Yang Sorat ni Paulus adto sang mga Jamaa sang Probinsya ng
Galatiya
Pagpakatigam makapantag sini na Sorat
Yang Galatiya dakowa na probinsya aw aon mga longsod ansan na magonawa ng Ikoniyom, Listara, Dirbi aw Antiyok. Yani na mga longsod kyakadtowan ni Paulus aw si Barnabas sang pukas na pagpanaw nilan antak magosiyat ng Madyaw na Gogodanun makapantag kang Isa Almasi. Sabap sang pagosiyat nilan yamatokod yang mga jamaa sidto na mga banwa.
Awgaid pagpanaw nilan sikun sang Galatiya, dyomatung yang pilangka otaw na mga Yahodi na yagaindo sang mga kalomonan na kinaanglan kono nilan tomanun yang Hokoman ni Nabi Mosa antak silan malowas. Yagalaong pa silan na sayup kono yang pyagaindo ni Paulus.
Pagdungug sinyan ni Paulus, pyapadaa nan yani na sorat adto kanilan antak nilan katigaman yang matorid na indowan. Yagalaong si Paulus na di amalowas yang manosiya sabap sang pagpangagad sang Hokoman kay way otaw na makatoman sang kariko ng mga sogowan. Agaw, way tuna na pamaagi ng paglowas sang manosiya yatabiya sabap sang pagpangintoo kang Isa Almasi.
1
Pagsalam
Ako yani si Paulus, sambok na sahabat na yagasorat kamayo na mga yamangintoo kang Isa Almasi adto sang probinsya ng Galatiya. Yang kapatot ng pagkasahabat ko wa magasikun sang manosiya aw dili oman ng manosiya yang yagasogo kanak magosiyat kondi syosogo ako ni Isa Almasi kipat sang Tohan na kanatun Ama, na yan yang yagabowi oman kang Isa. Na, ako aw yang kariko ng mga kalomonan ta adi yagasalam sang kariko ng mga jamaa adto sang probinsya ng Galatiya.
Pangayoon ko sang Tohan na kanatun Ama na amadawat mayo yang kadyawan aw kalinaw sikun kanan aw sikun oman kang Isa Almasi na kanatun Tagallang.
Yani si Isa Almasi yagapakamatay antak amponon kita sang mga dosa natun aw antak malowas kita sikun sang kaatan ansining donya. Ininang nan yani kay idto yang kahanda ng Tohan na Ama. Pojiun ta yang Tohan taman sa taman! Amin.
Sambok da yang Madyaw na Gogodanun
Yamatingaa ako kamayo na nanga sa tyatarikodan dayon mayo yang Tohan na yan yang yagapili kamayo antak mainang ng mga sakop nan sabap sang looy ng Almasi kamayo, aw nanga sa yagadumdum da kamo mangagad sang tuna na indowan na tyatawag ng mga otaw ng madyaw na gogodanun. Kay sang kabunnaan way tuna na Madyaw na Gogodanun yatabiya yang indowan makapantag sang Almasi. Awgaid aon kono mga otaw na yagasamok sang dumduman mayo aw karim nilan isabun yang Madyaw na Gogodanun makapantag sang Almasi. Awgaid maskin pa kong kami atawa yang sambok na malaikat na yagasikun sang sorga yang magapayapat ng madyaw na gogodanun na tuna sang pyagaindo nami kamayo sangaon, isiksaun da yan adto sang narka. Na, pyagalaong da nami kamayo sangaon aw barikun da ko oman yani adon na abir sino yang magaindo kamayo ng madyaw na gogodanun na tuna sang dyadawat mayo sikun kanami, isiksaun silan adto sang narka.
10 Na, basin yagadumdum kamo na yang pagbantog ng mga otaw yang pyagaanap ko. Dili! Kay yang pyagaanap ko yang pagbantog kanak ng Tohan. Kong yang karim ko na amasowat kanak yang mga otaw, na, dili ako ng bunna na allang ng Almasi.
Makapantag sang Pagpili ng Tohan kang Paulus
11 Adon, mga kalomonan ko, karim ko na katigaman mayo na yang Madyaw na Gogodanun na pyagaosiyat ko kamayo wa magasikun sang dumduman ng manosiya. 12 Wa ko yan atarimaa sikun sang mga otaw aw way oman otaw na yagaindo kanak. Awgaid si Isa Almasi yang yagapakatigam kanak sinyan.
13 Sang way dowa-dowa yamatigam kamo sang kanak batasan sangaon nang pyapangagadan pa ko yang agama Yahodi. Sidto na wakto bali na pagpakasikot ko sang mga sakop ng Tohan na yamangintoo kang Isa Almasi kay karim ko na waa day amabilin kanilan. 14 Aw kong makapantag sang pagtoman sang mga kasogowan ng agama Yahodi, way lain sang mga kaidad ko na magonawa kanak yang kaiklas kay bali na kaigpit ng pagpangagad ko sang kabatasanan ng kanami mga kaompowan.
15 Awgaid maskin maynan, kyakaloyan ako ng Tohan. Sang wa pa ako akaotaw pipili da nan ako dadaan antak mainang ng sogowanun nan. 16 Aw pagdatung ng wakto na pyagakahanda ng Tohan, pyapakita nan kanak yang Anak nan kay antak magpayapat ako ng makapantag kanan adto sang mga dili ng Yahodi. Sidto na wakto wa ako magapatambag sang abir sino daw ono yang dait ko inangun. 17 Wa oman ako akadto sang Awrosalam antak mapagkita sang mga sahabat na yamaona pa kanak. Awgaid yakadto dayon ako sang banwa ng Arabiya, aw pagkatapos san yagabarik oman ako adto sang Damaskos. 18 Na, pagkatapos ng toongka toig kyomadto da ako sang Awrosalam kay karim ko mapagkita kang Pitros. Aw sa suud ng dowangka simana yagaupud ako kanan.* 1:18 Yang makapantag sang pagkadto ni Paulus sang Awrosalam mabatya sang Kitab Injil, Gawbuk 9:26-30. 19 Awgaid way kikita ko na kadaigan pa na mga sahabat yatabiya kang Yakob na mangod ni Isa na Tagallang natun. 20 Bunna yani na syosorat ko kamayo. Yang Tohan yamatigam na wa ako magabakak.
21 Pagkatapos san kyomadto ako sang mga banwa sang probinsya ng Siriya aw Kilikiya. 22 Awgaid sidto na wakto wa pa ako ikilaa ng mga jamaa adto sang probinsya ng Yahodiya. 23 Yamadungug gaid nilan yang pyaglaongan ng mga otaw na idtong otaw kono na yagapakasikot sangaon sang mga yamangintoo kang Isa antak waa day amabilin kanilan, yan da adon yang yagapayapat ng makapantag sang pagpangintoo kanan. 24 Agaw pyopoji nilan yang Tohan sabap kanak.

*1:18 1:18 Yang makapantag sang pagkadto ni Paulus sang Awrosalam mabatya sang Kitab Injil, Gawbuk 9:26-30.