Yang ona na Sorat ni
Pitros
Pagpatigam makapantag sini na Sorat
Yang yagasorat nini si Pitros na sambok na sahabat ni Isa Almasi aw sambok oman na pangoo ng jamaa adto sa Awrosalam. Pyadaa nan yani na sorat sang mga otaw na pinili ng Tohan na mga sakop ni Isa Almasi na yanag-uya sang yagakatuna-tuna na mga banwa sang probinsya ng Asiya.
Sidto na panahon bali na pagpasikot ng mga yagapangintoo kang Isa Almasi. Sabap sinyan syoratan silan ni Pitros untak pabagsugun nan yang pagpangintoo nilan. Yagalaong yan na di silan dait marido kong adatungan silan ng kasikotan kay si Isa Almasi yaka-agi oman ng kasikotan. Di oman silan dait kawaan ng pagsarig kay madatung yang allaw na abantogon aw abarasan silan ng Tohan.
1
Pagsalam
Ako yani si Pitros na sambok na sahabat ni Isa Almasi. Yagasorat ako kamayo na mga pinili ng Tohan na kamo mag-onawa ng dayo adi sang donya aw yamangkakanat-kanat adto sang yagakatuna-tuna na mga banwa na sakop ng Pontos, Galatiya, Kapadokiya, Asiya aw Bitiniya. Pinili kamo ng Tohan na kanatun Ama untak ma-inang ng mga sakop nan sobay sang pyagakahanda nan sikun pa singaong ona. Agaw, sabap sang kabarakat ng kanan Nyawa pinili nan kamo untak magpangagad kang Isa Almasi aw untak sottiun kamo sikun sang mga dosa mayo sabap sang kanan dogo na yaboos sang pagkamatay nan.
Pangayoon ko sang Tohan na mallabi pa yang kadyawan aw kalinaw na amadawat mayo sikun kanan.
Yang Kadyawan na Pyagatagadan ng mga Sakop ng Tohan
Pojiun ta yang Tohan na Ama ng kanatun Tagallang na si Isa Almasi! Kay sabap sang dakowa na looy ng Tohan yatagan nan kita ng bago na kinabowi na maynang yaotaw oman kita. Ya-inang yani sabap sang pagkabowi oman ni Isa Almasi sikun sang kamatay aw sabap sinyan makasigoro kita na amabowi oman kita aw aon amadawat natun na kadyawan. Adto sang sorga tyagana da para kanatun yani na kadyawan na pyasad ng Tohan sang mga sakop nan, yang kadyawan na di amasapad, di magkaat aw di na di amawaa. Aw sabap sang kamayo pagpangintoo pyagabantayan kamo ng Tohan sang kanan kabarakat sampay na amadawat mayo yang kalowasan na yandam da na ipakita sang Allaw na Maori.
Agaw, pangkasowat kamo maskin aon wakto adon na yamarido kamo sabap ng yadatungan kamo ng yagakatuna-tuna na kasikotan. Yani na mga kasikotan manlabay gaid aw kinaanglan na agian mayo untak katigaman daw bunna yang pagpangintoo mayo. Kay maskin yang bowawan na amasapad tistingan sa atoon untak katigaman daw bunna yan na bowawan atawa dili. Awgaid yang pagpangintoo mayo mas barapantag pa kaysang bowawan. Agaw, kong mapakita na bunna yang pagpangintoo mayo, abantogon aw pasidunggan kamo sang allaw ng pagbarik ni Isa Almasi.
Na, maskin wa pa kamo pakakita kang Isa, dakowa yan sang pangatayan mayo. Aw maskin di pa mayo yan makita adon, yagapangintoo kamo kanan. Agaw, yamasowat da kamo aw di amasokat yang kadakowa ng kasowat mayo kay yakasigoro kamo na sabap sang pagpangintoo mayo amadawat mayo yang kalowasan.
10 Yang mga nabi singaon yamangadi aw yagasosi ng madyaw makapantag sini na kalowasan aw pyatigam nilan dadaan na yani yang kadyawan na atag kamayo ng Tohan. 11 Iyan kanilan yang Nyawa ng Tohan na yatag kanilan ng Almasi sang pagpatigam kanilan na amagi yan ng kasikotan aw pagkatapos san atagan yan ng dakowa na kabantog. Agaw, yamaningkamot silan katigaman daw kano aw monono matoman yang kariko ninyan. 12 Awgaid pyatigam kanilan ng Nyawa ng Tohan na yang pyapayapat nilan di ma-inang sang panahon na bowi pa silan awgaid sang paglabay pa ng mataas na panahon na adon da. Agaw, yang gyogod nilan singaon yani yang pyagadungug da mayo adon sikun sang mga otaw na yagapayapat ng Madyaw na Gogodanun pina-agi sang kabarakat ng Nyawa ng Tohan na pyatoron kanilan sikun sa sorga. Aw maskin yang mga malaikat, karim gao nilan masabot yani na mga butang.
Makapantag sang Addat na Makapasowat sang Tohan
13 Agaw adon, pagbantay kamo untak andam kamo magpangagad sang karim ng Tohan. Pagpakaligun kamo aw pabagsuga mayo yang pagsarig mayo na atagan kamo ng kadyawan sang wakto ng pagbarik ni Isa Almasi. 14 Sabap na kamo mga anak ng Tohan, pangagadi mayo yan. Ayaw da kamo pagpadaa ng napso mayo mag-onawa ng ininang mayo singaon na wa pa kamo akatigam ng kabunnaan makapantag sang Tohan. 15 Awgaid adon, dait na dadayawon mayo yang kariko ng paga-inangun mayo kay sotti yang Tohan na yagapili kamayo untak magpangagad kanan. 16 Kay aon pyaglaongan ng Tohan na yakasorat sang Kitab, laong nan, “Dait na sotti kamo aw way ikasaway kamayo kay ako sotti.”* 1:16 Yani na ayatan yakasorat sa Kitab Tawrat, Pangibada 11:44-45; 19:2; 20:7.
17 Na, sang mga pagdowaa mayo tawagun mayo yang Tohan ng Ama mayo. Awgaid dumduma mayo na way pyalabi ng Tohan. Kong magahokom yan sang manosiya, hokoman nan yang kada isa sobay sang ya-inang nilan. Agaw, dait na aon alluk mayo kanan sarta yaga-uya pa kamo adi sang donya. 18 Kay kyatigaman mayo na tyobos kamo ng Tohan sikun sang kabatasanan mayo na way siyat na yani yang kya-anadan mayo sikun sang mga kaompowan mayo. Aw kyatigaman oman mayo na tyobos kamo dili sabap ng sapi na bowawan atawa pilak na amasapad 19 kondi yang dogo ng Almasi na labi na mahalaga. Kay yang Almasi na way dosa yamatay para kanatun na mag-onawa ng karniro na way maskin ono na dipikto na pyakorban adto sang Tohan. 20 Sang wa pa akabaoy yang donya pyagakahanda da ng Tohan na amatay si Isa Almasi para sang manosiya. Aw adon sang kataposan na mga allaw, pyadaa da yan ng Tohan adi sang donya para kamayo. 21 Sabap kang Isa Almasi yagapangintoo kamo sang Tohan na yan yang yagabowi oman kanan sikun sang kamatay aw yaga-atag kanan ng dakowa na kabantog. Agaw, yang Tohan da yang pyangintowan aw syarigan mayo.
22 Adon, kay yagapangagad da kamo sang kabunnaan, yasotti da kamo sikun sang maat na batasan mayo aw bunna adon yang looy mayo sang mga kalomonan. Na, pangayoon ko kamayo na iklasun pa mayo yang pagsikaoyay mayo. 23 Kay yatagan da kamo ng bago na kinabowi na maynang yaotaw oman kamo. Awgaid yani na kinabowi wa pagasikun sang taganak mayo na amagi ng kamatay awgaid yagasikun sang pyaglaongan ng Tohan, aw yang pyaglaongan nan bowi aw di amaparin taman sa taman. 24 Kay yakasorat sang Kitab,
“Yang kariko ng manosiya mag-onawa ng sagbut,
aw yang kabantogan nilan mag-onawa ng bolak.
Amagango yang sagbut aw amangkatakdag yang mga bolak.
25 Awgaid yang pyaglaongan ng Tohan magapabilin taman sa taman.” 1:25 Yani yang yakasorat sa Kitab Tawrat, Nabi Isayas 40:6-8.
Aw yani na pyaglaongan yang Madyaw na Gogodanun na pyapayapat kamayo.

*1:16 1:16 Yani na ayatan yakasorat sa Kitab Tawrat, Pangibada 11:44-45; 19:2; 20:7.

1:25 1:25 Yani yang yakasorat sa Kitab Tawrat, Nabi Isayas 40:6-8.