Yang Sorat ni
Yakob
Pagpakatigam makapantag sini na Sorat
Si Yakob sambok na pangoo ng jamaa adto sang syodad ng Awrosalam. Yang syosoratan nan yang mga Yahodi na yamangintoo kang Isa Almasi na yamangkakanat-kanat sang tuna-tuna na mga banwa sabap sang pagpakasikot kanilan. Syosoratan nan silan antak pakatigsunun nan yang pagpangintoo nilan kay madaig yang kasikotan na kyakaagian nilan.
Yagasorat oman kanilan si Yakob antak towadaan nan silan makapantag sang batasan na dait sang mga otaw na yasarig kang Isa Almasi. Inindowan nan silan makapantag sang paglaong ng madyaw atawa maat, yang pagpalabi ng otaw, yang pagpaambog, papagtanam, pagsabar aw makapantag sang pagdowaa. Yagalaong oman yan na yang kanilan pagpangintoo wajib na ikitaun sang kanilan pamatasan aw madyaw na mga inang.
1
Pagsalam
Ako yani si Yakob na allang ng Tohan aw si Isa Almasi na kanatun Tagallang. Yagasalam ako sang kariko mayo na mga sakop ng Tohan na yamangkakanat-kanat sang tibok donya magonawa ng sampoo aw dowangka tribo ng bangsa Israil sangaon.
Makapantag sang Pagsabar aw yang Pagpangintoo
Mga kalomonan ko, kasowat kamo kong adatungan kamo ng yagakatuna-tuna na mga kasikotan kay kyakatigaman mayo na yani para sang pagpakatigsun ng pagpangintoo mayo aw antak magkadakowa pa yang pagsabar mayo. Agaw, pagpadayon kamo na matigsun yang pagpangintoo mayo sampay na waa day akasaway kamayo aw way oman kolang kamayo. Awgaid kong aon otaw ansan kamayo na wa akatigam daw ono yang dait nan inangun, dait yan mangayo adto sang Tohan, aw atagan da yan ng Tohan ng katigam. Kay yang Tohan, karim nan mangatag aw di nan apakasipugan idtong yamangayo kanan. Awgaid kong amangayo yan, kinaanglan na mangintoo yan ng way dowa-dowa na atagan yan ng pyapangayo nan. Kay yang otaw na yagadowa-dowa magonawa sang baud adto sang dagat na magagad-agad sang pagoyop ng samut. Yan na otaw di dait magdumdum na aon amadawat nan sikun sang Tagallang. Kay yang otaw na yagadowa-dowa yang dumduman, way akatamanan ng kariko ng ininang nan.
Makapantag sang Miskinan aw yang Sapian
Na, yang miskinan na yamangintoo kang Isa Almasi, kinaanglan na amasowat yan sabap sang pagpataas kanan ng Tohan. 10 Yang sapian oman na yamangintoo kang Isa Almasi, kinaanglan na amasowat yan sabap sang pagpababa kanan ng Tohan. Kay yang kakawasaan malabay gaid magonawa ng bolak adto sang kasagbutan na madari malanus. 11 Kay kong mapaso da yang suga, amagango yang sagbut. Yang mga bolak amangkatakdag aw amawaa da yang kadyaw nilan. Magonawa sinyan yang otaw na sapian kay sakadyap kawaa yang kanan kakawasaan maskin yabay pa yan maningkamot.
Makapantag sang Pagtigi aw yang Pagsatsat
12 Kadyaw ng ginawa sidtong otaw na yagapadayon sang pagpangintoo maskin adatungan yan ng mga kasikotan. Kay kong akasabaran nan idtong pagtigi kanan, amadawat nan yang baras ng Tohan. Yan na baras yang kinabowi na way kataposan na pyapasad nan sang mga otaw na yagapakadakowa kanan.
13 Yang otaw na yamasatsat di dait maglaong na yang Tohan yang yagasatsat kanan. Kay yang Tohan di amasatsat sang paginang ng maskin ono na maat aw di oman yan magasatsat sang abir sino. 14 Awgaid sang kabunnaan, amasatsat yang manosiya kay amadaa aw amalitag yan ng kanan maat na napso. 15 Adon, kong magpadaa yang otaw sang napso nan, amakadosa da yan. Aw sang orian, yan na dosa magadaa kanan sang kamatayun, mana nan na amabuag da yan sang Tohan taman sa taman.
16 Mga kalomonan ko, ayaw mayo paglimbongi yang sarili mayo. 17 Yang kariko ng mga pyapangatag na madyaw aw way kolang yagasikun sang Tohan na kanatun Ama. Yan yang yagabaoy sang kariko ng mga sigay adto sang langit. Aw maskin amaisab yang sigay nilan, yang Tohan way kaisaban. 18 Pyagakahanda nan dadaan na amainang kita ng mga anak nan sabap sang pagpangintoo natun sang kabunnaan na magonawa ng Madyaw na Gogodanun. Ininang nan yani antak kita yang ona na mga sakop nan sikun sang kariko ng byabaoy nan.
Makapantag sang Pagpaningug aw yang Pagtoman
19 Mga kalomonan, timani mayo yani. Yang kariko natun dait na amaningug ng madyaw, magimaya maglaong aw di madari madaman. 20 Kay yang kadaman di makatabang kanatun sang paginang ng madyaw na yan yang karim ng Tohan. 21 Agaw, tarikodi mayo yang kariko ng paginang ng maat aw yang batasan na dili ng madyaw. Pagpasakop kamo sang Tohan aw dawata mayo yang kanan pyaglaongan na yamakalasak sang kamayo pangatayan kay yan yang amakalowas kamayo.
22 Adon, kong apaningugan gaid mayo yang pyaglaongan ng Tohan awgaid di mayo apangagadan, na, lilimbongan gaid mayo yang sarili mayo. 23 Kay sino-sino yang yamaningug sang pyaglaongan ng Tohan awgaid di nan apangagadan magonawa yan ng otaw na yagatanaw sang espiyo, 24 aw pagkatapos nan magtanaw sang sarili nan, mapanaw da yan na kyakaringawan da nan yang parangay nan. 25 Awgaid sino-sino yang yamangadi ng madyaw sang pyaglaongan ng Tohan na yan yang kasogowan na way akasaway aw amakalowas kanatun, mana nan na di gaid nan apaningugan aw akaringawan kondi na apangagadan nan, na, yan na otaw atabangan ng Tohan sang kariko ng inangun nan.
26 Na, kong aon otaw na yagadumdum na yan baraibada awgaid di matigam magpogong sang kanan dila, na, lilimbongan gaid nan yang sarili nan aw way poos yang pagibada nan. 27 Kay yani yang pagibada na atarimaun ng Tohan na kanatun Ama na atabangan natun yang mga minaylo aw yang mga biyoda sang kanilan kasikotan aw ilikayan natun yang kaatan adi sining donya. Yan yang pagibada na bunna aw way akasaway.