Yang ikadowa na Sorat ni Paulus adto sang Jamaa sang Banwa ng
Tisalonika
Pagpakatigam makapantag sini na Sorat
Yaning ikadowa na sorat pyapadaa ni Paulus adto sang jamaa sang Tisalonika kay madaig pa yang mga osip nilan makapantag sang pagbarik ni Isa Almasi. Yang kadaigan kanilan yotoo na byomarik da yang Almasi. Awgaid yagalaong si Paulus na bago pa bomarik si Isa Almasi mallabi pa yang kamasiyatan adi sang donya. Aw aon madatung na otaw na magabuut sang manosiya aw mosopak sang Almasi. Sabap sinyan tyotowadaan nan yang mga kalomonan na dait nilan pakatigsunun yang pagpangintoo nilan sang bunna na indowan.
1
Pagsalam
Ako yani si Paulus na yagasorat kamayo upud sang mga inagad ko na si Silas aw si Timotiyo. Yagasalam kami kamayo na mga jamaa adto sang Tisalonika na kamo yang sakop ng Tohan na kanatun Ama aw sakop oman ni Isa Almasi na kanatun Tagallang.
Pangayoon ko sang Tohan na kanatun Ama na amadawat mayo yang kadyawan aw kalinaw sikun kanan aw sikun kang Isa Almasi na kanatun Tagallang.
Makapantag sang Paghokom ng Tohan sang Manosiya
Mga kalomonan, yabay kami manginsokor sang Tohan sabap kamayo. Aw dait gaid na inangun nami yan kay yabay magkatigsun yang kamayo pagsarig sang Tohan aw yagakadakowa oman yang looy mayo sang matag-isa. Agaw, pyapasibantog nami kamo adto sang kadaigan na mga jamaa ng Tohan kay maskin pyapakasikotan aw pyapairapan kamo, yagapadayon kamo sang pagpangintoo.
Na, yan kariko yang tanda na matorid yang paghokom ng Tohan. Kay sabap ng yamakaagi kamo ng kasikotan para sang pyagadatowan nan, yakahokom yan na dait kamo sakopon sang kanan pyagadatowan. Sang bunna-bunna matorid yang Tohan kay apakasikotan nan idtong yagapakasikot kamayo. Aw kamo na pyapakasikotan, apadiskansoon nan kamo sikun sang kariko ng kasikotan aw maskin oman kami. Amainang yani sang wakto na mokunsad si Tagallang Isa sikun sang sorga upud sang mabarakat na mga malaikat nan. Magabarik yan na pyagalibotan ng yamallaga na atoon antak siksaun yang wa apangintoo sang Tohan aw wa apangagad sang Madyaw na Gogodanun makapantag kang Isa na kanatun Tagallang. Yani yang siksa kanilan na alasak silan adto sang narka aw amabuag silan kang Tagallang Isa taman sa taman na di silan makakita sang kanan dakowa na kabarakat. 10 Amatoman yani sang allaw ng pagbarik nan adi sang donya. Magabarik yan antak pojiun aw bantogon yan ng kanan mga sakop na silan yang kariko ng mga yamangintoo kanan. Kamo oman amakaupud kanilan kay yamangintoo kamo sang pyagaosiyat nami kamayo.
11 Na, sabap sinyan yabay kami magdowaa para kamayo. Pyapangayo nami sang Tohan na amainang kamo ng mga otaw na amakasowat kanan kay pipili nan kamo na sakop nan. Pyapangayo oman nami na sabap sang kanan kabarakat atabangan nan kamo antak mainang mayo yang kariko ng madyaw na karim mayo inangun aw yang maskin ono na gawbuk na bonga ng pagpangintoo mayo. 12 Yani yang pyapangayo nami antak bantogon si Tagallang Isa sabap kamayo aw bantogon oman kamo kay sakop kamo nan. Aw amatoman yani sabap sang looy ng Tohan aw looy ni Isa Almasi na kanatun Tagallang.