Yang ona na Sorat ni Paulus adto sang Jamaa sang Banwa ng
Tisalonika
Pagpatigam makapantag sini na Sorat
Yang Tisalonika sambok na syodad sang probinsya ng Makidoniya na banwa ng mga Grik. Sabap sang pag-osiyat ni Paulus yatokod yang jamaa Almasihin sidto na syodad. Awgaid madaig yang mga Yahodi na yagapasikot kanilan. Sabap sinyan yagasorat si Paulus adto kanilan untak pabagsugun nan yang pangatayan nilan.
Ansini na sorat tyobag nan yang mga osip nilan makapantag sang mga kalomonan na yamatay da aw makapantag sang pagbarik ni Isa Almasi. Tyowadaan oman nan silan na padayonon nilan yang madyaw na mga inang nilan sarta yagatagad silan sang pagbarik ni Isa Almasi.
1
Pagsalam
Ako yani si Paulus na yagasorat kamayo upud kang Silas aw si Timotiyo. Yagasalam kami kamayo na mga jamaa adto sa Tisalonika na kamo yang sakop ng Tohan na kanatun Ama aw sakop oman ni Isa Almasi na kanatun Tagallang.
Pangayoon ko sang Tohan na amadawat mayo yang kadyawan aw kalinaw sikun kanan.
Yang Pagpanginsokor ni Paulus
Dakowa yang panginsokor nami sang Tohan sabap sang kariko mayo aw yabay kami magdowaa para kamayo. Sang mga pagdowaa nami adto sang Tohan na kanatun Ama, yabay nami kadumduman yang kadyawan na ininang mayo sabap sang pagpangintoo mayo, aw yang pagtabang mayo sang kadaigan sabap sang looy mayo kanilan, aw yang kamayo pagsabar sang kasikotan sabap sang pagsarig mayo na magabarik si Isa Almasi na kanatun Tagallang.
Mga kalomonan nami na kyaoyan ng Tohan, yamanginsokor oman kami sang Tohan kay kyatigaman nami na pinili nan kamo untak ma-inang ng sakop nan. Kay yang Madyaw na Gogodanun na pyapayapat nami kamayo dili ng pyaglaongan gaid kondi yagadan yan ng kabarakat ng Nyawa ng Tohan aw sabap sinyan kyatigaman natun-mayo na kabunnaan yang pyaga-osiyat nami kamayo. Kinita oman mayo yang kanami batasan nang ansan pa kami kamayo, aw yang kariko ng ininang nami para sang kamayo kadyawan. Kamo oman, pyagasonod mayo yang batasan nami kipat yang batasan ni Tagallang Isa. Aw maskin pyasikotan kamo sabap sang pagpangintoo mayo, dyawat mayo yang pyaglaongan ng Tohan na aon kasowat, aw yani na kasowat yatag kamayo ng Nyawa ng Tohan. Agaw, kamo da yang ya-inang ng opamaan sang kariko ng mga yagapangintoo adto sang probinsya ng Makidoniya aw Akaya. Kay sikun ansan kamayo yakarimpud yang Madyaw na Gogodanun makapantag kang Tagallang Isa adto sa Makidoniya aw Akaya. Awgaid dili gaid inyan kondi abir wain na banwa yadungug oman ng mga otaw na yagapangintoo da kamo sang Tohan. Agaw, di da kinaanglan na magagogod pa kami sang mga otaw ng makapantag kamayo. Kay silan da mismo yang yagagogod daw monono yang pagdawat mayo kanami sang pagbisita nami kamayo. Aw gyogod oman nilan na tyarikodan da mayo yang mga barhala na pyagasambayangan mayo singaon untak makapangagad da kamo sang bunna aw bowi na Tohan. 10 Yagalaong oman silan na yagatagad da kamo sang kanan Anak na magabarik adi sikun sa sorga. Yani si Isa na byowi ng Tohan sikun sang kamatay, yan da yang magalowas kanatun sikun sang siksa na madatung sang manosiya.