, ya rofu yuata nifeideida.
Mokena vari gira aena ma mokena vabara
Nai usika ourena, ida bouna bouna dudu ebene regori, bi ada rena dudu maka mokefo, adina bi ya ya diba, mina mokena vari gira aena di ebene rena bi are rei gira rena vegu moi evata rido. Ye mina are rei gira rena vegu bi ini moimai moi koina reyainedi, ye moi rorobo iniye resi vegu buni tau noibanu nufa tora niyainedi. Idu yi fogori amiye bi mokena vabara nufa de vonisi, Sei rofu usa niyagadu, kaere bi amiye tau noibanu emana de dudu rau resi ina mago. Idu usa nigori, bi mokena vari gira aena dudu reyaine ma mokena remanu dudu bi de, adina bi kaere mokena remanu nufa, bi davara tafo redo, aura redori, ufu rei bodo ma baedo kana redo. Adina mina amiye bi ga mokeyaine ina bi Varika amiye rofu beika yokoi moigo; ina bi mokena remanu amiye, ini beika tau redori bi tabe tabe redo.
Beika yokoi nufa de ma gugura tau gade nufa
Ye gugura keika ekalesia amiye kaere moi odoro rido, bi ni-ika reyaine, 10 idu kaere gugura fare tau amiye bi iniye moi nego egonari ni-ika reyaine, adina oruma di farofaro kana tarei digo. Is 40.6–7 11 Adina meda yaku ini vaido vava dudu dadigori, oruma bi tarego; ini farofaro yaregedi ma ini buni bi koina nigo. Mina kana ida dudu, gugura fare tau amiye ini gokai beika moimai tora tora regori, ka ina bi tarei digo.
Ebene rena ma uka maina regika nivena
12 Kaere amiye ebene renari udiko redo bi ada rego, adina bi ebene renari, are rei gira regasa toga ameibobina vegu di obini moigo; mina bi Sei yaku ina rofu uka madedi vene nitore reyo. 13 Mina resi amiye yokoi ini uka maina regori, bi ga niyaine, “Sei yaku nai uka maina regika nivedo.” Adina amiye yokoi yaku vegu no dudu, Sei di uka maina regika nivena anua redo ma Sei ka amiye yokoi ini uka maina regika nivena de redo. 14 Idu amiye neinei di ura yaku moi rutu rei gaima rega ebu regasa ini uka maina regika nivego. 15 Kamini mina ura yaku rivo nina kana nigasa vegu no evata rigo, ma mina vegu no bi tora iniye nigori, bi muyena evata rigo.
16 Nai uka maida usika ourena, ofa mokena yokoi ga moiyagane! 17 Beika baika neinei bi buni ma rorobo maro bi odoro gutuna dedo, mina bi vabara di Baba gutuna, kaere agubo de kana, ini mokena moi kero de redo. 18 Ini ura dada, ago rama iniye dudu una odiyo, ye ini beika baika riyo di ourena yabo meko kana una vareyagadu.
Neidesi rena
19 Nai uka maida usika ourena, yomina mokei mona refo: yomina mokei mona refo; bura bedakai mina ago nufa de. Ye gua amiye neinei evade neidesi kimo kimo dudu ago nisi gubuyo ka makai dudu reyaine. 20 Adina amiye di gubuyo bi Sei di mokena rorobo di vegu de moi baedo. 21 Mina dada beika kino tau ma vegu no iniye tau vata baeyadi, mina makusi ave nina dudu mina varido ago moifa; mina ago yaku yi uka moi vegu rigo.
22 Mina ago maka ga neidefa; makai regediri, bi ya kaya eru rededi, idu mina ago refa. 23 Adina kaere amiye yaku mina ago maka neidesi de redo vonisi, bi amiye kaere ini seira iniye garasi vei mona redo kana. 24 Adina ini seira vesi yakusi digo, resi bi evade ini ne uruma gokai kana bi toto nigo. 25 Idu kaere amiye mina erufuna ago gira rorobo vei ufatesi ini vegu toga rego vonisi, bi buni tora gade moigo; ina bi ago neidesi toto nina de redo amiye, idu ini vegu redo amiye dada.
26 Kaere amiye iniye Bura bedakai ka yi fogori nufa. ini mokenari ina bi ekalesia amiye buni, ma ini afiye bi nari de rego, ma ini uka di mokena moi eru rego vonisi, ini ekalesia di vegu bi ini buni yokoi de. 27 Idu ekalesia di vegu ruaka ma kino de uni Baba Sei di nemokori bi yomini: neuka vene ma obu ini esika esikari nari resi mina kono tora di vegu kino fafau iniye moi gaima rigo.

1:1: Mt 13.55; Mk 6.3; Acts 15.13; Gal 1.19

*1:1: Israel di rubu 12 vene: Mina bi Sei di vene tau.

1:10: Is 40.6–7

1:19: yomina mokei mona refo; bura bedakai mina ago nufa de.

1:26: Bura bedakai ka yi fogori nufa.