Yang Sorat ni Paulus adto sang Jamaa sang Banwa ng
Ipisos
Pagpakatigam makapantag sini na Sorat
Ansini na sorat pyapakatigam ni Paulus sang mga Almasihin adto sang syodad ng Ipisos daw ono yang kahanda ng Tohan sang mga otaw na sakop nan sikun pa sang wa pa akabaoy yang donya.
Yang karim ng Tohan sikun pa sangaong ona na yang kariko ng byabaoy nan, daw adto sang sorga atawa adi sang donya, magakasambok aw magapasakop kang Isa Almasi kay yan yang labaw sang kariko. Kahanda oman ng Tohan na sabap sang jamaa Almasihin makita ng kariko yang dakowa na katigam aw looy ng Tohan. Yagatowada oman si Paulus sang mga Almasihin antak madyaw yang batasan nilan aw madyaw yang relasyon nilan sang matag-isa.
1
Pagsalam
Ako yani si Paulus na sahabat ni Isa Almasi sabap sang kahanda ng Tohan. Yagasorat ako kamayo na mga otaw na sakop ng Tohan ansan sang Ipisos na yagakasambok kang Isa Almasi sabap sang pagpangintoo mayo kanan.
Pangayoon ko sang Tohan na kanatun Ama na amadawat mayo yang kadyawan aw kalinaw sikun kanan aw sikun oman kang Isa Almasi na kanatun Tagallang.
Yang Kadyawan na Yamadawat natun sabap kang Isa Almasi
Pojiun ta yang Tohan na Ama ng kanatun Tagallang na si Isa Almasi! Kay sabap sang pagkasambok natun kang Isa Almasi yatagan nan kita ng kariko ng kadyawan na yagasikun sang sorga, yang kadyawan na di amawaa taman sa taman. Sang wa pa akabaoy yang donya, pipili da kita-kamo ng Tohan kay antak sabap sang pagkasambok natun kang Isa Almasi mainang kita ng sotti aw way akasaway kanatun sang adapan nan. Sabap sang dakowa na looy ng Tohan kanatun-mayo pyagakahanda da nan dadaan na mainang kita ng mga anak nan sabap kang Isa Almasi. Idto sagaw yang kyakallinian aw karim nan.
Agaw, pojiun ta yang Tohan sabap sang kadyaw nan na way kapagonawa na pyapakita nan kanatun-mayo sabap sang pyapasaya nan na Anak. Kay sabap sang pagkamatay ni Isa Almasi yamalowas kita-kamo sikun sang kasiksaan, mana nan na yampon da kita sang mga dosa ta. Bali na kadakowa ng looy ng Tohan na pyapakita nan kanatun! Yatagan oman nan kita-kamo ng katigam antak masabot natun daw ono yang pyagakahanda nan para kanatun. Aw adon pyapakatigam da nan kanatun-mayo yang kanan kahanda na wa akatigami sangaon kay idto yang kyakallinian nan. Aw pyagabuut nan dadaan na amatoman yan sabap sang Almasi. 10 Aw yani yang kahanda ng Tohan na pagdatung ng insakto na wakto, papagsambokon nan yang kariko ng byabaoy na adto sang sorga aw adi sang donya aw apasakop nan adto sang Almasi antak yan da yang magadato sang kariko.
11 Na, yang kariko ng mga butang yamainang sobay sang kahanda aw pagbuut ng Tohan. Agaw, sobay sang pyagakahanda nan sangaong ona pa pipili nan kita-kamo na mainang ng sakop nan sabap sang pagkasambok natun kang Isa Almasi. 12 Ininang yani ng Tohan kay antak sabap kanami na mga Yahodi na yamaona magsarig sang Almasi atagan ng kabantog yang Tohan na labi na mabarakat. 13 Aw kamo oman, pagdungug mayo sang kabunnaan na magonawa ng Madyaw na Gogodanun na makaatag kamayo ng kalowasan, yamangintoo kamo sang Almasi aw yagakasambok da kamo adto kanan. Sabap sinyan yatagan kamo ng Tohan ng Sotti na Nyawa na pyapasad nan na yan yang tanda na kamo sakop da nan. 14 Yang Nyawa ng Tohan makaatag kanatun ng kasigorowan na amadawat natun-mayo yang kariko ng kadyawan na pyapasad ng Tohan sang mga otaw na sakop nan aw sabap kanan kyakatigaman natun na sang way dowa-dowa amakomplito pa yang kanatun kalowasan.* 1:14 Maskin bunna na yamalowas da yang mga otaw sikun sang kasiksaan sabap sang pagpangintoo nilan kang Isa Almasi, sang Allaw na Maori bagoon da ng Tohan yang lawas nilan sang lawas na di da amatay aw ansinyan amakomplito da yang kalowasan nilan. Tanawa sang Kitab Injil, Roma 8:23. Agaw pojiun ta yang Tohan na labi na mabarakat!
Yang Pagdowaa ni Paulus para sang mga taga Ipisos
15 Idto sagaw, sikun pa sidtong wakto na yamadungug ko yang makapantag sang pagpangintoo mayo kang Tagallang Isa aw makapantag sang looy mayo sang kariko ng mga otaw na sakop ng Tohan, 16 way ondang ng pagpanginsokor ko sang Tohan sabap kamayo aw yabay ta kamo pagdowaan. 17 Sang mga pagdowaa ko yamangayo-ayo ako adto sang Tohan na mabarakat na Ama ng kanatun Tagallang na si Isa Almasi, na atagan kamo ng katigam aw pagsabot sang apakatigam kamayo ng Nyawa ng Tohan antak magkaum pa yang katigam mayo sang Tohan. 18 Yamangayo-ayo oman ako na akaamdagan yang kamayo dumduman antak katigaman mayo daw ono yang kadyawan na tyatagadan natun kay pipili kamo ng Tohan sang pagangkun sinyan. Sagaw, akatigaman gao mayo daw ono yang bali na kadakowa ng kadyawan na pyapasad nan sang mga otaw na sakop nan. 19 Pyapangayo ko oman na akatigaman mayo daw ono yang kadakowa ng kanan kabarakat na way kapagonawa sang pagtabang kanatun-mayo na yamangintoo kanan. Aw yani oman yang kabarakat na pyapakita nan 20 sang pagbowi oman sang Almasi aw sang pagpaingkod kanan adto sang sorga apit sang karinto nan. 21 Aw adon adto da yang Almasi aw yan da yang labaw sang kariko ng mga malaikat aw mga di natun makita na aon kapatot aw kabarakat. Aw maskin ono yang ranggo atawa titolo na akaatag sang mga yagadato adi sining donya, labaw oman kanilan yang Almasi, aw dili gaid adon kondi taman sa taman. 22 Pyapasakop ng Tohan yang kariko ng mga butang adto sang Almasi aw ininang yan ng Tohan na labaw sang kariko para sang kadyawan ng jamaa na silan yang mga yamangintoo kang Isa Almasi. 23 Kong maparias yani sang otaw, yang jamaa magonawa ng lawas ng Almasi, aw yang Almasi magonawa ng oo nilan. Agaw, ansan sang jamaa makita yang kabarakat aw kabantog ng Almasi sarta yang Almasi yang yagaatag ng katomanan sang kariko.

*1:14 1:14 Maskin bunna na yamalowas da yang mga otaw sikun sang kasiksaan sabap sang pagpangintoo nilan kang Isa Almasi, sang Allaw na Maori bagoon da ng Tohan yang lawas nilan sang lawas na di da amatay aw ansinyan amakomplito da yang kalowasan nilan. Tanawa sang Kitab Injil, Roma 8:23.