Yang Madyaw na Gogodanun makapantag kang Isa Almasi na Syosorat ni
Lukas
Pagpakatigam
Yang yagasorat sini na gogodanun si Lukas na yan oman yang yagasorat sang Yang mga Gawbuk ng mga Sahabat. Si Lukas dili ng Yahodi aw sambok yan na doktor. Kaupdanan yan ni Paulus sang mga panaw nan antak magosiyat makapantag kang Isa Almasi.
Ansini na gogodanun mapayag na si Isa Almasi dakowa yang looy sang mga miskinan kipat oman sang tuna-tuna na mga otaw na magonawa ng kaobayan, mga isu, mga otaw na kyakasaytanan, mga masakitun kipat sang mga sondao. Aon oman pyagaindo ni Isa Almasi na syosorat ni Lukas na di mabatya sang syosorat ng kadaigan. Yang yatagan nan ng dakowa na kapantagan yang pagindo makapantag sang pagdowaa, yang gawbuk ng Nyawa ng Tohan kipat sang tabang ng kaobayan sang gawbuk ni Isa Almasi.
1
Panagnaan
Assalamo alaykom kanmo, Dato Tiyopilo. Madaig da yang yamaningkamot magsorat makapantag sang mga ininang ni Isa Almasi na yamatoman adi sang kanatun banwa. Yang idto na syosorat nilan yosobay sang gyogogod kanatun nidtong mga otaw na yakakita sang kariko ng yamainang sikun pa sang pagsogod aw yagapayapat oman ng makapantag sinyan. Na adon, Dato Tiyopilo, sabap ng pyagasosi ko ng madyaw yang kariko sining mga butang sikun pa sang pagsogod, yagadumdum ako na madyaw oman kong isorat ko kanmo yaning kariko sang matapid na pamaagi. Ininang ko yani antak makasigoro kaw na bunna yang kariko ng pyagaindo kanmo.
Pyapakatigam yang Pagkaotaw ni Yahiya na Magsosogboway
Sidto na wakto na si Hirod yang soltan sang Yahodiya aon sambok na imam na pyagangaanan ni Sakariyas. Yamakabilang yan sang panon ng mga imam na mga topo ni Abiyas. Yang ngaan ng asawa nan si Hashiba na topo oman ni Imam Haron. Si Sakariyas aw si Hashiba, matorid silan sang pagtanaw ng Tohan aw yamangagad silan sang kariko ng mga sogowan. Awgaid way anak nilan kay di makaanak si Hashiba aw silan dowa mataas da yang idad nilan.
Ansinyan dyomatung yang wakto na si Sakariyas upud sang kadaigan pa na mga imam ng kanan panon yang magainang ng gawbuk nilan adto sang Baay ng Tohan. Yanagripa silan sobay sang kabatasanan nilan na mga imam daw sino yang magasonog ng toob adto sa suud ng Baay ng Tohan. Aw si Sakariyas yang yamapili. Agaw syomuud yan adto sang Sotti na Kowarto. 10 Sarta yagasonog yan ng toob adto sa suud, madaig yang mga otaw adto sa logwa na yanagdowaa.
11 Sakadyap disinyan aon sambok na malaikat na syosogo ng Tohan na yagapakita kang Sakariyas. Iyan yan magaindug apit sang karinto ng pagsosonogan ng toob. 12 Pagkita ni Sakariyas sang malaikat, yukuga yan aw yasaot yan ng alluk. 13 Awgaid yagalaong yang malaikat kanan, “Ayaw da magkalluk, kay Sakariyas, kay tyatarima ng Tohan yang pyapangayo mo kanan. Yang kanmo asawa na si Hashiba amanganak ng usug aw pagangaanan mo yan ni Yahiya. 14 Amasowat kaw sabap kanan aw madaig oman yang mga otaw na amasowat kong amaotaw da yan. 15 Kay amainang yan ng bantoganun sang atobangan ng Tohan. Di yan dait minum ng maskin ono na makalasing kay sikun pa sang paglakad ng ina nan pyagabuutan da yan ng Nyawa ng Tohan. 16 Madaig yang mga topo ni Israil* 1:16 Israil yang tuna na ngaan ni Yakob. Yan yang ompo ng mga bangsa Israil na tyatawag oman ng mga Yahodi. na apabarikun nan adto sang Tohan na Tagallang nilan. 17 Amaona yan sang pagdatung ng Dato na Labi na Mabarakat na iyan kanan yang kinaiya aw kabarakat na magonawa sang kinaiya aw kabarakat ni Nabi Iliyas. Sabap sang pagindo nan apabarikun nan yang madyaw na relasyon ng mga ama adto sang mga anak nilan. Aw yang mga otaw na masopakun apabarikun nan sang dumduman ng mga otaw na matorid. Aw ansinyan andamun nan yang mga otaw sang pagdatung ng Dato na Labi na Mabarakat.”
18 Ansinyan yagaosip si Sakariyas sang malaikat, laong nan, “Monono ko akatigaman na amatoman yaning pyaglaongan mo? Kay ako matikadung da aw boyag da oman yang asawa ko.”
19 Tyomobag yang malaikat, laong nan, “Ako si Jibrail, aw iyan ako magaindug sang atobangan ng Tohan. Syosogo nan ako antak magpakatigam kanmo sining madyaw na gogodanun. 20 Awgaid adon, kay wa kaw apangintoo sang pyaglaongan ko, amasiling da kaw ng amang aw di da kaw makapagtiyab taman sidtong wakto na amatoman da yaning pyaglaongan ko kanmo. Aw amatoman yaning kariko pagdatung ng wakto na pyagakahanda ng Tohan.”
21 Na, yang mga otaw adto sa logwa yabay magtagad kang Sakariyas. Yamangkatingaa silan nanga sa yamadogay yan adto sa suud ng Baay ng Tohan. 22 Ansinyan paglogwa da ni Sakariyas, di da yan makapagtiyab aw yagasingyas da gaid yan adto sang mga otaw. Agaw, kyakatigaman da nilan na aon pyapakita kanan ng Tohan adto sa suud. Aw sikun sinyan amang da si Sakariyas.
23 Ansinyan pagkatapos ng gawbuk ni Sakariyas adto sang Baay ng Tohan yomori da yan. 24 Wa akadogay disinyan yagkabdus da yang asawa nan na si Hashiba. Aw sa suud ng limambowan wa yan apanaw sikun sang baay. 25 Laong nan, “Madyaw yang ininang kanak ng Tohan kay tyatabangan nan ako aw kyakamang da nan yang yagapakasipug 1:25 Yang yagapakasipug sang mga bobay sidto na panahon na di silan makaanak. kanak.”
Pyapakatigam yang Pagkaotaw ni Isa
26 Ansinyan sang ikaunum na bowan ng pagkabdus ni Hashiba syosogo ng Tohan yang kanan malaikat na si Jibrail adto sang longsod ng Nasarit na sakop ng Jalil. 27 Syosogo yan adto sang sambok na daaga na pyagangaanan ni Mariyam. Yani si Mariyam tyatawas ni Yosop na topo ni Soltan Daud. 28 Ansinyan dyomood yang malaikat kang Mariyam aw laong nan, “Assalamo alaykom, kay Mariyam. Kyakaloyan kaw ng Tohan aw iyan yan sang masaid kanmo.”
29 Na, pagdungug ni Mariyam sinyan na pyaglaongan ng malaikat, bali na karido nan aw yabay nan dumdumun daw ono yang mana sidto na pyaglaongan nan. 30 Ansinyan yagalaong yang malaikat kanan, “Ayaw da magkalluk, kay Mariyam, kay kyakaloyan kaw ng Tohan. 31 Sang di amadogay amabdus kaw aw amanganak kaw ng usug aw pagangaanan mo yan ni Isa. 32 Amainang yan ng bantoganun aw pagatawagun yan na Anak ng Labi na Makagwas. Atagan yan ng Tohan ng kapatot pagdato sang mga otaw na magonawa sang kapatot ni Soltan Daud na ompo nan. 33 Ansinyan magadato yan sang mga topo ni Yakob taman sa taman kay way kataposan ng pagkasoltan nan.”
34 Ansinyan yagalaong si Mariyam sang malaikat, “Monono yang pagpanganak ko na daaga pa sa ako?”
35 Tyomobag yang malaikat aw laong nan, “Madatung kanmo yang Nyawa ng Tohan aw magapabilin kanmo yang kabarakat ng Labi na Makagwas. Sabap sinyan sotti yang isu na amaotaw aw pagatawagun yan na Anak ng Tohan. 1:35 Yang pyaglaongan na Anak ng Tohan sambok na ngaan atawa titolo para kang Isa Almasi na way labot sang pagpanganak kanan. Yang karim ipasabot sini na titolo na yang kariko ng kinaiya aw kabarakat ng Tohan iyan kang Isa Almasi. 36 Dumduma oman yang lomon mo na si Hashiba. Yagakabdus yan aw akaonan yan ng anak na usug maskin boyag da. Yan na bobay na di kono makaanak, ikaunum na bowan da adon ng pagkabdus nan 37 kay way butang na di amabaoy ng Tohan.”
38 Tyomobag si Mariyam, laong nan, “Idi kay ako na allang ng Tohan. Atarimaun ko yang pyagakahanda nan kanak aw amatoman pa gao yang pyaglaongan mo kanak.” Pagkatapos sinyan ibiya kanan yang malaikat.
Yagabisita si Mariyam kang Hashiba
39 Wa akadogay disinyan yagaimus da si Mariyam aw yomapas-apas yan komadto sang sambok na banwa sang kabtayan ng Yahodiya. 40 Pagdatung nan sidto na banwa, yamanaos yan sang baay ni Sakariyas aw yagasalam yan kang Hashiba. 41 Na, pagdungug ni Hashiba sang pagsalam ni Mariyam, tyomokaw misnang yang isu sang dubdub nan. Pyagabuutan si Hashiba ng Nyawa ng Tohan 42 aw yagalaong yan ng matanog, laong nan, “Dakowa yang kadyawan na yatag kanmo ng Tohan na labaw pa sang kariko ng kaobayan! Aw dakowa oman yang kadyawan na yatag nan adto sang anak mo. 43 Na, sino kadi ako na bisitaun ako ng ina ng kanak Dato? 44 Kay pagdungug pa ko gaid sang pagsalam mo, tyomokaw misnang yang isu sang dubdub ko na maynang yamasowat yan. 45 Bali na kadyaw ng ginawa mo kay yasarig kaw na amatoman yang pyaglaongan kanmo ng Tohan!”
Yang Pagpoji ni Mariyam sang Tohan
46 Ansinyan yagalaong si Mariyam,
“Pyopoji ko yang Tohan sang kanak pangatayan,
47 aw bali na kasowat ko sabap sang Tohan na kanak Manlolowas.
48 Kay kyakadumduman nan ako
na kanan gaid allang.
Aw sikun adon magalaong yang kariko ng mga otaw na bali na kadyaw ng ginawa ko
49 sabap sang mga katingaan na ininang kanak ng Tohan na Labi na Mabarakat.
Sotti yang ngaan nan!
50 Yamallat yan sang mga otaw na aon alluk kanan
maskin pa sang mga katopo-topowan nilan.
51 Pyapakita nan yang kanan kabarakat sabap sang mga inang nan
aw pyapangkaya-kaya nan yang mga otaw na yagapataas sang ginawa nilan.
52 Kyakamangan nan ng kapatot yang mga soltan
aw pyapataas nan yang mga otaw na mababa yang kabutang nilan.
53 Yatagan nan ng mangkadyaw na mga butang yang mga yamagutum
aw pyapapanaw nan ng way daa yang mga sapian.
54 Tyatabangan nan yang bangsa Israil na kanan allang
aw tyotoman nan yang kanan pasad sang kanatun kaompowan.
55 Kay yagapasad yan kang Nabi Ibrahim aw yang mga topo nan
na amallat yan kanatun taman sa taman.”
56 Na, ansinyan yagapabilin pa si Mariyam adto kang Hashiba ng mga toombowan. Pagkatapos, yomori da yan.
Yang Pagkaotaw ni Yahiya na Magsosogboway
57 Adon dyomatung da yang wakto ng pagpanganak ni Hashiba aw yamanganak yan ng usug. 58 Pagdungug ng mga simbaay kipat sang mga kalomonan ni Hashiba na dakowa yang looy na pyapakita kanan ng Tohan, yamangkasowat silan upud kanan.
59 Na, sang ikawaong allaw da ng isu kyomadto kanilan Hashiba yang mga simbaay aw yang mga kalomonan nan kay otoliun da nilan yang isu. Aw pagangaanan gao nilan yan ni Sakariyas magonawa sang ama nan. 60 Awgaid yagalaong yang ina ng isu, “Ayaw, kay yang pagangaan kanan si Yahiya.”
61 “Nanga sa kadi?” laong nilan. “Waa say lomon mayo na Yahiya yang ngaan.”
62 Agaw sisingyasan da nilan si Sakariyas daw sino yang pagangaan nan sang isu. 63 Ansinyan yagapakamang si Sakariyas ng soratanan aw syosorat nan, “Yang ngaan nan si Yahiya.” Aw yamangkatingaa da yang kariko nilan. 64 Na, pagkasorat dakman ni Sakariyas sang ngaan ng isu, yakapagtiyab da oman yan aw yagapoji sang Tohan. 65 Ansinyan yamangkalluk yang kariko ng mga simbaay nilan. Aw yang gogodanun makapantag sini na pangitabo yamakarimpud sang kariko ng mga banwa sang kabtayan ng Yahodiya. 66 Aw yang kariko ng mga yamakadungug sinyan yanaglaong sang ginawa nilan, “Ono pa kowaw yang inangun sini na isu kong dakowa da yan?” Kay yamaklaro da na yagadan yang isu ng kabarakat ng Tohan.
Yang Pagpoji ni Sakariyas sang Tohan
67 Ansinyan pyagabuutan si Sakariyas na ama ng isu ng Nyawa ng Tohan aw yakapaglaong yan sang pyaglaongan ng Tohan. Laong nan,
68 “Pojiun ta yang Tohan na syasambayangan ng bangsa Israil
kay yakani yan antak lowasun nan kita na mga sakop nan.
69 Pyapadaa nan adi kanatun yang sambok na manlolowas na mabarakat
na topo ni Soltan Daud na kanan allang.
70 Idto yang pyapakatigam nan kanatun pinaagi sang kanan mga nabi sangaong ona pa.
71 Yagapasad yan na olowasun nan kita sikun sang kanatun mga kalaban
aw sikun oman sidtong yagadumut kanatun.
72 Yagalaong oman yan na amallat yan sang kanatun kaompowan
aw di nan akaringawan yang kanan pasad na inangun nan silan ng mga otaw na sakop nan.
73 Idto yang kanan pasad sang kanatun ompo na si Nabi Ibrahim
74 na olowasun nan kita sikun sang kanatun mga kalaban
antak kita makapangagad kanan ng way alluk
75 aw antak kita mainang ng sotti aw matorid sang atobangan nan sang tibok natun na kinabowi.”
76 Ansinyan yagalaong si Sakariyas sang anak nan,
“Ikaw, kay Olo, pagatawagun kaw na nabi ng Tohan na Labi na Makagwas
kay amaona kaw sang pagdatung ng Dato na Labi na Mabarakat antak andamun mo yang agianan nan.
77 Ikaw yang magapakatigam sang mga otaw na sakop nan na amalowas silan
kong amangayo silan ng ampon sang mga dosa nilan.
78 Kay yang kanatun Tohan labi na maloyanun.
Aw sabap sinyan apakaniun nan kanatun yang manlolowas
sikun sang sorga na magonawa sang pagsilat ng suga
79 antak kaamdagan nan yang kariko ng mga otaw
na iyan sang kaduguuman aw yamalluk matay,
aw antak pagindowan nan kita sang daan ng kalinaw.”
80 Ansinyan tyomorin da yang anak ni Sakariyas aw yagakatigsun yang dumduman nan. Yagauya yan adto sang mamingaw na banwa taman sidtong wakto na yagaindo da yan sang mga otaw na bangsa Israil.

*1:16 1:16 Israil yang tuna na ngaan ni Yakob. Yan yang ompo ng mga bangsa Israil na tyatawag oman ng mga Yahodi.

1:25 1:25 Yang yagapakasipug sang mga bobay sidto na panahon na di silan makaanak.

1:35 1:35 Yang pyaglaongan na Anak ng Tohan sambok na ngaan atawa titolo para kang Isa Almasi na way labot sang pagpanganak kanan. Yang karim ipasabot sini na titolo na yang kariko ng kinaiya aw kabarakat ng Tohan iyan kang Isa Almasi.