Yang Madyaw na Gogodanun makapantag kang Isa Almasi na Syosorat ni
Markos
Pagpakatigam
Si Markos kaupdanan ni Paulus aw si Barnabas sang pirmiro nilan na panaw antak magpayapat ng Madyaw na Gogodanun makapantag kang Isa Almasi. Awgaid sang kadogayan yatabang oman si Markos kang Pitros. Yang syosorat ni Markos yang dyudungug nan sikun sinyan na mga sahabat aw labi da sang pyagaosiyat ni Pitros.
Ansini na gogodanun mabatya yang makapantag sang mga ininang ni Isa Almasi na tanda sang kanan kapatot aw kabarakat. Yani na kabarakat makita sang kanan pyaglaongan, sang pagpalogwa nan sang mga saytan, sang pagpakadyaw ng mga masakitun kipat sang pagampon ng mga dosa. Si Isa Almasi yang tyatawag na Anak ng Manosiya na yakani sang donya antak lowasun nan yang mga otaw sikun sang kadosaan.
1
Yang Pagosiyat ni Yahiya na Magsosogboway
(Mat. 3:1-12; Luk. 3:1-18; Yah. 1:19-28)
Yani yang pagsogod ng Madyaw na Gogodanun makapantag kang Isa Almasi na Anak ng Tohan.* 1:1 Yang pyaglaongan na Anak ng Tohan sambok na ngaan atawa titolo para kang Isa Almasi na way labot sang pagpanganak kanan. Yang karim ipasabot sini na titolo na yang kariko ng kinaiya aw kabarakat ng Tohan iyan kang Isa Almasi. Aon syosorat ni Nabi Isayas sang Kitab na yagalaong yang Tohan, laong nan,
“Apaonaun ko kanmo yang sogowanun ko
antak andamun nan yang agianan mo. 1:2 Yani na ayatan yamakasorat sang Kitab Tawrat, Nabi Malaki 3:1.
Aon sangka otaw na manawag-tawag adto sang kamingawan aw laong nan,
‘Andama mayo yang daan para sang Dato na Labi na Mabarakat
aw patorida mayo yang agianan nan.’ ” 1:3 Yani yang yamakasorat sang Kitab Tawrat, Nabi Isayas 40:3.
Ansinyan, magonawa sang yamakasorat sang Kitab, dyomatung da si Yahiya aw yagasogbo yan sang mga otaw adto sang kamingawan. Yagaosiyat yan adto kanilan aw laong nan, “Pagtawbat kamo aw biyai yang mga dosa mayo aw pagpasogbo kamo silbi tanda ng pagtawbat mayo antak amponon ng Tohan yang mga dosa mayo.” Na, madaig yang mga otaw na kyomadto kanan sikun sang kariko ng mga banwa na sakop ng Yahodiya aw sikun oman sang syodad ng Awrosalam. Yagagogod silan sang mga dosa nilan aw yagapasogbo silan kang Yahiya adto sang tobig ng Yordan. Yang dagom ni Yahiya ininang sikun sang bulbul ng kamil aw yang sintoron nan ininang ng paris ng ayup. Yang pagkan nan mga doon aw duga. Aw yani yang pyagaosiyat nan sang mga otaw, laong nan, “Aon otaw na mosonod kanak domatung na labaw pa kanak. Maskin yang pagobad ng liston ng sandalyas nan di dait kanak. Ako, tobig yang pyagasogbo ko kamayo, awgaid yang pagasogbo nan kamayo yang Nyawa ng Tohan.”
Yang Pagsogbo kang Isa aw yang Pagsatsat kanan ni Iblis
(Mat. 3:13–4:11; Luk. 3:21-22; 4:1-13)
Sidto na wakto dyomatung si Isa sikun sang banwa ng Nasarit na sakop ng Jalil, aw yagapasogbo yan kang Yahiya adto sang tobig ng Yordan. 10 Na, pagsaka ni Isa sikun sang tobig, kikita nan na yagaboka yang langit aw yukunsad adto kanan yang Nyawa ng Tohan sang porma ng salampati. 11 Aw aon sowara sikun sang langit na yagalaong, “Ikaw yang pyapasaya ko na Anak. Dakowa yang kasowat ko kanmo.”
12 Ansinyan pyapakadto dayon si Isa ng Nyawa ng Tohan adto sang kamingawan. 13 Adto da yan magauya sa suud ng 40 na allaw aw yabay yan satsatun ni Iblis. Aon oman maisug na mga ayup sang masaid kanan, awgaid yatiman yan ng mga malaikat.
Yang Pagpili ni Isa sang ona na mga Inindowan nan
(Mat. 4:18-22; Luk. 5:1-11)
14 Na, nang yamapiriso da si Yahiya, kyomadto si Isa sang banwa ng Jalil aw yagaosiyat yan ng Madyaw na Gogodanun na sikun sang Tohan. 15 Laong nan, “Adon dyomatung da yang wakto na pyagakahanda ng Tohan aw masaid da domatung yang pagdato nan. Pagtawbat da kamo aw biyai mayo yang mga dosa mayo aw pangintoo kamo sang Madyaw na Gogodanun.”
16 Ansinyan sarta yagapanaw si Isa sang kilid ng Linaw ng Jalil, kikita nan yang dowa na maglomon na si Simon aw si Andriyas na yamamokot kay mangingisdaay silan. 17 Yagalaong si Isa kanilan, “Abay da, agad kamo kanak. Sikun adon inangun ta kamo na mangingisdaay ng otaw antak mangagad silan kanak.” 18 Na, pagdungug sinyan bibiyaan dayon nilan yang pokot nilan aw yamagad silan kang Isa.
19 Ansinyan pyomanaos si Isa pagpanaw aw kikita nan yang dowa na maglomon na si Yakob aw si Yahiya na mga anak ni Sibidi. Yanagpona silan ng pokot adto sang kanilan bangka. 20 Tyatawag silan ni Isa na amagad kanan. Ansinyan bibiyaan da nilan yang kanilan ama aw yang mga maggawbukay adto sang bangka aw yamagad silan kang Isa.
Yang Otaw na Kyakasaytanan
(Luk. 4:31-37)
21 Ansinyan kyomadto silan Isa sang longsod ng Kapirnaom. Pagdatung ng Allaw ng Pagpatana kyomadto si Isa sang pagsasambayangan ng mga Yahodi aw magindo. 22 Yamangkatingaa yang mga otaw sang pagindo ni Isa kay yagaindo yan na aon kapatot aw dili magonawa sang mga magiindoway ng Hokoman.
23 Adon, aon sangka otaw ansang pagsasambayangan nilan na kyakasaytanan. 24 Yamangiyak yan aw laong nan, “Ono yang labot mo kanami, kay Isa na taga Nasarit? Yakani kaw sang pagsapad kanami? Yamatigam ako daw sino kaw. Ikaw yang sotti na syosogo ng Tohan.”
25 Awgaid syasagda ni Isa yang saytan aw laong nan, “Katingun aw logwa da sinyan na otaw!”
26 Na, pyapatakigan da idtong otaw ng saytan, tapos yamangiyak yan ng matanog aw logwa sikun sang lawas nan. 27 Ansinyan yamangkatingaa da yang kariko ng mga otaw aw yanaginosipay silan, laong nilan, “Ono kadi yani? Bago yani na indowan? Kay aon kapatot nan pagsogo sang mga saytan aw motoman silan kanan.”
28 Ansinyan yamakarimpud da yang gogodanun makapantag kang Isa sang tibok probinsya ng Jalil.
Pyapakadyaw ni Isa yang mga Masakitun
(Mat. 8:14-17; Luk. 4:38-41)
29 Paglogwa nilan Isa sikun sidto na pagsasambayangan, kyomadto silan sang baay ni Simon aw si Andriyas. Yamagad oman kanilan si Yakob aw si Yahiya. 30 Na, yang ogangan na bobay ni Simon yagakowang adto sang baay na labi na mapaso yang lawas nan. Agaw, pagdatung ni Isa pyagalaong dayon nilan makapantag kanan. 31 Ansinyan dyomood si Isa sidtong bobay, kuputi yang arima nan aw papagbangona. Aw yamawaa dayon yang kapaso ng lawas nan. Pagkatapos, pyapakan nan silan Isa.
32 Na, pagsallup ng suga, dyadaa da ng mga otaw yang kariko ng mga masakitun aw yang mga kyakasaytanan adto kang Isa. 33 Aw yang kariko ng mga otaw sikun sidto na banwa yanagkatipon sang atobangan sidto na baay. 34 Na, madaig yang mga otaw na pyapakadyaw ni Isa sikun sang yagakatuna-tuna na mga sakit aw madaig yang mga saytan na pyapalogwa nan sikun sang mga otaw. Awgaid wa nan otogoti yang mga saytan na magatiyab kay kyakatigaman nilan daw sino yan.
Yagaosiyat si Isa adto sang Jalil
(Luk. 4:42-44)
35 Pagkailaw disinyan nang wa pa magasilat yang suga, yagabangon si Isa aw lyomogwa yan sikun sang baay. Kyomadto yan sang mamingaw na banwa antak magdowaa. 36 Ansinyan kay waa ansang baay si Isa, pyapanganap yan ni Simon kipat sang mga kaupdanan nan. 37 Pagkita nilan kang Isa, yagalaong silan kanan, “Yang kariko ng mga otaw yamanganap kanmo.”
38 Awgaid yagalaong si Isa kanilan, “Abay da kamo, makadto da kita sang makilibot na mga baryo antak makaosiyat oman ako adto. Kay yan yang katoyowan nanga sa yakani ako sining donya.”
39 Agaw, kyakadtowan da ni Isa yang kariko ng mga banwa na sakop ng Jalil aw yagaosiyat yan adto sang mga pagsasambayangan ng mga Yahodi. Aw pyapalogwa nan yang mga saytan sikun sang mga otaw.
Pyapakadyaw ni Isa yang Otaw na Sanglaun
(Mat. 8:1-4; Luk. 5:12-16)
40 Ansinyan aon sangka otaw na sanglaun na yodood kang Isa. Yolood yan sang atobangan nan aw yagapakilooy yan, laong nan, “Kong karim mo, makapagkadyaw kaw sang kanak sakit.”
41 Ansinyan yamatangkug yang pangatayan ni Isa aw dyadapunan nan yang inyan na otaw ng arima nan aw laong nan, “Ud, karim ko. Amadyaw da kaw.” 42 Na, sinyan na wakto yamawaa yang sangla aw yamadyaw da yang lawas nan.
43 Ansinyan pyapapanaw dayon yan ni Isa pagkatapos nan paglaongon, laong nan, 44 “Ayaw da yani paglaongan sang maskin sino, awgaid kadto sang imam aw pagpatanaw kanan. Aw pagpasampay adto sang Tohan ng pyagasogo ni Nabi Mosa sang pagpangimunna sang mga otaw na yamadyaw da kaw.”§ 1:44 Tanawa sang Kitab Tawrat, Pangibada 14:1-8. 45 Awgaid pagpanaw sinyan na otaw, yagagogod yan sang kariko ng mga otaw makapantag sang ininang ni Isa. Agaw sa wa da makapakita si Isa adto sang mga longsod aw kyomadto da gaid yan sang mamingaw na mga banwa. Awgaid maskin maynan, yabay komadto kanan yang mga otaw sikun sang kariko ng mga banwa.

*1:1 1:1 Yang pyaglaongan na Anak ng Tohan sambok na ngaan atawa titolo para kang Isa Almasi na way labot sang pagpanganak kanan. Yang karim ipasabot sini na titolo na yang kariko ng kinaiya aw kabarakat ng Tohan iyan kang Isa Almasi.

1:2 1:2 Yani na ayatan yamakasorat sang Kitab Tawrat, Nabi Malaki 3:1.

1:3 1:3 Yani yang yamakasorat sang Kitab Tawrat, Nabi Isayas 40:3.

§1:44 1:44 Tanawa sang Kitab Tawrat, Pangibada 14:1-8.