Yang ona na Sorat ni Paulus adto sang Jamaa sang Banwa ng
Korinto
Pagpatigam makapantag sini na Sorat
Sabap sang pag-osiyat ni Paulus yatokod yang jamaa adto sang syodad ng Korinto. Sidto na wakto yang Korinto yang pinakadakowa na syodad sang probinsya ng Akaya na banwa ng mga Grik. Bantoganun yang Korinto sabap sang negosyo aw dakowa na kakawasaan, awgaid yamabantog oman yani na syodad sabap sang kadarowakaan aw yang tuna-tuna na pyangintowan ng mga otaw.
Yang mga kalomonan adto sa Korinto yagasorat kang Paulus sabap ng aon mga problima nilan aw yagapangayo silan ng towada adto kanan. Yang yakalasak sini na sorat yang tobag aw pyagatowada nan kanilan. Aon pyaga-indo nan makapantag sang pagkabain-bain ng mga kalomonan, yang pagjina, yang pagpangasawa, makapantag sang pagkan na pyasampay sang mga barhala, yang matorid na pama-agi ng pagsambayang, makapantag sang mga pyangatag ng Nyawa ng Tohan aw yang pagkabowi oman ng mga yagapangintoo sang Almasi. Pyatigam oman kanilan ni Paulus na yang barapantag sang manosiya dili ng katigam kondi na aon looy sang kapag-onawa nilan.
1
Pagsalam
Ako yani si Paulus na pinili ng Tohan untak ma-inang ng sahabat ni Isa Almasi sobay sang kahanda nan. Kami ni Sostinis na sambok na lomon natun yagasorat kamayo na mga sakop ng Tohan ansan sang jamaa sa Korinto. Pinili kamo ng Tohan untak ma-inang ng sotti na mga otaw nan sabap sang pagkasambok mayo kang Isa Almasi. Aw mag-onawa oman sinyan pinili nan yang kariko ng mga otaw na yagapangagad kang Isa Almasi na kanatun Tagallang sang abir wain na banwa. Kay yan yang Tagallang ng kariko natun.
Pangayoon ko sang Tohan na kanatun Ama na amadawat mayo yang kadyawan aw kalinaw sikun kanan aw sikun oman kang Isa Almasi na kanatun Tagallang.
Yang Kadyawan na Yadawat natun sabap kang Isa Almasi
Yabay ako manginsokor sang Tohan kay yatagan nan kamo ng kadyawan sabap kang Isa Almasi. Kay sabap sang pagkasambok mayo sang Almasi maynang yagakawasa da kamo sang maskin ono na kadyawan, labi da sang paglaong aw katigam. Aw sabap sinyan kamo mismo yang makapangimunna na bunna yang pyaga-indo nami makapantag sang Almasi. Agaw, way gaid kolang mayo sang mga kagaga na yatag kamayo ng Nyawa ng Tohan sarta yagatagad kamo sang pagbarik ni Isa Almasi na kanatun Tagallang.* 1:7 Yang makapantag sang mga kagaga na yatag ng Nyawa ng Tohan mabatya sang sura 12:4-11 aw 27-31. Aw pabagsugun ng Tohan yang kamayo pagpangintoo taman sang kataposan kay untak way ikasaway kamayo sang allaw ng pagbarik ni Isa Almasi na kanatun Tagallang untak maghokom sang manosiya. Sa way dowa-dowa amatoman idto kay kasarigan yang Tohan na yagapili kamayo untak magkasambok kamo sang Anak nan na si Isa Almasi na kanatun Tagallang.
Yang Pagkabain-bain ng Jamaa adto sa Korinto
10 Adon, mga kalomonan ko, sabap sang kapatot na yatag kanak ni Isa Almasi na kanatun Tagallang, pangayoon ko kamayo na managka-oyon yang kariko mayo. Di gao dait na aon pagkabain-bain ansan kamayo, awgaid yang madyaw na inangun mayo na pagsambokon mayo yang dumduman aw pangatayan mayo. 11 Mga kalomonan ko, yagalaong ako nini kay aon yagagogod kanak sikun sang pamilya ni Kaloya na aon panagtanam ansan kamayo. 12 Yang karim ko ipasabot na yang sangka otaw kamayo yagalaong ng, “Pyangagadan ko yang pyaga-indo ni Paulus.” Yang sambok oman yagalaong, “Si Apolos yang pyangagadan ko.” Aw aon oman yagalaong ng, “Yagapangagad ako kang Pitros.” Aw yagalaong da oman yang sambok ng, “Yang Almasi yang pyangagadan ko.”
13 Na, dili yan ng madyaw kay maynang pyagabain-bain mayo yang Almasi! Sino kadi yang yamatay adto sa kros para kamayo? Ako ba? Syogbowan ba kamo sang ngaan ko untak ako yang pangagadan mayo? Dili! 14 Yamanginsokor ako sang Tohan na way syogbowan ko kamayo yatabiya si Kirispos aw si Gayos. 15 Agaw way makapaglaong na syogbowan kamo untak ma-inang ng inindowan ko. 16 Ah, yan adon, kyadumduman ko na syogbowan ko oman si Istipanas aw yang kanan pamilya. Awgaid yatabiya kanilan waa day lain na kyadumduman ko. 17 Kay wa ako asogowa ng Almasi untak magsogbo sang mga otaw kondi syogo nan ako untak magpayapat ng Madyaw na Gogodanun. Awgaid sang pagpayapat ko wa ako pagagamit ng madyaw na mga pyaglaongan atawa maum na katigam kay untak di kawaan ng kapantagan yang pagkamatay ng Almasi adto sa kros.
Yang Kabarakat aw Katigam ng Tohan iyan sang Almasi
18 Na, yang pyaga-indo makapantag sang pagkamatay ng Almasi adto sa kros mag-onawa ng kasanguan para sang mga otaw na amanarka. Awgaid para kanatun na amalowas aw amasorga, ansan da natun makita yang kabarakat ng Tohan. 19 Kay yakasorat sang Kitab na yagalaong yang Tohan,
“Akamangan ko ng kapantagan yang katigam ng mga mangkatigam,
Aw ipakita ko kanilan daw wain kotob yang kariko ng pyangadian nilan.” 1:19 Yani yang yakasorat sa Kitab Tawrat, Nabi Isayas 29:14.
20 Na, kong maynan, ono da kadi yang siyat ng mga mangkatigam, mga alim na yakapangadi ng Hokoman, aw yang mga otaw na matigamay magdibati adi sining donya? Na, pyakita da ng Tohan na yang katigam adi sining donya way kapantagan aw mag-onawa da gaid ng kasanguan. 21 Kay sabap sang maum na katigam ng Tohan pyagakahanda nan na di yan amakilaa ng mga manosiya pina-agi sang sarili nilan na katigam. Awgaid pyagakahanda nan na alowasun nan yang mga otaw sabap sang pagpangintoo nilan sang Madyaw na Gogodanun na pyapayapat nami na yani kasanguan gaid sang dumduman ng mga otaw na wa apangintoo. 22 Kay yang mga Yahodi, di silan mangintoo kong di silan makakita ng katingaan na tanda ng kabarakat ng Tohan. Aw yang mga Grik, yan gaid yang yanap nilan yang makadogang sang kanilan katigam. 23 Awgaid kami, pyapayapat nami yang makapantag sang Almasi na lyansang adto sa kros na yang idto di amadawat ng mga Yahodi aw kasanguan gaid sang dumduman ng mga dili ng Yahodi. 24 Awgaid yang mga otaw na pinili ng Tohan untak ma-inang ng sakop nan, daw Yahodi atawa Grik, yagapangintoo silan na adto sang Almasi pyakita ng Tohan yang kabarakat aw katigam nan. 25 Kay yang ininang ng Tohan na dyumdum ng mga otaw na kasanguan, yani yang yagapakita ng katigam ng Tohan na labaw pa sang katigam ng manosiya. Aw yang pagkamatay ng Almasi na dyumdum nilan na yagapakita ng kaomay ng Tohan, awgaid yagapakita yani ng kabarakat ng Tohan na labaw pa sang kariko ng kusug ng manosiya.
26 Na adon, mga kalomonan ko, dumduma mayo daw ono yang kabutang mayo sidtong wakto na pinili kamo ng Tohan untak ma-inang ng sakop nan. Di ba, kong sang dumduman ng manosiya, tagbi da kamayo yang aon dakowa na katigam, aw tagbi oman yang aon dakowa na kapatot, aw tagbi da oman yang mga barabangsa? 27 Awgaid kahanda ng Tohan na piliun nan yang mga otaw na sang dumduman ng manosiya, way katigam untak kamomowaan yang mga otaw na matigam. Aw pinili nan idtong mga otaw na sang dumduman ng manosiya way kapatot untak kamomowaan yang mga otaw na aon dakowa na kapatot. 28 Pinili sagaw ng Tohan yang mga otaw na miskin aw pyagatamay aw idtong byaliwaa ng kadaigan untak ipakita nan kanatun na way kapantagan adto sang Tohan yang mga butang na barapantag sang dumduman ng manosiya. 29 Ininang yani ng Tohan untak way makapangambog sa adapan nan.
30 Awgaid kamo, sabap sang kahanda ng Tohan yagakasambok kamo adto kang Isa Almasi. Aw iyan sang Almasi makita natun yang katigam ng Tohan. Sabap sang Almasi tyarima kita ng Tohan na matorid aw ininang kita na mga sakop nan. Aw lyowas nan kita sikun sang kasiksaan. 31 Agaw, mag-onawa ng yakasorat sang Kitab, “Sino-sino yang mallini magpasibantog, yan gaid yang dait nan ipasibantog, yang ininang ng Tohan.” 1:31 Yani yang yakasorat sa Kitab Tawrat, Nabi Irimiyas 9:24.

*1:7 1:7 Yang makapantag sang mga kagaga na yatag ng Nyawa ng Tohan mabatya sang sura 12:4-11 aw 27-31.

1:19 1:19 Yani yang yakasorat sa Kitab Tawrat, Nabi Isayas 29:14.

1:31 1:31 Yani yang yakasorat sa Kitab Tawrat, Nabi Irimiyas 9:24.