Yang Madyaw na Gogodanun makapantag kang Isa Almasi na Syosorat ni
Yahiya
Pagpakatigam
Yani na gogodanun syosorat ni Yahiya na sambok na sahabat ni Isa Almasi. Sang pirmiro mangingisdaay si Yahiya. Awgaid pagpili kanan ni Isa Almasi, bibiyaan nan yang gawbuk nan aw yamagad da yan kang Isa. Si Yahiya oman yang yagasorat sang toombok na sorat aw yang Pyapakita na kabain ng Kitab Injil.
Ansini na gogodanun mabatya na si Isa Almasi yang tyatawag na Pyaglaongan ng Tohan na yakani sang donya. Agaw, sabap sang pyaglaongan aw pyagaindo ni Isa Almasi makita ng manosiya daw sino yang Tohan kay si Isa yang yagapakita kanan. Sang pagindo ni Isa madaig yang mga pasombingay na gyagamit nan makapantag sang sarili nan. Yang mga katingaan na ininang nan yamangimunna na kabunnaan yang pyagaindo nan. Syosorat ni Yahiya yang makapantag sang pyagaindo aw ininang ni Isa Almasi antak yang manosiya mangintoo na yan agaw yang Manlolowas na syosogo ng Tohan adi sang donya. Aw sino-sino yang yamangintoo kanan akaonan ng kinabowi na way kataposan.
1
Si Isa Almasi yang Pyaglaongan na Makaatag ng Kinabowi
Sang pukas nang wa pa akabaoy yang donya iyan da yang Pyaglaongan, aw yang Pyaglaongan iyan sang masaid sang Tohan, aw yang Pyaglaongan yang Tohan. Sikun pa sangaon iyan da yan sang masaid sang Tohan.
Yang kariko ng mga butang yamabaoy pinaagi kanan, aw way maskin ono na yamabaoy kondi pinaagi kanan. Yang Pyaglaongan yang pyagasikunan ng kinabowi, aw yani na kinabowi magonawa ng allag na yagaatag ng kaamdagan sang dumduman ng manosiya. Yani na allag yagasiga sang kaduguuman, aw wa makadaog sini yang kaduguuman.
Adon, aon sambok na otaw na pyapadaa ng Tohan. Yang ngaan nan si Yahiya. Syosogo yan ng Tohan antak magpakatigam sang mga otaw daw sino yang allag kay antak yang kariko ng manosiya mangintoo sang allag sabap sang pagsaksi nan. Dili ni Yahiya yang allag, awgaid yakani yan antak magsaksi makapantag sang allag. Yang Pyaglaongan yang bunna na allag aw yakani yan sang donya antak kaamdagan yang dumduman ng kariko ng manosiya.
10 Na, ini da yan sang donya. Awgaid maskin byabaoy ng Tohan yang kariko ng mga butang pinaagi kanan, wa ikilaa kanan yang mga otaw. 11 Yakani yan sang kanan banwa,* 1:11 Yang banwa daw wain akaotaw si Isa Almasi yang banwa ng Israil aw yan mismo yamabaoy na sambok na bangsa Israil atawa Yahodi. awgaid wa yan adawata ng kanan mga imamanwa. 12 Awgaid sino-sino yang yadawat aw yasarig kanan, yatagan nan silan ng kapatot na amabaoy na mga anak ng Tohan. 13 Yamabaoy silan na mga anak ng Tohan dili kay yamaotaw silan sang pamaagi ng manosiya atawa sabap sang napso atawa pagbuut ng otaw. Awgaid yamabaoy silan na mga anak ng Tohan kay yatagan nan silan ng bago na kinabowi.
14 Yang Pyaglaongan yagapakaotaw adi sang donya aw yagauya adi kanatun. Labi na maloyanun yan aw aag bunna yang pyaglaongan nan. Kikita nami yang kanan pagkaTohan, yang pagkaTohan ng tamisa na Anak na yagasikun sang Tohan na Ama. 15 Si Yahiya yagasaksi makapantag kanan aw yagalaong ng matanog, “Yan agaw yang pyagalaong ko sidtong yagalaong ako kamayo na ‘Yang otaw na mosonod kanak domatung labaw pa kanak kay iyan da yan nang wa pa ako akaotaw.’ ”
16 Na, sabap sang dakowa na looy nan kita obos yamakadawat sikun kanan ng dogang-dogang na kadyawan. 17 Yang Hokoman yatag kanatun ng Tohan sabap kang Nabi Mosa. Awgaid yang tabang ng Tohan aw yang kabunnaan yadatung kanatun sabap kang Isa Almasi. 18 Way sino-sino na yakakita sang Allaho Taala. Awgaid yang Tamisa nan na bunna na Tohan, yan yang yagapakatigam kanatun daw sino yang Tohan na Ama kay iyan yan sang masaid kanan.
Yang Pagsaksi ni Yahiya na Magsosogboway
(Mat. 3:1-12; Mark. 1:1-8; Luk. 3:1-18)
19 Adon, yang mga pangoo ng mga Yahodi adto sang Awrosalam yagasogo sang mga imam kipat sang mga katabang nilan na mga topo ni Libi na kadtowan nilan si Yahiya antak osipun nilan daw sino yan. 20 Tyomobag yan kanilan ng way tago-tago aw yagalaong yan ng kabunnaan, laong nan “Dili ko yang Almasi.” 1:20 Yang Almasi yang pyapasad ng Tohan na magalowas sang manosiya aw magadato sang kariko.
21 “Na, sino kaw kadi?” yagaosip silan. “Ikaw ba si Nabi Iliyas?” 1:21 Si Nabi Iliyas sambok na nabi sangaon. Wa yan akamatay kondi dyadaa yan ng Tohan adto sang sorga. Tanawa sang Kitab Tawrat, 2 Soltan 2:11. Pagtoo ng mga Yahodi na magabarik si Nabi Iliyas adi sang donya antak paglaongon nan yang mga otaw na madari da domatung yang Allaw na Maori.
“Dili,” tyomobag si Yahiya.
“Ikaw ba yang nabi na tyatagadan natun na bangsa Israil?” yang osip nilan.§ 1:21 Tanawa sang Kitab Tawrat, Pangagama 18:15 aw 18.
“Dili,” tyomobag oman si Yahiya.
22 Yagalaong oman silan, “Sino kaw kadi? Paglaongan kanami antak aon akatobag nami sang mga otaw na yagasogo kanami. Ono yang akapaglaong mo makapantag sang ginawa mo?”
23 Tyomobag si Yahiya sobay sang syosorat ni Nabi Isayas aw laong nan,
“Ako yang otaw na yamanawag-tawag adto sang kamingawan na yagalaong,
‘Patorida mayo yang daan na agian ng Dato na Labi na Mabarakat.’ ”* 1:23 Yani yang yamakasorat sang Kitab Tawrat, Nabi Isayas 40:3.
24 Na, yang mga otaw na syosogo ng mga Parisi 25 yagaosip oman kang Yahiya, laong nilan, “Nanga sa yagasogbo kaw sang mga otaw na dili mo kadi yang Almasi, ni si Nabi Iliyas, ni yang tyatagadan natun na nabi?”
26 Tyomobag si Yahiya, “Ako, tobig yang pyagasogbo ko kamayo. Awgaid ansang tunga mayo aon sambok na otaw na wa mayo ikilaa. 27 Yan agaw yang mosonod kanak domatung, awgaid maskin yang pagobad ng liston ng sandalyas nan di dait kanak.” 1:26-27 Tanawa sang Kitab Injil, Lukas 3:16.
28 Na, yang kariko sinyan yamaitabo sang banwa ng Bitani adto sang dipag ng tobig ng Yordan na idto magasogbo si Yahiya sang mga otaw.
Si Isa Almasi yang Karniro na Apakorban
29 Sonod na allaw kikita ni Yahiya na yagapasingud kanan si Isa. Ansinyan yagalaong si Yahiya sang mga otaw, “Tanawa mayo, yan kay yang karniro 1:29 Yang karniro na apakorban yang nati na waa pay sangka toig. na yatag ng Tohan na apakorban kay antak makamang yang dosa ng manosiya! 30 Yan agaw yang pyagalaong ko sidtong yagalaong ako kamayo na ‘Aon otaw na mosonod kanak domatung. Labaw pa yan kanak kay iyan da yan nang wa pa ako akaotaw.’ 31 Nangaon maskin ako wa akatigam daw sino yang mosonod kanak domatung. Awgaid yakani ako pagsogbo sang mga otaw sang tobig antak apakilaa yan sang mga otaw na bangsa Israil.”
32 Adon, yani yang pagsaksi ni Yahiya, laong nan, “Kikita ko na yukunsad kang Isa yang Nyawa ng Tohan sikun sang langit sang porma ng salampati aw yagapabilin kanan. 33 Nangaon wa pa ako akatigam daw sino yang mosonod kanak domatung. Awgaid pyagalaong ako ng Tohan na yagasogo kanak pagsogbo sang mga otaw sang tobig, laong nan, ‘Aw kitaun mo yang otaw na yang Nyawa ng Tohan mokunsad aw magapabilin kanan, yan agaw yang magasogbo sang mga otaw sang Nyawa ng Tohan.’ 34 Na, bunna na kikita ko yan aw yamangimunna ako na si Isa yang Anak ng Tohan.”§ 1:34 Yang pyaglaongan na Anak ng Tohan sambok na ngaan atawa titolo para kang Isa Almasi na way labot sang pagpanganak kanan. Yang karim ipasabot sini na titolo na yang kariko ng kinaiya aw kabarakat ng Tohan iyan kang Isa Almasi.
Yang ona na mga Inindowan ni Isa
(Mat. 4:18-22; Mark. 1:16-20; Luk. 5:2-11)
35 Sonod na allaw idto da oman si Yahiya sang dipag ng Yordan upud sang dowangka otaw na mga inindowan nan. 36 Pagkita nan na yalabay si Isa, yagalaong yan, “Tanawa mayo, yan kay yang karniro na yatag ng Tohan antak apakorban!”
37 Pagdungug sinyan nidtong dowangka inindowan ni Yahiya, yosonod silan kang Isa. 38 Ansinyan ilingi si Isa aw kikita nan na yosonod silan kanan. Yosip nan silan, “Ono yang karim mayo?”
Tyomobag silan, “Rabbi, wain kaw magauya?” Yang mana ng Rabbi, Goro.
39 Tyomobag si Isa, “Abay da aw tanawa mayo.”
Ansinyan yamagad silan kanan. Yang oras sidto alas kowatro ng gabila. Pagdatung nilan sang pyagauyaan nan, yagapabilin silan ansan sampay ng gabi.
40 Na, yang isa sidtong dowangka otaw na yamakadungug sang pyaglaongan ni Yahiya aw yamagad kang Isa si Andriyas na lomon ni Simon Pitros. 41 Ansinyan yanap dayon ni Andriyas yang lomon nan aw paglaonga nan, “Kinita da nami yang Almasi.” Na, yang mana ng Almasi yang soltan na pyapasad ng Tohan.
42 Ansinyan dyadaa nan si Simon adto kang Isa. Pyapakatanawan yan ni Isa aw paglaonga nan, “Ikaw si Simon na anak ni Yahiya. Awgaid sikun adon Kipas da yang ngaan mo.” Yang ngaan na Kipas magonawa sang Pitros na yang mana san bato.
Yang Pagtawag ni Isa kang Pilip aw si Natanyal
43 Sonod na allaw yagabuut si Isa komadto sang probinsya ng Jalil. Ansinyan kikita nan si Pilip aw paglaonga nan, “Anda, kay Pilip. Agad kanak.”
44 Yani si Pilip taga Bitsayda magonawa kang Andriyas aw si Pitros. 45 Ansinyan yanap ni Pilip si Natanyal aw pagkita nan, paglaonga nan, “Kinita da nami yang pyagaisgotan ni Nabi Mosa sang Kitab Tawrat kipat oman sang kadaigan na mga nabi. Yan si Isa na anak ni Yosop na taga Nasarit.”
46 Yagalaong si Natanyal, “Oy, aon bay madyaw na yagasikun sang Nasarit?”
Tyomobag si Pilip, “Abay da aw tanawa.”
47 Na, pagkita ni Isa na yagapasingud kanan si Natanyal, yagalaong yan, “Yadi kay yang bunna na bangsa Israil na di maglimbong.”
48 Yagaosip si Natanyal, “Nanga sa ikilaa kaw kanak?”
Tyomobag si Isa, “Sang wa pa kaw atawaga ni Pilip, kikita ta kaw sang saad ng kaoy na igira.”
49 Yagalaong si Natanyal, “Kay Goro, ikaw agaw yang Anak ng Tohan! Ikaw yang soltan sang bangsa Israil!”
50 Yagalaong si Isa, “Yamangintoo da kaw kanak kay yagalaong ako na kikita ta kaw sang saad ng kaoy na igira? Na, labaw pa sinyan yang ikitaun mo na mga katingaan.” 51 Aw yagalaong pa si Isa kanilan, “Sang bunna-bunna pagalaong ko kamayo na sang madatung na mga allaw ikitaun mayo na abri yang sorga aw yang mga malaikat ng Tohan panik-kawas adi kanak na Anak ng Manosiya.”

*1:11 1:11 Yang banwa daw wain akaotaw si Isa Almasi yang banwa ng Israil aw yan mismo yamabaoy na sambok na bangsa Israil atawa Yahodi.

1:20 1:20 Yang Almasi yang pyapasad ng Tohan na magalowas sang manosiya aw magadato sang kariko.

1:21 1:21 Si Nabi Iliyas sambok na nabi sangaon. Wa yan akamatay kondi dyadaa yan ng Tohan adto sang sorga. Tanawa sang Kitab Tawrat, 2 Soltan 2:11. Pagtoo ng mga Yahodi na magabarik si Nabi Iliyas adi sang donya antak paglaongon nan yang mga otaw na madari da domatung yang Allaw na Maori.

§1:21 1:21 Tanawa sang Kitab Tawrat, Pangagama 18:15 aw 18.

*1:23 1:23 Yani yang yamakasorat sang Kitab Tawrat, Nabi Isayas 40:3.

1:27 1:26-27 Tanawa sang Kitab Injil, Lukas 3:16.

1:29 1:29 Yang karniro na apakorban yang nati na waa pay sangka toig.

§1:34 1:34 Yang pyaglaongan na Anak ng Tohan sambok na ngaan atawa titolo para kang Isa Almasi na way labot sang pagpanganak kanan. Yang karim ipasabot sini na titolo na yang kariko ng kinaiya aw kabarakat ng Tohan iyan kang Isa Almasi.