Jude
di bura
Ago di ini adina
Mina bura bi Jude rofu ofa ofa oteimadedi vene, kaere bi mokena vari gira aededi vo nidedi, mina nidiba regika bura reyo. Mina sina tumu bi 2 Peter di ago kana. Ina bi ini bura vegedi vene egira regika, “ye Sei yaku ini vene mokena vari gira aena uru yokoi maka maro, ye mina moi gira reyaganedi.”
Beika sina ideri
Ago di ini adina 1–2
Vegu no ma ofa ago oteimadedi vene 3–16
Yi mokena vari gira aenari are rei gira refa 17–23
Sei bi nibuni renadi 24–25
1
Mina bura bi na Jude, kaere bi Iesu Keriso di moimai rei tavoi reida amiye ma James di dubuini gutuna — Mt 13.55; Mk 6.3
Mina bi Sei raka niyo vene rofu, ma kaere Baba Sei uka mado* uka mado; bura bedakai moi kikifa redo nufa. ma Iesu Keriso nari redo.
Iriyeduka, uka amuta ma uka mana bi ya rofu boi tora niyaine.
Ofa ofa ago oteimadedi vene
Nai uka maida vene, na bi nai mokena tora noibanu dudu, una moi vegu rina sina vakoi resifa, mina ya rofu bura reida. Ye nai mokena bi ya rofu bura resi ya egira regida, ye mokena vari gira aena di ruda reyagane, mina bi Sei yaku uru yokoi maka ini vene maro. Adina be vene yaku yi rafuri, sui ida dudu sena baeyadi. Mina vene bi ini obini moiyadi, mina bi sena bura reyadi. Ina bi Sei di vegu kana de rededi, kaere bi uni Sei di buni tora gade di sina moi idana risi vava maradi, vegu no resi Iesu Keriso uni ourefeidena Amiye tora yokoi maka ma Varika amiye Bura bedakai ka Sei nufa. mina nisui reyadi.
Ya mina ago bi sena diba niyadi, mina resi nai ura bi dudusa ya nigida. Varika amiye Varika amiye; bura bedakai Iesu, nufa. Mina bi Greek agori, idu Hebrew agori bi Joshua. yaku ini vene Egypt gaganiri gutuna moi vegu risi yakuyo. Idu, kaere ina rofu mokena vari gira de aeyadi, bi gabi ukero vau reyo. Ex 12.51; Num 14.29–30 Ma naivo naivo vima be, kaere bi ini moimai di vava moi gira de reyadi bi ini yava fereyadi. Ye bi toga toga amebigo seini aesi mukunari fereyo, ye kota rego meda tora nari reyaganedi. Mina kana, Sodom ma Gomorrah ma ini adinari taoni ka koa resi roaita di vegu idana idana reyadi. Mina vene yaku toga toga vaido ita moka di esika esika moina mina amiye tau noibanu nioteimadedi kana. Gen 19.1–24
Mina ida kana, mina yaduka vededi vene yaku iniye ini roaita moi no risi ourefeidena vene fufuta masi oma ideri amededi vene nifafana rededi. Idu Michael, naivo naivo vima tora iniye, Bodakasa kayamo reyadi, kaere yaku Moses di roaita moigo mina. Mina medari, Michael iniye yaku Satani nifafana de reyo. Idu yomakai maka niyo, “Varika amiye yaku ini kaunava ya mago!” Deut 34.6; Dan 10.13, 21; 12.1; Zech 3.2; Rev 12.7 10 Idu, mina vene bi beika baika tau toto, bi mina rofu nifafana rededi. Ina vene bi tuma dona nadina di mokena kana, mina beika baika diba niyadi ini amutenari, mina yaku ina vene moi no rido. 11 Iriyeduka iniye ina vene rofu! Adina bi Cain di ida moisi Balaam di no reyo ida kana, fore baku regi evade maka reyadi. Resi Korah§ Korah: Ina yaku Moses ma Aaron di ourefeidena rofu ruda reyo. Sei gubuyo iniye resi kono moi eboka reyo ma Korah ini usi dina venesa iriyo (Num 16.1–35 baku re). yaku Moses di ago obe reyo kana, ina ka makai resi muyeyadi. Gen 4.3–8; Num 22.1–35 12 Mina vene bi ekalesia vene di irakunari naguma kana, maena de iruku irigedi; iniye maka dogo rededi. Ina bi miya de redo seuya kana, aura yaku ufu redo. Bi yabo kakari meko varena de, ye muyena iniye reyainedi darusa yai rei makudedi kana. 13 Ina vene bi davara di ureure kana, ini maena bi davara di kabudo kana forafora rei baedo; bi yaveru kana, adina Sei yaku toga toga amebigo mukuna girigiri sana ferei maro.
14 Enoch, Adam gutuna ini tutubena bi 7; ina yaku sena dobau mina vene dada niyo, “Neidefo, Varika amiye bi ini akeke vene tau gade gadesa dego, Gen 5.18, 21–24 15 ina vene tau kota resi vegu no rededi vene tau di vegu no tau niogau rego, mina kaere bi ini vegu no ida idari regamadi, ma ina yaku kiraini ago toe tau ina rofu nigamadi mina!”
16 Mina vene bi ago mumugu vene, goidu no be regedi maina vene; ina bi ini mokena tari rei didedi vene; iniye ini roka moi odoro vene, ma idana di roka moi odoro riyagane iniye di buni dada.
Ago gira ma ni mama rena ago
17 Idu, ya uka maida asiyaka, va mokefo, beika uni Varika amiye Iesu Keriso di nifeidena vene sena niyadi mina. 18 Ina ya rofu niyadi bi, “Ari tumu nibigori, ninika nina vene kaere bi iniye di ini mokena no mina tari rei dibigedi.” 2 Pet 3.3 19 Mina vene yaku utama ya okugedi, kaere bi ini amutenari ma Vima kikifa de mina tari rebigedi. 20 Idu ya vene, nai uka maida asiyaka, ya kaya yi akeke mokena vari gira aena, mina fafau are rei gira resi Vima kikifa nufa usa usa nibifa. 21 Sei di uka mana fafau, are rei gira resi uni Varika amiye Iesu Keriso di iriyeduka nari refa, mina yaku toga toga ameibobina vegu rofu ya moi bogo.
22 Kaere mokena remanu moibigedi vene rofu bi iriyeduka rebifa; 23 Be vene** Bura bedakai ka ori dudu nufa. mina ita moka gutuna moi vegu rifa; be rofu bi ori dudu iriyeduka refa; iniye di varuka roaita di ura kino nufa, mina ka gubuyo refa.
Sei nivakena di usa usa nina
24 Vabara ina rofu nigo, kaere yaku keto renari ya†† ya; bura bedakai ina vene nufa. moi are rego ma ada tora gade dudu, ini vabara iniye di budari, goina bi yi no yokoi de minari ya aego. 25 Ini adinari gutuna ma gua ma toga bi vabara, roka tora odoro iniye, ma vava Iesu Keriso uni Varika amiye dudu bi uni Sei, uni moi vegu rina amiye yokoi maka rofu toga toga ameibobigo! Rama.

1:1: Mt 13.55; Mk 6.3

*1:1: uka mado; bura bedakai moi kikifa redo nufa.

1:4: Bura bedakai ka Sei nufa.

1:5: Varika amiye; bura bedakai Iesu, nufa. Mina bi Greek agori, idu Hebrew agori bi Joshua.

1:5: Ex 12.51; Num 14.29–30

1:7: Gen 19.1–24

1:9: Deut 34.6; Dan 10.13, 21; 12.1; Zech 3.2; Rev 12.7

§1:11: Korah: Ina yaku Moses ma Aaron di ourefeidena rofu ruda reyo. Sei gubuyo iniye resi kono moi eboka reyo ma Korah ini usi dina venesa iriyo (Num 16.1–35 baku re).

1:11: Gen 4.3–8; Num 22.1–35

1:14: Gen 5.18, 21–24

1:18: 2 Pet 3.3

**1:23: Bura bedakai ka ori dudu nufa.

††1:24: ya; bura bedakai ina vene nufa.