Yang ona na Sorat ni Paulus adto sang Jamaa sang Banwa ng
Tisalonika
Pagpakatigam makapantag sini na Sorat
Yang Tisalonika sambok na syodad sang probinsya ng Makidoniya na banwa ng mga Grik. Sabap sang pagosiyat ni Paulus yamatokod yang jamaa Almasihin sidto na syodad. Awgaid madaig yang mga Yahodi na yagapakasikot kanilan. Sabap sinyan yagasorat si Paulus adto kanilan antak pakatigsunun nan yang pangatayan nilan.
Ansini na sorat tyotobag nan yang mga osip nilan makapantag sang mga kalomonan na yamatay da aw makapantag sang pagbarik ni Isa Almasi. Tyotowadaan oman nan silan na padayonon nilan yang madyaw na mga inang nilan sarta yagatagad silan sang pagbarik ni Isa Almasi.
1
Pagsalam
Ako yani si Paulus na yagasorat kamayo upud kang Silas aw si Timotiyo. Yagasalam kami kamayo na mga jamaa adto sang Tisalonika na kamo yang sakop ng Tohan na kanatun Ama aw sakop oman ni Isa Almasi na kanatun Tagallang.
Pangayoon ko sang Tohan na amadawat mayo yang kadyawan aw kalinaw sikun kanan.
Yang Pagpanginsokor ni Paulus
Dakowa yang panginsokor nami sang Tohan sabap sang kariko mayo aw yabay kami magdowaa para kamayo. Sang mga pagdowaa nami adto sang Tohan na kanatun Ama, yabay nami kadumduman yang kadyawan na ininang mayo sabap sang pagpangintoo mayo, aw yang pagtabang mayo sang kadaigan sabap sang looy mayo kanilan, aw yang kamayo pagsabar sang kasikotan sabap sang pagsarig mayo na magabarik si Isa Almasi na kanatun Tagallang.
Mga kalomonan nami na kyakalugunan ng Tohan, yamanginsokor oman kami sang Tohan kay kyakatigaman nami na pipili nan kamo antak mainang ng sakop nan. Kay yang Madyaw na Gogodanun na pyapayapat nami kamayo dili ng pyaglaongan gaid kondi yagadan yan ng kabarakat ng Nyawa ng Tohan aw sabap sinyan kyakatigaman natun-mayo na kabunnaan yang pyagaosiyat nami kamayo. Kikita oman mayo yang kanami batasan nang idto pa kami kamayo, aw yang kariko ng ininang nami para sang kamayo kadyawan. Kamo oman, syosonod mayo yang batasan nami kipat sang batasan ni Tagallang Isa. Aw maskin pyapakasikotan kamo sabap sang pagpangintoo mayo, dyadawat mayo yang pyaglaongan ng Tohan na aon kasowat, aw yani na kasowat yatag kamayo ng Nyawa ng Tohan. Agaw, kamo da yang yamainang ng opamaan sang kariko ng mga yamangintoo adto sang probinsya ng Makidoniya aw Akaya. Kay sikun ansan kamayo yamakarimpud yang Madyaw na Gogodanun makapantag kang Tagallang Isa adto sang Makidoniya aw Akaya. Awgaid dili gaid inyan kondi abir wain na banwa yamadungug oman ng mga otaw na yamangintoo da kamo sang Tohan. Agaw, di da kinaanglan na magagogod pa kami sang mga otaw ng makapantag kamayo. Kay silan da mismo yang yagagogod daw monono yang pagdawat mayo kanami sidtong pagbisita nami kamayo. Aw gyogogod oman nilan na tyatarikodan da mayo yang mga barhala na syasambayangan mayo sangaon antak makapangagad da kamo sang bunna aw bowi na Tohan. 10 Yagalaong oman silan na yagatagad da kamo sang kanan Anak na magabarik adi sikun sang sorga. Yani si Isa na byobowi ng Tohan sikun sang kamatay, yan da yang magalowas kanatun sikun sang siksa na madatung sang manosiya.