Yang Sorat ni Paulus adto sang Jamaa sang Banwa ng
Kolosa
Pagpakatigam makapantag sini na Sorat
Si Paulus yagasorat sang mga Almasihin adto sang syodad ng Kolosa kay kyakatigaman nan na aon mga goro ansidto na banwa na yagaindo ng dili ng bunna. Yagalaong silan na kinaanglan kono magsambayang sang mga malaikat aw yagapaambog silan na maum yang kanilan katigam. Yagalaong oman silan na yang mga Almasihin kinaanglan mangagad sang mga sogowan ng agama Yahodi magonawa ng pagpatoli aw kinaanglan oman maglikay sang mga pagkan na haram antak silan tarimaun ng Tohan aw antak silan malowas.
Ansini na sorat pyapakatigam ni Paulus na sayup yang idto na mga indowan aw pyapakita nan kanilan na si Isa Almasi yang labaw sang kariko. Kay iyan kang Isa yang kariko ng kabarakat ng Tohan aw sabap kanan kyakatigaman natun daw sino yang Tohan. Agaw, si Isa Almasi gaid yang makalowas sang manosiya aw way labot sang kalowasan yang kadaigan pa na mga sogowan.
1
Pagsalam
Ako yani si Paulus na sahabat ni Isa Almasi sabap sang kahanda ng Tohan. Kami sang lomon ta na si Timotiyo yagasorat kamayo ansan sang Kolosa na mga sakop ng Tohan aw mga kalomonan nami sang pagpangintoo sabap sang pagkasambok mayo kang Isa Almasi.
Pangayoon ko sang Tohan na kanatun Ama na amadawat mayo yang kadyawan aw kalinaw sikun kanan.
Yang Pagdowaa aw Pagpanginsokor ni Paulus
Kada wakto na yagadowaa kami para kamayo yamanginsokor kami sang Tohan na Ama ni Isa Almasi na kanatun Tagallang kay yamadungug nami na matigsun yang pagpangintoo mayo kang Isa Almasi aw dakowa yang looy mayo sang kariko ng mga otaw na sakop ng Tohan. Maynan yang pagpangintoo aw looy mayo kay aon tyatagadan mayo na kadyawan na pyagakahanda ng Tohan para kamayo adto sang sorga. Aw yamadungug mayo yang makapantag sini na kadyawan sangaong pagosiyat kamayo ng kabunnaan na yan yang Madyaw na Gogodanun makapantag kang Isa Almasi. Yani na Madyaw na Gogodanun yamapayapat da sang tibok donya aw madaig da yang yamangintoo sinyan. Aw yang kariko ng yamangintoo, yamabago da yang batasan nilan magonawa kamayo. Kay yamabago da yang batasan mayo sikun sidtong allaw na yamadungug mayo yang makapantag sang looy ng Tohan sang manosiya aw kyakatigaman mayo na idto yang kabunnaan. Na, yang yagaindo kamayo sining Madyaw na Gogodanun si Ipapras. Dakowa yan sang kanami pangatayan aw kaibanan nami sang gawbuk para sang Almasi. Kasarigan yan sang pyapainang kanan ng Tohan aw yan yang yagapayapat adto kamayo poli kanami. Yan oman yang yagagogod kanami na yanaglinoyay kamo sabap sang looy na yatag kamayo ng Nyawa ng Tohan.
Agaw, sikun sidtong wakto na yamadungug nami yang makapantag kamayo, wa kami magaondang magdowaa para kamayo. Pyapangayo nami adto sang Tohan na sabap sang kabarakat ng kanan Nyawa atagan nan kamo ng katigam aw pagsabot antak katigaman mayo daw ono yang kahanda nan para kamayo. 10 Yani yang pyapangayo nami kay antak yang kinabowi mayo makaatag ng kabantog kang Tagallang Isa aw amakasowat kamo kanan. Kay kong maynan, amainang mayo yang maskin ono na madyaw aw akadogangan pa yang katigam mayo sang Tohan. 11 Pyapangayo oman nami na sabap sang bali na kabarakat ng Tohan atagan kamo ng katigsun kay antak abir ono yang amaitabo, makapadayon kamo na aon pagsabar. Pagkasowat kamo 12 aw panginsokor kamo sang Tohan na kanatun Ama kay yatagan nan kamo ng kapatot na amakadawat kamo sang kadyawan na pyapasad nan sang mga otaw na sakop nan na iyan sang kaamdagan. 13 Kay lyolowas nan kita-kamo sikun sang kapatot ng Saytan na yan yang yagadato sang kaduguuman aw pyapaballin nan kita adto sang pyagadatowan ng kyakalugunan nan na Anak na si Isa Almasi. 14 Sabap kanan yamalowas kita-kamo sikun sang kasiksaan, mana nan na yampon da kita sang mga dosa ta.
Yang Almasi yang Labaw sang Kariko
15 Na, yang Anak yang yagapakita kanatun daw sino yang Tohan na di natun makita. Sang wa pa akabaoy yang maskin ono, iyan da yang Anak aw labaw yan sang kariko ng byabaoy. 16 Kay sabap kanan byabaoy ng Tohan yang kariko na adto sang sorga aw adi sang donya, yang kariko ng makita natun aw yang kariko ng di natun makita na aon kapatot aw kabarakat sampay oman sang mga malaikat. Agaw, yang kariko ng yamaon byabaoy sabap kanan aw para kanan. 17 Iyan da yan sang wa pa yang maskin ono aw yan yang yagaatiman sang kariko ng mga butang. 18 Yan oman yang yagaatiman sang kariko ng mga yamangintoo kanan, yang tyatawag na jamaa, na silan yang magonawa ng kanan lawas aw yan yang magonawa ng oo nilan. Yan yang pyagasikunan ng kinabowi aw yan yang ona na yamabowi oman sikun sang kamatay kay antak yan yang labaw sang kariko. 19 Kay yang karim ng Tohan na yang kariko ng pagkaTohan nan* 1:19 Yang mana ng kariko ng pagkaTohan nan yang kariko ng kabarakat aw kinaiya nan. iyan oman sang Anak nan. 20 Aw sabap sang kanan Anak pyapaori nan adto kanan yang madyaw na relasyon ng kariko ng byabaoy, yang kariko na adto sang sorga aw adi sang donya kay idto oman yang kyakallinian nan. Aw yamainang yan kay pyapakadyaw nan yang relasyon ng kariko sabap sang dogo ng kanan Anak na yoboos sang pagkamatay nan adto sang kros.
21 Na, sangaon mawat kamo sang Tohan aw mga kalaban nan kamo sabap sang maat na dumduman aw ininang mayo. 22 Awgaid adon pyapaori da ng Tohan yang madyaw na relasyon mayo adto kanan sabap sang pagkamatay ng Anak nan nang yagapakorban yan sang lawas nan. Agaw adon makadood da kamo adto kanan na waa day akasaway kamayo aw sotti da kamo sang adapan nan kay kyakamang da yang mga dosa mayo. 23 Awgaid dait na magpadayon kamo na matigsun yang pagpangintoo mayo aw di kamo magdowa-dowa. Aw dait oman na pakatigsunun mayo yang kasigorowan mayo na amadawat mayo yang kadyawan na pyapasad ng Tohan sang Madyaw na Gogodanun. Yaning Madyaw na Gogodanun pyagaosiyat da kamayo aw adon yamapayapat da oman sang kariko ng mga otaw adi sang babawan ng donya. Aw ako si Paulus yatagan ng gawbuk ng pagosiyat sining Madyaw na Gogodanun.
Yang Gawbuk ni Paulus para sang Jamaa
24 Adon yamasowat ako kay yamakaagi ako ng kasikotan para kamayo. Aw yaning kyakaagian ko yamakadogang sang kasikotan na kyakaagian ng Almasi para sang kadyawan ng jamaa na magonawa ng kanan lawas. 25 Na ako, pipili ako ng Tohan antak maggawbuk para sang jamaa. Syosogo nan ako antak magosiyat kamayo na dili ng Yahodi sang kariko ng pyaglaongan ng Tohan. 26 Aw yang kanan pyaglaongan yang makapantag sang kanan kahanda na sang kadogay ng panahon wa nan apakatigaman sang manosiya, awgaid adon pyapakatigam da nan adto sang mga otaw na sakop nan. 27 Kay karim nan na matigam da kita-kamo daw ono yang kadakowa ng kadyawan na pyagakahanda nan para sang kariko ng mga bangsa na dili ng Yahodi. Aw yani yang kahanda nan na wa akatigami sangaon na mapakay da adon na magauya yang Almasi ansang pangatayan mayo. Aw sabap sinyan makasigoro kamo na sang madatung na mga allaw atagan kamo ng kadyawan adto sang sorga.
28 Agaw adon, yang makapantag gaid sang Almasi yang pyagaosiyat nami sang kariko ng mga otaw. Pyagaindowan aw pyagatowadaan nami silan sang kariko ng katigam na yatag kanami ng Tohan kay antak yang kada isa kanilan mapaadap nami adto sang Tohan na way akasaway kanilan sabap sang pagkasambok nilan sang Almasi. 29 Na, yang idto yang pyapaningkamotan ko aw ininang ko yani na gawbuk ko sabap sang kabarakat ng Almasi na yagaatag kanak ng katigsun.

*1:19 1:19 Yang mana ng kariko ng pagkaTohan nan yang kariko ng kabarakat aw kinaiya nan.